Fiesta_2015_katalog.pdf

(7564 KB) Pobierz
FORD
FIESTA
Wizjonerski. Genialny. Niezwyk y.
Ka dy samochód nosi jego podpis.
Chcesz uzyska dost p do dodatkowych informacji online?
Je li korzystasz z urz dze typu smartfon lub tablet, pobierz odpowiedni aplikacj i skanuj kody QR pokazane w tym katalogu.
Ford Fiesta Titanium z lakierem metalizowanym
Silver Silk oraz 17" obr czami kó ze stopów lekkich,
wzór 8-ramienny.
Ford Fiesta Titanium z lakierem metalizowanym specjalnym
Candy Red oraz 17" obr czami kó ze stopów lekkich,
wzór 8-ramienny.
4
5
To z pewno ci
jest pocz tek
d ugiego
zwi zku.
Dzi ki b yszcz cym akcentom i wysokiej
jako ci detalom Ford Fiesta mo e pochwali
si atrakcyjnym i eleganckim wygl dem.
Przyjrzyj si uwa nie, a przekonasz si ,
e ka dy element zosta pieczo owicie
dopracowany w d
eniu do jednego celu:
uzyskania trwa ej jako ci.
Ford Fiesta Titanium z tapicertk Smitty Tech
w tonacji Ecru.
6
Zgłoś jeśli naruszono regulamin