dodawanie.pdf

(1450 KB) Pobierz
Zasady gry
Na początku każdy z graczy dostaje po 6-10 pionków (im więcej tym gra jest
trudniejsza). Następnie pierwszy gracz rzuca dwoma kostkami i sumuje wynik. Jeśli na
którejś z kostek wypadnie 6 oczek to gracz zamienia ją na wybraną przez siebie liczbę
oczek (ma prawo ręcznie ustawić tę kostkę inaczej). Jeśli ma jeszcze wolne pole z
obliczoną sumą to je zakrywa. Kolejka przechodzi na następnego gracza, który wybiera
sobie tylko jedną kostkę i wynik rzutu dodaje do pozostawionej kostki (jeśli wyrzucił 6
to też ma prawo zmiany liczby oczek). Jeśli ma wolne pole z tak wyliczoną sumą to je
zakrywa. Kolejka przechodzi na następnego gracza. Wygrywa osoba, która pierwsza
wykorzysta wszystkie swoje pionki.
W grze wykorzystano grafiki na licencji Public Domain
autor: Scout, źródło: openclipart.org/detail/191351/math-girl
10 9 8 7 6 5 4 3 2
Dodawanie
2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Game rules:
At the beginning, each player gets 6-10 pawns (the more pawns, the game is more
difficult). Then, the first player rolls two dice and adds the result. If one of the dice is
rolled 6, the player converts it to his desired number. (manually adjust the dice
otherwise). If he still has free field with the calculated sum, he covers it. Queue passes
to the next player, who chooses only one dice and throw it. The score is added to the
remaining dice (if he threw 6, he also has the right to change the number to desired
one.) . If he has a free field with calculated sum, he covers it. Queue passes to the next
player. The winner is the person who first uses all his pawns.
The game uses graphics under Public Domain:
author: Scout, source: openclipart.org/detail/191351/math-girl
10 9 8 7 6 5 4 3 2
Adding
2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zgłoś jeśli naruszono regulamin