KA_Plus_01_PL.pdf

(21609 KB) Pobierz
Komoda & Amiga Plus #1
Koniec jest
początkiem
Wstępniak
No i stało się! Komoda i C&A Fan-Games ra-
zem! Obie redakcje działają teraz pod nazwą
K&A Plus. Stwierdziliśmy, że nasze dotychczasowe
pisma ukazywały się zbyt rzadko, więc postano-
wiliśmy połączyć siły, aby zwiększyć częstotliwość
wydawania. Zadbaliśmy również o to, żeby nasz
nowy magazyn trafił do jak największej liczby od-
biorców, dlatego będzie publikowany w dwóch
wersjach: polska - dla rodzimych czytelników,
angielska - dla ludzi z całego świata. Zapewne
zauważycie, że zawartość znajdująca się w K&A
Plus nieznacznie tylko odbiega od tego, co znaj-
dowało się w poprzednich pismach. Postano-
wiliśmy nawet zachować poszczególne rubryki,
przede wszystkim te, które były najbardziej lubia-
ne przez czytelników.
Naszym celem jest ciągłe wspieranie sceny
Commodore i Amiga, aby Ci, co ją znają nigdy
o niej nie zapomnieli, a Tych, którzy nie znają
zachęcić do czytania i poznania tego, co było
oraz co jest z nią związane. Zapraszamy również
naszych czytelników na oficjalne forum K&A Plus
www.ka-plus.pl, które ułatwi Wam kontakt z re-
dakcją oraz pomoże udoskonalić pismo według
waszych potrzeb.
Kończąc ten krótki wstęp zapraszam Was do
zapoznania się z pierwszym numerem i mam na-
dzieję, że odnajdziecie w nim ducha C&A Fan-
Games i Komody.
Komek
2
Komoda & Amiga Plus #1
SPIS TREŚCI
C64
Alter Ego
10
12
14
16
20
Aviator Arcade
Little Sara Sister Trilogy
The Vice Squad
X-Force
Evil Wizard 2
Wacky Waste
Arctic Shipwreck
Mr. Robot and
his Robot Factory
22
24
26
28
C16
MEMENTO
38
AMIGA
HISTORY LINE: 1914-1918
30 lat Tetrisa
40
44
RÓŻNE
Fresh News
C64PERSIAN
Gwiazdy i planety
a’la Commodore
Rezurekcja, czyli stare
na nowo: Mortal Kombat
O duszy retrosprzętu
Gadające głopwy
Emulacja czy sprzęt
Zostaw te gry i zajmij się
wreszcie czymś poważnym... 60
Przeróbka popsutego
w kilkadziesiąt minut C64
Johnny przedstawia: Obiad
64
72
56
48
52
34
4
30
Komoda & Amiga Plus
Magazyn użytkowników komputerów firmy Commodore
Readktor naczelny:
Komek
Redaktorzy:
Ramos, Uka, Noctropolis, Bobikowoz, Tomxx,
Minimoog, Mr. Mat
Oprawa graficzna, skład i łamanie:
Neurocide
Rysunki:
Johnny
Korekta:
Atreus
Tłumaczenie tekstów:
Slayerpl, Atreus, Bobikowoz, Tomxx
Współpraca:
Hery, Hal, Mufa, MA
3
Komoda & Amiga Plus #1
Fresh
News
C64
C16/116/Plus
GRAVITRIX - PREVIEW
2014, Robot Riot
TEmPlE Of TERROR
2014, legion Of Doom
możliwość zapisu gry także
na dysku, poradnik gracza
z wprowadzeniem i instrukcja-
mi oraz znacznie zoptymalizo-
wano procedury wyświetlania
grafiki i tekstu. Gra wymaga
64KB pamięci, a z powodu
znacznego poziomu trudno-
ści przeznaczona jest chyba
raczej tylko dla wyjadaczy.
Oho, widzę, że zapowiada się
niezła zabawa i zarwane noce
przed monitorem! Już dawno
nie widziałem tak wciągającej
i dobrze zrobionej gry logicz-
nej. No w sumie to jeszcze nie
do końca „zrobionej”, ponie-
waż pisząc ten tekst raczę się
programem w wersji preview,
ale mam nadzieję, że już nie-
bawem zostanie sfinalizowany.
Poziom pierwszy jest bardzo
prosty, wystarczy tylko ustawić
trzy zielone kwadraty w taki
sposób, aby stanęły jeden
obok drugiego. W drugim po-
dobnie, ale nieco trudniej. Da-
lej mamy kwadraty w różnych
kolorach oraz nowe zasady
utrudniające grę. Ponadto na
wykonanie każdego zadania
przeznaczono 3 minuty, więc
należy działać szybko. Coś
jeszcze? Wystarczy, wracam
grać dalej.
//Komek
Dość popularnym ostatnio
trendem jest przenoszenie na
Plusa gier, które lata temu
ukazały się oryginalnie na C64.
Identycznie sprawa wygląda
w przypadku Temple Of Terror,
tekstowo-graficznej przygo-
dówki, wydanej na sześćdzie-
siątkę-czwórkę w roku 1987.
Gra była adaptacją książki
(a właściwie jednoosobowej
książkowej gry role-play) o tym
samym tytule i opowiadała
o konieczności dotarcia do
pięciu smoczych artefaktów
w zaginionym mieście Vatos,
zanim w swe ręce dostanie je
zły czarownik Malbordus. Gru-
pa Legion Of Doom postano-
wiła dokonać konwersji tytułu
w sposób jak najbardziej wier-
ny, usuwając jednak jedno-
cześnie z gry wszystkie uciążli-
we błędy, jako że oryginał był
dość zabugowany. Dołożono
również nowy ekran tytułowy
(na wzór okładki książkowej),
//noctropolis
C64
JAm IT
2015, Throwback Games
Oglądając trailery zapowia-
dające „Jam It” widzę godne-
go następcę jednej z moich
ulubionych gier sportowych
„One on One: Dr J vs Larry
Bird”. Ponownie, na połowie
boiska do koszykówki będzie
można rozegrać serię emocjo-
nujących meczy. W grze nie
zabraknie efektownych wsa-
dów, dramatycznych rzutów
zza linii trzech punktów oraz
atrakcyjnych cheerleaderek
podczas przerwy, a w roz-
4
Komoda & Amiga Plus #1
grywkach wezmą udział dwie
dwuosobowe drużyny. Autorzy
obiecują wsparcie dla obsługi
4 joyów oraz wymagającą
sztuczną inteligencję. Grywal-
na wersja produkcji była już
prezentowana na targach
PAX, jednak autorzy wciąż
pracują na grą, Z niecierpli-
wością czekam na nową datę
oraz możliwość sprawdzenia
w działaniu „Jam It”.
//bobikowoz
C64
C64
C64
HONEY BEE
2014 , The New Dimension
PAPER PlANE
2014, Roy fielding
Któż z nas nie bawił się w dzie-
Świeża bułka z masłem i mio-
dem, po prostu coś pyszne-
go. Czy zastanawialiście się
kiedyś ile pracy musi włożyć
taka pszczoła zbierając pyłek
z przeróżnych kwiatów, aby
móc go potem przerobić na
słodki, złocisty miód? Dzięki Ri-
chardowi Baylissowi z The New
Dimension i RGCD (RGCD C64
16KB Cartridge Game Deve-
lopment Competition 2014)
mamy okazję sprawdzić, jak to
ciństwie papierowymi samolo-
cikami? Wystarczyła do tego
bowiem zwykła kartka papieru
i już można było umilić sobie
czas w domu, na podwórku,
czy co gorsza, na przykład
podczas lekcji w szkole. Róż-
nica polegała na tym, że taki
wypuszczony z ręki samolocik
często obierał dość niespo-
dziewany kierunek, a tutaj,
w produkcji Roya Fieldinga,
będziemy nim świadomie ste-
rować. Chodzi o to, by opa-
dając cały czas w dół, poprzez
skręty w lewo-prawo unikać
napotykanych przeszkód. Dzia-
łanie gry jest bardzo płynne,
natomiast mały zamęt (przy-
najmniej na początku) może
wprowadzić sterowanie. Otóż
intuicyjnie próbujemy kiero-
wać samolocikiem trochę na
wzór sterowania we wszelkich
wyścigówkach z lotu ptaka,
a wymogi są akurat nieco inne
– trzeba sprawdzić samemu.
Bardzo fajnie prezentuje się
tutaj grafika, animacja, oraz
muzyka, a sama gra jest ada-
ptacją produkcji pochodzącej
z iPhone.
//noctropolis
VOIVOD ATTACK
2014, RGCD
Koleżanko, Kolego! Achim Vol-
kers przygotował dla Was coś
dobrego. Czwartą część ON
THE FARM? Nie, tym razem na-
walanka z falą wrogich statków
w kosmosie, czyli klasyczne Sho-
ot’em Up pod tytułem VOIVOD
ATTACK. Gra wchodzi w skład
RGCD C64 16KB Cartridge
Game Development Competi-
tion 2014 i jest jedną z lepszych
pozycji biorących udział w tym
konkursie. W trakcie rozgryw-
ki możemy sterować naszym
myśliwcem w obie strony,
podobnie jak w grach URDIUM
i TANGENT. Nie zabrakło rów-
nież niezbędnych bonusów,
które wzmacniają broń lub na-
prawiają uszkodzenia powstałe
w wyniku zetknięcia z wrogiem.
Najważniejsze są jednak te, któ-
re zawierają bomby potrzebne
do zniszczenia „serca” kosmicz-
nej bazy. Cóż, pozostaje mi tyl-
ko zasiąść za sterami myśliwca
i… do ataku!
//Komek
jest być pracowitą pszczółką.
Wcielając się w jej rolę nale-
ży zbierać pyłek z kwiatów,
a następnie zanosić go do
ula. Podczas wykonywania tej
czynności niestety natkniesz się
na różne przeszkody czyhają-
ce na twoje życie. Kolorowa
i całkiem fajna grafika oraz
wesoła muzyczka w połącze-
niu z przyzwoitą grywalnością
dają dużo frajdy. Oto kolejny
przykład, który potwierdza, że
małe i nieskomplikowane gry
mogą Nam nieźle zawrócić
w głowie.
//Komek
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin