1923.12.01 Statut Towarzystwa Opieki nad Więźniami Patronat 1929R.pdf

(6696 KB) Pobierz
ID
_
,a23
c
&d I
STATUT
i o w a r z y s t w a „Patronat
z dnia 1-go grudnia 1923 roku.
1929
N akładem T-wa „P atronat*, O ddział w Siedlcach.
P o d la sk a D ru k a rn ia U działow a, S tad le* , ul, K ilińskiego AS 2*.
STATUT
T o w arzystw a „Patronat”
z dnia 1 grudnia 1923 r.
N a z w a T o w a r z y s tw a .
§
1
.
Towarzystwo Opieki nad więźniami,
uwolnionymi z więzień i ich rodzinami nosi
nazwę „Patronat*.
§
2
.
P a tr o n a t z siedzibą w Warszawie ro z­
ciąga działalność na terytorjum Rzeczypo­
spolitej Polskiej za pośrednictwem sam orząd­
nych oddziałów w innych miejscowościach
państw a lub też przy pomocy członków ko­
respondentów .
Cele P a t r o n a t u .
§ 3.
P a tr o n a t ma na celu:
1) popraw ę stanu moralnego i bytu ma-
terjalnego więźniów we w spółdziałaniu z wła­
dzami więziennemi;
4
2) w y c h o w a n ie , n a u c z a n ie i u z d o ln ie n ie
d o p r a c y z a r o b k o w e j n ie le tn ic h
s p ra w c ó w
c z y n ó w p rz e s tę p n y c h . D o o s ią g n ię c ia
c e lu P a t r o n a t w s p ó łd z ia ła z o rg a n a m i M in i­
s te rs tw a S p r a w ie d liw o ś c i i M in is te r s tw a P r a ­
c y i O p ie k i S p o łe c z n e j;
3) d o p o m a g a n ie u w o ln io n y m
z w ię z ie ń
d o u s ta le n ia b y tu o ra z p rz y jm o w a n ie
pod
d o z ó r u w o ln io n y c h p rz e d te r m in o w o ;
4) w s p ie ra n ie p o d w z g lę d e m m o r a ln y m
i m a te r ja ln y m r o d z in w ię ź n ió w .
Ś ro d k i d z ia ła n ia .
§ 4.
D z ia ła ln o ś ć P a tr o n a tu w z a k re s ie
po­
p r a w y s ta n u m o r a ln e g o i b y tu m a te r ja ln e g o
w ię ź n ió w ( a r t. 3 p. 1) p o le g a :
1) n a o d w ie d z a n iu w ię ź n ió w , m o r a ln e m
n a n ic h o d d z ia ły w a n iu i p o z n a w a n iu w a r u n ­
k ó w b y tu ic h na w o ln o ś c i, z a ró w n o ic h
ro ­
d z in ;
2) n a b a d a n iu w a r u n k ó w b y tu w ię ź n ió w
i o k a z y w a n iu im p o m o c y p o d w z g lę d e m m a ­
te r ja ln y m i m o r a ln y m ;
3) n a p o m o c y p rz y o rg a n iz o w a n iu r o b ó t
w ię z ie n n y c h ;
4) n a p o m o c y w z a k ła d a n iu
k s ią ż n ic
w ię z ie n n y c h i na r o z d a w n ic tw ie w n ic h w ię ź ­
n io m k s ią ż e k ;
5 ) n a u rz ą d z a n iu w w ię z ie n ia c h o d c z y ­
tó w z p r z e z ro c z a m i i p o g a d a n e k , w ś w ię ta
5
u ro c z y s te B o że g o N a ro d z e n ia i W ie lk ie j N o -
« y o ra z w ś w ię ta n a ro d o w e u ro c z y s ty c h o b ­
chodów.
D z ia ła ln o ś ć w y s z c z e g ó ln io n ą w p o w y ż ­
s z y c h p u n k t a c h s p e ł n i a P a t r o n a t p rz e z k u ­
r a t o r ó w w ię z ie n n y c h w ś c is łe m p o r o z u m ie n iu
z W ła d z a m i W ię z ie n n e m i.
§ 5.
W z a k r e s ie o p i e k i n a d n i e l e t n i m i (5 3
P a tro n a t;
1) o r g a n i z u j e
o bron ę
n ie le tn ic h
p rz y
S ą d a c h d la n i e l e t n i c h o r a z p r z y S ą d a c h o g ó l ­
nych;
2) p o m a g a S ą d o m d la n i e l e t n i c h w o r ­
g a n iz a c j i k u r a t o r ó w s ą d o w y c h ;
3) r o z c i ą g a o p i e k ę n a d
n ie le tn im i p o ­
w i e r z o n y m i p rz e z o r g a n y s ą d o w e ;
4) w y s t ę p u j e d o P r o k u r a t o r a z p o d a ­
n ia m i o p o z b a w ie n ie
n ie g o d n y c h
ro d z ic ó w
i o p ie k u n ó w w ła d z y
r o d z ic ie ls k ie j i o p ie ­
k u ń c z e j;
5) o t w i e r a i z b y c z a s o w e g o z a t r z y m a n i a
n i e l e t n i c h , p o z o s t a j ą c y c h p o d ś l e d z t w e m o ra z
z a k ła d y i k o lo n je
w ych o w a w czo -p o p ra w cze
d la n i e l e t n i c h , w z g l ę d e m k t ó r y c h S ą d o r z e k ł
u m i e s z c z e n ie w p o d o b n y c h z a k ła d a c h .
p. 2)
§
6
.
D z i a ł a l n o ś ć P a t r o n a t u w z a k r e s ie o p i e ­
ki
n a d u w o l n i o n y m i z w i ę z i e ń (§ 3 p. 2)
p o le g a :
Zgłoś jeśli naruszono regulamin