Manta DVBT02.pdf

(2684 KB) Pobierz
Instrukcja obsługi
User’s Manual
DVBT02
www. manta.com.pl
www.manta.info.pl
DVB-T HD TUNER
Instrukcja obsługi
DVB-T HD TUNER
Zapoznaj się z instrukcją
...........................................................................................................................................................4
Panel przedni
...............................................................................................................................................................................5
Panel tylny
....................................................................................................................................................................................5
Pilot
................................................................................................................................................................................................6
Podłączenie baterii
....................................................................................................................................................................6
Sterowanie przy użycia pilota
...................................................................................................................................................7
Podłączenie tunera
.....................................................................................................................................................................7
Podłączenie TV
.........................................................................................................................................................................7
Podłączenie do wzmacniacza
..................................................................................................................................................8
Pierwsza instalacja
.....................................................................................................................................................................8
Podstawowe operacje
................................................................................................................................................................8
Ustawienia programów
.............................................................................................................................................................8
Ustawienia Obrazu ..................................................................................................................................................................10
Wyszukiwanie kanałów
...........................................................................................................................................................10
Ustawienie czasu.....................................................................................................................................................................11
Opcje
............................................................................................................................................................................................11
Ustawienia systemowe
............................................................................................................................................................12
Ochrona rodzicielska...............................................................................................................................................................12
Ustawienie hasła
.....................................................................................................................................................................12
Przywróć ustawienia fabryczne
.............................................................................................................................................12
Informacje systemowe ............................................................................................................................................................12
USB
..............................................................................................................................................................................................12
Multimedia ................................................................................................................................................................................13
Konfiguracja zdjęć
...................................................................................................................................................................13
Ustawienia Wideo....................................................................................................................................................................13
Specyfikacja napisów..............................................................................................................................................................13
Rozwiązywanie problemów
....................................................................................................................................................15
Specyfikacja
...............................................................................................................................................................................15
2
User’s Manual
DVB-T HD TUNER
Safety Instructions ...................................................................................................................................................................16
Front Panel
..................................................................................................................................................................................17
Rear Panel
...................................................................................................................................................................................17
Remote Control
..........................................................................................................................................................................18
Installing the Batteries
.............................................................................................................................................................18
Using the Remote Control
......................................................................................................................................................18
Connection
.................................................................................................................................................................................19
TV Connection
.........................................................................................................................................................................19
Connection to amplifier
.......................................................................................................................................................... 20
First time installation
............................................................................................................................................................... 20
Basic operation.........................................................................................................................................................................
20
Program Manage Settings
..................................................................................................................................................... 20
Video Setting...........................................................................................................................................................................
22
Channel Search
...................................................................................................................................................................... 22
Time Setting
............................................................................................................................................................................ 23
Option
......................................................................................................................................................................................... 24
System Setting..........................................................................................................................................................................
24
Parental Guidance.................................................................................................................................................................. 24
Set Password .......................................................................................................................................................................... 24
Restore Factory Default
......................................................................................................................................................... 24
Information .............................................................................................................................................................................. 24
USB
............................................................................................................................................................................................. 25
Multimedia ............................................................................................................................................................................... 25
Photo configure.......................................................................................................................................................................
25
Movie Configure
..................................................................................................................................................................... 25
Subtitle Specific
...................................................................................................................................................................... 25
Troubleshooting
....................................................................................................................................................................... 27
Specification
............................................................................................................................................................................. 27
3
Instrukcja obsługi
INsTRUkcja oBsłUgI
z
Żadne odkryte źródła ognia, takie jak zapalone świece,
nie mogą być umieszczane na urządzeniu.
z
Baterie powinny być używane zgodnie z zasadami
ochrony środowiska. Wyczerpane baterie należy uty-
lizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
z
W celu bezpiecznego pozbycia się urządzenia należy
go zostawić w miejscu wskazanym przez sprzedawcę.
Nie wolno wyrzucać tego produktu z odpadami gospo-
darstwa domowego. Symbol przekreślonego kosza
na śmieci oznacza, że produkt podlega Dyrektywie
Europejskiej.
OSTRZEŻENIE:
By zmniejszyć ryzyko pożaru albo
porażenia elektrycznego, nie narażaj urządzenia na działanie
deszczu lub wilgoci.
OSTRZEŻENIE:
Baterie nie mogą być wystawione
na działanie nadmiernego źródła ciepła takiego jak światło
słoneczne, ogień, grzejnik itp.
Uwaga!
Konstrukcja produktów i parametry techniczne mogą ulec
zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to prze-
de wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania,
sterowników oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy pod-
ręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi
produktów.
Produkty oraz akcesoria mogą się różnić od tych opisanych
w instrukcji.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności tytułem od-
szkodowania za jakiekolwiek nieścisłości wynikające z błędów
w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.
Zapoznaj się z instrukcją
z
Przestrzegaj przepisów zawartych w tej instrukcji.
z
W przypadku transportowania urządzenia w tempera-
turze poniżej 5 st.C urządzenie przed podłaczeniem
należy odstawić w celu ogrzania się urządzenia do
temperatury otoczenia.
z
Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
z
Czyść urządzenie wyłącznie suchą ścierką.
z
Nie zatykaj żadnych otworów wentylacyjnych.
z
Podłącz tuner zgodnie z instrukcją.
z
Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła ani apara-
tury wytwarzającej ciepło (włączając wzmacniacze).
z
Chroń przewód zasilający przed załamaniem, szczegól-
nie przy wtyczce sieciowej i w miejscu gdzie wychodzi
on od aparatu.
z
Używaj tylko akcesoriów wskazanych przez
producenta.
z
Wyłącz urządzenie z gniazdka sieci elektrycznej jak
i odłącz antenę w przypadku zbliżania się burzy jak
również kiedy nie używasz go przez dłuższy okres
czasu.
z
Wszelkie naprawy zlecaj wykwalifikowanemu serwi-
sowi. Naprawa jest wymagana w każdym przypadku
uszkodzenia urządzenia, kiedy sznur albo wtyczka
sieciowa jest uszkodzona, w przypadku zalania wodą,
wystawienia na działanie wilgoci lub deszczu, upusz-
czenia bądź niepoprawnego działania.
z
Wtyczka sieciowa jest używana do odłączenia urządze-
nia od sieci elektrycznej, Wyłączenie z sieci elektrycznej
powinno być łatwą i szybką czynnością.
z
Wentylacja nie powinna być utrudniana przez zakry-
wanie otworów takimi przedmiotami jak: gazety, obrus,
zasłony, książkami, innymi urządzeniami itp. Dla zacho-
wania odpowiedniej wentylacji należy zachować odstęp
minimum 10 cm z każdej strony urządzenia.
Symbol wskazuje na występowanie niebezpiecznego
napięcia stanowiącego ryzyko porażenia prądem.
Symbol wykrzyknika umieszczony w trójkącie równo-
bocznym ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na to,
że są wytyczne obsługi i konserwacji (obsługa techniczna),
w postaci pisemnej instrukcji załączonej do egzemplarza
urządzenia.
Symbol wskazuje, że ten produkt posiada podwójną izola-
cję między napięciem sieci zasilania a dostępnymi elemen-
tami. Do naprawy należy używać wyłącznie identycznych
części zamiennych.
OSTRZEŻENIE:
Kiedy urządzenie było pod działaniem pól magnetycznych
bądź elektrostatycznych, może nastąpić błędne działanie
i może być konieczny reset przez użytkownika (w tym celu
należy wyłączyć urządzenie z sieci po czym ponownie
wlączyć po kilku minutach)..
4
Panel przedni
INsTRUkcja oBsłUgI
1. CH- – wybieranie kanału poprzedniego
2. CH+ – wybieranie kanału następnego
3. WYŁĄCZNIK ZASILANIA (POWER): włączenie/wy-
łączenie głównego zasilania sieci energetycznej.
4. Dioda zasilania
5. CZUJNIK ZDALNEGO STEROWANIA (REMOTE
CONTROL SENSOR): odbiera sygnał z pilota.
6. USB (USB PORT): gniazdo USB do podłączenia
pamięci masowej bądź dysku twardego.
Panel tylny
1. RF IN – gniazdo antenowe
2. RF LOOP THROUGH – wyjście sygnału antenowego.
3. COAXIAL – wyjście Coaxial do podłączenia
wzmacniacza.
4. HDMI – wyjście HDMI
5. SCART
6. Audio L/R
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin