Breś W. - Żywienie roślin ogrodniczych.pdf

(33895 KB) Pobierz
Żywienie
r~ślin ~grodniczych
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Pomaniu
_-
.
:.j
..
"
··-
.
,
.
~~.
-.-.
]
SPIS
TREŚCI
-
Przedmowa
do
wydania trzeciego
················•·······································-···:
...
11
Wstęp
.......•.•.....•.
„„.„.~
.........................................•..........................................
13
I.
Ogólna charakteryStykll nawo7.6w mineralnych..............•..•....
„ •....•..•
...
J
·.
~
·,
~~
14
14
14
17
J
l
.J
"
J
··,
1.1.
Wprowadzenie ..........
-···--···-···-··········'"···„···-···-········-·············-········„···
1.2.
Krytm11 podzi11hl
nawo:z.ów
mim:ralnych
.........•.
„ ......•.•..„
...•.....„
.....
•..
„„•.
1.3. Cechy
nawozów
mii:iera.J.nycb..••••..•.......••.•.••••.- ...
„ .•.- .•.
„ ..
„ •...••..
.••..
•••.- ••.
2. Nawozy azotowe
..
„ •.•.
.••.........•. „
•.••.•..
„„ .....•.......
„.„.......•.••.••.••.••.••••..•.
„ ..
19
2.1.
Wpr0wadzcnie
......................
•••••.•...........
„ .....
„ ...„ .•..•...... ...•. .
.
.......
.
.
„ •.„ •
.
•••
2.2;
Wst~pna
technologia produkcji nawozów 117.0towych„ ...„...„•.......„„..„„„„
2.3.
Asortyment
tl&WOZÓW
azotowych„••..•.•..•.•.•••..
„ .•.
2.3.1. Uwagi ogólne
:.•.
„.„_
••••••••••
.„.„„.•.
„„.•••••••
„ .•..•.••„
....„ ••„
...„ .•.
,
19
19
-········-······················„····
-„.
20
20
'
2.3..2. N11wozy amonowe
•...
„ .•.„ .•- •••„
..
. „
.•. „„.•. „.„„.„„.••„ .•.„ .•. „ .. . „
.•.
„ ••.
2.3.3. N11wozy saletrzane„............-
..
„ .
•.„
.•
„„„„
.•..
„„..
„„..„.......„„...„„„ .. .
2.3.4.
2.3.S.
2.3.6.
2.'J.7.
2..3.8.
Nawozy
saletrzano-amooowe.~
...
...-
-· ·
···-
···-·· ·- ·-·····-···-·· ·-··
Nawozy amidowe .•...
„ ....•.-
-
········-······-
············;....
„ .•.„ .•.
„ .•.
„ .. .
...
Nawoz:y zawieraj.ce
kilka
form
llZOłu
•••
„.„.....,.._,•.•....
„ .•..;...-
...
„.„
Materiały
odpadowe
zawierające
amt..............
..
„.......•„.-„.„
...
...
N11wozy
azotowc-przyszło§ciowe
....„•.....„„•..
„ •.
„ .•
„ ...„„.„.„„ ......
22
23
24
2S
26
26
27
"
.,
'1
-
~
J"
'
,.
-
.·~.~
3.
·Nawozy
fosforowe
„„••••
.„......
„„••.„
.•..
„„.....
„ .••.•..•..•„.„.„ •..•.••..•.••.••.„
...
.
29
3.1. Uwagi
o&ólnc
•••.•..•.•.
.„.„••••.•.„
...
„ .•.„„.„„.••„
••.•„ •.•....„ ••.••••••„ •.•.......„„••••.
29
3.2.
Podz;iał
nawozów fosforowych •...
...•..•.•.
„ ••••••••••••••••••
„ ........•.
„„.„•••••.•••••••
l
L
3.3.
Chlll'llk:tcrystyk:a
nawozów fosforowych
I
grupy .•.•......
„.„.
...
„.„ ...
„ ..„„••.•.
_
3.4.
Cbarakt~tyka nawo~w
fosforowych
m grupy
•...
„.„.„„..„....
„„.„„„..„ ..
3.5. Nowe
J1awozy f01forowe.„•••••.
~.„
..
„ .....:....„
...............•..•....•.„ .••„.„„•••„
.•.„
.•.
3.6.
Przcliliaoy
związków
fosfurowych
w
glebie
.•.••.•.••.•.
„ .•..••••„
....
..
„„....•.
„ ...
3.7.
Paetclany
zwiip:.ków fosfurowych
w
granulce
BUpCrfosfatu
•..••„.„.•.
.
....••.
3.8.
Wpływ
substancji organicznej
i
mikmorgenizmów glebowych na przy-
swajalno•ć
fosforu
..•..•.•
•.•.••.•.••.•.•..•........-
.•.
.....
.•..•.•.„
...„
................
29
30
32
33
33
~.i
d
·'.· ]
'
t
h
<·:
I
35
·
:
·1
=
J
-.
,
:~
_..„...
36
4. Nawozy
potasowe
··········-·- ··································:•.••
.... ............ .......
_.„.
37
4.1. Wprowadzenie.•.•.••.•....•.-
.•.
...„
...„
.•.
„ .•.
•..•.•
...........
„„..•.•.
„.„,.......
„ •..••-
•••
37
4.2. Surowce stosowane
do _produkcji
nawozów
potasowych.„.„
.••
.„ .•. „
.•.••„
.••
37
i
u
.„
;:,
~-„
i
'
s
f
__
....
r~
;
-
-
--
·
'.·
....
4.3. Technologia produkcji oawozów.pótasoW)'ch
·········-···-···-···-···-···-··-····
38
4.3.
l.
.Otrzymywanie niskoprocentowych soli chlorkowych.-.....
h·-···-···· ·
3 8
4.3.2.
Otaymywaoie wysokoprocentowych
soli
chlorkowych.„•.•.- ••.
38
4.3.3.
Otrzymywanie soli ·siarczanowych _•••
~
••.•
„.,_,.,_,•.
„„..
„„ ..... - ..•-····
·
39
4.4.
Asorty.meotnawozów polasowycb„•..••„.•••
„.„•.•.
„„.„.••„„..„ ••„.•.•...._,.,„„...
40
4.4.1.
Wprowadzc:ai~
•.•. „„.„•.•••- .•••..•.
„ ...
_„.„••..•.•..•.•. „„.„„.........
„„„.~....
40
9.2. Pr%'Jl%'ft.Jy
zakwaszania ..•.„.„„„.„„„.•„.,„„„„„„„.„„„.„„.„.•.„
.•.:..•._..,.:..
.80
9..3.
Wpływ
glinu,
maagann
i
:!el.a.za
na zalewa.szanie gleb„..
„ ...
„ .•..•.•..•.•..
„....
,.4. Rola
i
zuac:zeoie wapnowania........,...„ ......... „.„...„.„ ..
„ ....• .
„ ......:._.,.„..
9.S.
WłŚtlciwo.ści
buforgwe gleb a wapnowanie.„„.„„.,.„..••„„...•..„„•.„._.„.„.
9
.6. Rodzaje kwasowoaci
.„..
„ ...
„ .•„„.„„„„„.„-.•„„••„„••„•.„„••„„•.„„„„.„•.„..
9.7.
Metody oznaczania polrzeb wapnowania
gleb
użytkowanych
rolniczo
„„
„....
„..
81
82
82
83
4.4.2.
4~4.3.
4.4.4.
4.4.S.
Nawozy
poła6'lwe.fypu·chlorkowego
····································-········· 41
Nawozy polasowe eypu siarczano:wego ········-··················-···-········· 44
Inne
źródła
otrzymywania potasu........•.•.
„ .
•.•.........•
„ •.
„....
„ •.„ ••...
„...
"45
Nawozy potasowe sporadycznie importowane
do
Polski.„„ ..„........ 46
47
9.7.1. Oznacz.anie
kwa:sowo.ści
wymieonej
metoilą
Daikuhary..
„............
S.
Nawozy
wapniowe
•.
.•.••.••.••••.••••••••••••
„ .••.••.„.„„.„.„.„„..„,.„ .„„.•.
„.........
47
•·
5. 1. Wprowadzenie....
„ „..
·-··········-······················„···„····-···-········„···-„„.„...„..
SŹ.
Nawczywapniowetleokowe.„...„.......................................
„ •....•.
-„....
„......
. S.3. Nawozy
wapoiowo-magoezowe tlenkowe
.....
„ ••.- ••.••.•.
.•••.••••
„„•.
~„.„„.„.„..
S.4.
Nawozywapi:ńowc~lBDDwe„_
...- ....„ .. „„.•..•.- .•„.„.„.•...........- ...•.„.„„„
S.S.
Nawozy wapniowo-magnezowe
węglanilwe„.„„„
.•.„ ••. „.„„„.„„.„.„„•..„„..
5.6. Nawozy wapniowe mieszane
SO
SO
1
. 9.7.2.
Om11.CZ1111ic
kwasowości
hydrolity"czncj
metodą Lityńskiego........
9.7.3. Oznaczanie potrzeb wapnowania
metodą
Schachtschabela .......
„..
9.7.4.
OmaĆzaniekwa~owości hydroli~ej metodąICappena„
•....•.-..
9.7.5.
Oznacianie potrzeb wapnowania na podstawie liczb granicznych.„
9.8. Metoda
ozna~a po~c:b wa'?no~ania
pod.Io.ty
ogrodniczych
oparta.
na
wyzna~
kizyweJ neutralizacJ1„„„-„.„ ..:„.„.„
..
...
„„.„.•„•.•..„......
9
.9.
Stosowanie nawozów wapniowych
....„„„...„„...„„.„.„„..„„„„.•..
„„.„„„„.
84
84
85
85
85
8S
90
91
[
I
1;
Sl
I O.
Oznaczanie
potrzeb
zakwaszania
gleb .•
„.„.„.„••.•.
„ .•.
„„„„„„.„„„•.„ .•..
92
I:
i
-···-···-·····„.......
SS
„„„.•.•
„ .......
„ .......
._„ .••
„.....
56
.•...
.
.•...
.
.•
.•••
,,
6. Nawozy
Inllgnezowe
."........
..
.
.
.•...•....•..
..
.
.•.....•.
„.„ ..•.
7. Nawozy
wieloskładnikowe
„ .•„
••... „ ..•.
„„••••„„.„ .....• „ •.......„ .•„ •..•.
„...
61
7.1.
Wprowadzenie......
„ .•. „ .•.•....
„.„.......
„:..
„„....
„ ..........:....
„ .•..•.•..•.•.
„..............
61
. 7.2. Nawozy
komplelrsowc
„„..
„ •...••.„ ..• .....„ .•. „ .•..•..„ „ . „..•„ •....„ •..•.•..•.•.-
.
.... ....
7.3. Nawozy mieszane„•.•..„„„„„„.„.„„„..•„„•..„„.„„.„„.„„.„„.„•.
„ •••••••••••
„-„„
7.3.l. Wprowadzenie-„„.. „... „„.„„.„„„„ •.„.„„.„••.•„„ .•.•. „„._„..„ •.- .. „„.„
7.3.2. Nawc:r;y
stałe
.........:.„...•„.„.„.•„.„„.„.•„ •.- ...•.... „.„.„..
„ ••
„..
„„.•••
„...
·7.3.3.
Nawcieypłynnc„
.•....•.„••.„.•.„.•..„
•. „....•.•„.„„„.....•
„ ••.......
„..............
7..3.4. · Mikronawozy.;..•........................
„ .....„
................;.;...........................
7.4..
Zasady mieszania
nawoz6w •......- ..
·-····„....
„.„...
„ .•. _ ..•.••
„ .......
•.•.•....•.
61
63 ·
63
66
„.....
„......
51
10.I.
Wprowądzmic„
.........
„ .•...........•.„ ...
„ ......
„ .•
„ ........
.„
.....•....._..„
...
„ •••
„„. 92
10.2.
Metody inknbacyjne ..
„ ...........................,..................
-.„-.....
„ .•.„ ....•.....
92
10.3.
Metody buforowe '""""""""'-""'•.„.-.„„••.„„.„.•.„„••..••„.„.„•..•„.„„.„„..
93
11.
Oznacz.anie azotu mineralnego
w
glebach
metodą
Fotymy .......
:.:„........
„.
94
..
_
..
12.
Oznaczanie przyswajalnego
IDllgnezu
w
glebie
metodą
Schachlschabela.. 99
12.1. FDPilY magnezu glebowego .....„ ....•.•.....„.„.„.„..•„ ...„ ...„ ..„ .•.„..............
911
12.2.
Żtódła
i
sliaty magnezu w glebie
„~
••.„ •.„.„..„..•„„„„„.-„.„.„„.„;.„.„.„.
100
12.3.
Wpływ środowisb
zcwnittrmcgo na pobieranie magDCZU przezrotiliny
1Ol
12.4.
12..5.
12.6.
12.7.
Zasadirmetody ScbachtscbabclR ...
„.„......
„.„..
•.•..•- .•....•••„ „•..•.„ ..•
„ .•••
Liczby grsnicme-wycena
2asobno~cl
gleb
w
magnez_.....„.„..
„ ..•.
„....
OznaCZllQie magnezu
metodą
Schachtschabela.•.„„.„.••„.„.„•••
„ ••
_,„.„•••
Obliczanie
wyników -
przyldad„..„ .•.-„„._„.„„„•...„„.„.„..„.„.„„.„„.„.
.„
J
6R
70
71
74
74
74
75
76
76
76
77
77
78
•..
J
j
8. Oznaczanie
ogólnej
~wartości
,azotu
metodą
K,jeldahla ••.
„ ..
„.„••
8.l.
Zasada
metody„.„„„„.„.„....„„..•
„ .............
„„.•„.„.•. „.„„•••„••„„.„„.. „.„.......
8.2. Budowa
i
zasada
działania.
aparatu destylacyjnego Pamasa-Wagocra .........
8.3. 07.Dllczanic
azohl
w
nawozach.•.„.•......
„ ...„
•............
„ ....v···„.„..•...•..•.„ ...„..
8.4. SpQsoby mineralizacji
Jllllterialu
roślinnego
i
glebowego
•.„„.„•.
„..•.„„„.„..
8.4.1.
Wprawa~c„„.„„
••„„.„„...„ .•„ •.„.„„„„„.„„.„.„.„.„.„„„•..•
„ ..
„„..
8.4.2.
Mineralizacja ,,na sucho".„.„•.„„.„„.„„„„„„„••.„„.:.„.„.•.•....•.
„ .•.
„..
8.4.3.
Mineralizacja. •
.Pii
mokro" ... „.:.„••.
„ .•.
_.„„.„.„„„.„„„„„•.„ ...•. „.•..„.
R.S.
Oznaczanie azotu ogólnego
metodą .Kjcldahła„
..•...
....
.
•.
„ ••.•..•.„ •...•.
„......
8.6. Oznacnu.ie
azohl lllllOnowego
w.
nawozach ..........
„ ...
„„...
„ ••..•.•.
„ ..
„ .•••••
„„.
:„„.....
„..
102
104
107
108
,:
i::...
·:
..
J
!f
-;
j ..
1lO
110
111
„~~.~
ŻasadametodyEgaera-Ri~hma.„„.„.„„„.„„
••„.„„.„.„.„„.„.„.„„.„.„.„„.
112
1
<1•
~
Buforowe
właa.iwośei
roztworu ckstnikcyjnego„.„„.„.....„ .•„.„„.„„„... 113
lo\jJfJ~>'ó, L
~··
13,S.I.
Wprow~oie
...
„ ......„ .•......„ „.•.„ .•„ •..•„ ...... ...
„ .••
.•....•..
„..„....
113
L3·.9
.
Wprowadzeliie....„„......
:·-···-········„···-···„-···-········-·················„··········
~r;;
1
.r-;·
··W
Zawartość
poCasil
w
glebach Polslci..•.„..„.„.„.•...„ ...„.„„.•.
„.„„.••••...•
„...
,
J'
„. •
Zawartość
fosforu
w
glebach Polski..........- ...
„ .•..•.•.
„ ...
-„.„....
„ ..
„.........
::U).~~"
@
~aczan.ie
przyswajalnego
fosforu
i
potasu
metodą
Egncm-Ricbma
„.
11O
~~r-ifl•
t ..
'.~\13.S.2.
=Jo~!~~~~:.~.~~~~~~~~~
.
„.•...„.„„.„...
·.
:..;
J
1
1
„ ....
113
9.
Oznaczanie
potrzeb
wapnowania gleb
i
podłoży ~grodniczych
•.
..
„„.„...
80
9.1.
Wprow~c.„„
.•„•.„„.•„„„„„.••
„„..
„ ..
„...
„„.„•. „„„„„.„........
„.:..-..
„..
80
.I
-
!
1
i~
0
'
~:~:
.
.;J..'.
13.53.
Ekstrakcja
fosforu
i
potasu z gleby msadowcj
(nadmiarjonówOHl „„.„.„„.„.„•...„„„.„.„„„„„„...„.„„.„„..„ 114
13.6.
WykollllDie analizy...
„ •.
„.•.- ....„.„.„.•.„ ...„
.•.„ .•......„ .........
„ ...•
114
13.6.1.
Przygotewanie
wyciimu
glebowego .•....•.
„ .•.•: ..
„......................
114
.'
\;'
„...„..
„.....
I
6
;g
l
K
7
.!fL.__
.
..
„.
l
..
·1
13.6.2. Kolorymetcyczue omaczemc fosforu
·-·--···„···-···-····„····-····
114
13.6:3. Omaczanie potasu
metodą
fotomcb:ii
płomieniowej···-············
116
13.7.
lntmpretaajawyników.„
.•._
......•...........
.••. •...••..•.•..•.•..•.•..•.•..•.•.„ .•...
„ ....
llB
13.7.1. Ocena
zawartOści
fosforu
w
glebach
mineralnych
ufytkowe-
.
nych rolniczo .•.„.„
....
•••.
.•.
~
•.•..•.•..•.•..•.••.•.•..•..•„
.•.„ ....„
. „•.•,
.•
118
13.7.2.
Ocena
:zawartoAci
potasu
w
glebach
mineralnych
ufytkoW&-
nych
rob:liczo
...
„.,.„.....
„ •.....„
.••
„ ........
„„.„ ......„ ........„ ...•.
„ .•.
„.
119
13.7.3;
Zalecenia
nawnzowe
dla
upraw
rolniczych
.„„„.„.„„.„....„...„.
120
14. Zasolenie
gleb
i
poclłofy
ogrodniczych.„
••.••..••.•.....,..
~„
••••.••
,•••„
••.••.•
„ . .-..
iZ6
14.1.
Wprowadzenie...„
.....„ ......„......••..._,;....•....•.-.„„.„.„„„.........•.„„.„„.„„.
14.2. ZasoleDie gleb powstate
w
wanmkach
naturalnych ..
••..•„ ..•.•.„ ••.••...
„.„
14.3.
Zasolenie
podloty
ogrodniczych.~~-·-······-·---·····„········„····:
.........„„.„.„
JA.4.
Wpływ
W1olcnia
na
właściwcści
fizykochemiczne gleb
i
podłoży
••
14.5.
Wpływ
zasolenia na
rośliny·
.•.
„„,„~„
.•„ .•.„„„.„„.„.... „...
..
,„..
„......„ ..„..
14:6.
~warunkujące vn:ażliwo~ć roślin
na
msolenie •.„„.„.•
„.„„•••• „.„
14.7. Sposoby zmniejszenia szkodliwego
wpływu
zasolenia na
rośliny
...•
„.„.
14.8.
Oznaczanie
zasolenia
metodą lconduktometrycmą
~
•.
„„...
„:.„.„„.„....„.„
14.8.1. Ogóbla
cbamkłerystyka
metody
i
jednostki
7.BSOlenia„..
„;.„....
·14.8.2. Oznaczanie zasolenia
i
pH.„ .•.
„.„.„.„„„„ .•„„„.•.••.•.
„„„„.........
14.8.3.
Oznaczaaic
EC
.„...•.••.•.•.
„..„...„........•.
...„ ...„ ...„ ••.
„...............
126
126
127
127
128
JS.3.7.
Oznaczanie magnezu
metodą
spektrometrii
absorpcji atomb-
wej (AAS)...
.......••.•.
„„„.......„„.....
„ .•....•
„„...•......
••
15.3.8. OznaCZ811ic chlorków
metodą
ncfelometryc2114
;••
•••.„
..•••...
15.3.9..
Omac~e
siarczanów
metodą nefelomctzycz:ną„.„
•.
„„...„.„..
15.4. Interpretacja
wyników
i
opracowywanie
zal~eń
nawomwycb„.•.••.•.
IS.4.1.
Infurmecjc
o
uprawie„.•.
.••.•.•..•.•.••••.•••••„
.•.:.....„ .•....•.
„„..•
..
„.
15.4.2. Liczby
graniczne„..„„„.„..•..•...........„:„„.•.....,„.„.„..•.._......„„..
15.43.
Obliczanie polrZeb
nawozowych•.".'.•.
.••„
...
„.,_...•••
„ ••
15.4.4.
Współczynnilci
sorpcji
···-············--·······,„„.„.„-.•.••••.
„ ..„
••..
15.4.S.
Dzielenie:
dawek
„„.•.•.•••
„ .•.
„.„.•.•..
„ •..•.•.„ .•.„ .•.„ .•.„ .•.„
.•.„
••.
15.4.6. Dobór
nawozów
i
obliczanie
dawek•.
..•„
.•.
~
.•.„
...„
••.„ .•
.....„
.
15.4.7. Stosowanie
nawozów ........„.„„.„.„.....„.„...„.„„....... „„„.„„....
„.............
j
146
147
i47
148
148
149
ISO
154
ISS
ISS
156
„..
„..
„..
„..
·
:1
-.„-....
1
·.·
~
"
.;,.;.;
„....
J
1
16.
Analiza
rośliny
jako
sprawdzian
skuteczn~ci nawożenia
roSl.i.n
wa-
rzywnych, ozdobnych
i
nasiennych
....•...
„ ...„
...
„ •.•...•••.•••••.•„
•..•
„ .•....
„...
157
129
130
131
13
I
16„1. Wprowadzcuic...
~.-···································„·····"·•···„···„···-········„········„··
157
16.2.
l'oj~ic zawartnści
krytycznych,
zakresu
odfywicnia luksusowt:go oraz
zawmtośei
standardowych••••.•.•.••.
„ .•.•....
••.
.•.
„ ...••.•.
„.„„...'.
,.•.
........
151
„..
133
134
15.
Opracowywanie
zaleceń
nawozowych dla
roślin ógrodoicŻych
na pod-
stawie analizy gleb-i
podłoey metodą uniwersalną
.••.•...•
„ •..„ ....„„.„
......
135
1.5.1. Ogólna
clw:akteryalyka
metody uniwersalnej•.••
„„.....•„„.„„._.„
...•..•.•.
135
15.2. Pqbienmie prób
.„„.......
„..
„„·-··-···-··················-···-···-„.„„„......... -.....
15.2.1. Pobiemnie prób podfufy,
ziem
oraz gleb z
upraw szkla.mio-
wych
i
tuneli
foliowych
········-·~··········-······„
..
„_•••
_„„.„.•.....
„.
15.2.2. Pobieranie
prób
podłoży
z
doaiczek
....•..
„ .•.
„ .......
„.„._..
15.2.3.
Pobimmicpróbzpryzm„„„„........„.„„....„.„..„„.„......
„ ....
„....
15.2.4.
Pobienwie
prób
gleb
i:uineralnych z upraw polowych ••.•.
„ .•.
15.2.S. Pobieranie prób poi;ywck
z:
hydroponik
i
upraw
w
wełnie
mi-
neralnej
.„ ...........•.
...
„„..„..„....„..
.••„ .•..
„.~
....
„ .......
„ ...•...„.....
15.3. Ozoacza.nic
N-~,
N-N0
3,
P,
K.
Ca, Mg,
Na. Cl
i
S-S04
metodą
uniwersalną
•........
••..••••
...•.•••
„„......-.........
„ .•••..••
„„.„ ..... „.„.„...........„.
.
15.3.1.
Sporządzanie wyciągu
,.„.„;
.,.„.-......
„ •.
„„..
„„
.•••..•••..•,•..•
„„•.
15.32.
OZ!Jaczenic
11.ZOtu
amonowego
i
azot.BD.owego metodt mikro-
deatylaC}'.jq
(wg Bn:mnera
w
Jlloclyfilcacji Starclca)
•..•....•.•.
„..
15.3.3.
Oz:naczanie
azotu
amonowego
i
azotanowego z zastDsowa-
niem elektrod
jonoselektywnych •..•.
.•.....•...............
„ ••.„
...
„....
15.3.4. Omaczanic
fosforu.metodą wana.do-molibdenową
•..•.•.
••.„
...•
15.3.5.
Oznaczanie
wBpnia,potasu
i
sodu
.........•.•....•..•.•. - .•.......•.•.
••••
15.3.6. OZIJSC7.3llie
magnezu
metodą
z
żółcienią
tytanową„„
.•
„.„.•...
136
136
137
137
138
138
16.3. Cel
~rośliny
...
..•.•..•.•••..
.••
..,.:·...„.,.„.„„...
.•.
~„„
••••••••.- .•.••.•.
..
16.4.
~ć wskaźnikowa roślin
,„„..
„•.
„ .•.
„ ....
„.„„.„•...
„ ...
„.„•.•..„ ...
-„...
..
„.
16.S. Zawartmci Jaytyczne
die
po52C2Cgólnych.1ojliu •.
„ .•
„„„.„„.„..„ ...••
•.
„.
16.6. Pobieranie prób
części wskaźnikowych
..
„„„•.
„ ....•..•.
...
„„„.„.„.•
„ •...••..
16.7.
Omeczenic:
zawartości składników
w
matcrialC
..OOlinnym
metodą
uni-
wersalną
(wg
Nowosielskiego)
w
2-procentowym
wyciągu
CH
3
COOH
159
159
160
163
I
...
.„.-
."'t
:··,
':~.
170
17.
Opracowywanie
.zalec;cń
nawozowych
dla
roślin
sadowniczych
.„..•..
„..
171
,.„......
·'
„..
„..
139
139
140
142
143
144
145
17.1.
Specyficme cechy
rcllin
sadowniczych
i
ich me.czenie
przy
opraco-
wywaniu
zaleceń
nawozowych •.•••„
•..„ ..„ .•.
••
,„.„„ ••.
..
„„.„•.•....- .•.••
17.2.
Pobiemric prób
glebowych
w
sadach dla
celów diagnostycznych
.„..
„„
...„
......
.........
„...
17.3. Pobieranie
prób
li~i
....
„ •..••••..•••.
„.„••...•.•„
••„ .•...
17.4.
Mekldy omaczenia
składników
polcarmowych w próbach
gleb
i
w
liś-
ciach
milin sadowniczych...•..•.•.„.„„.„.„„••...•„„..
.•
„.,......„........„ ••„„..
17.4.1. Ozaaezlllic zawartollci
składników
w
próbach gleb .•
„ ..
„ .•.„ .•.•
17.4.2.
Oz.naczanic
składnilców
polcannowych
w
li~ciach.„.„„.„
.••
l
1.5.
Opracowywanie
mieceń
nawozowych.•.•.
„ .....„„„"„.„„.„„..„„„.„••„„„.
17.S.l.
Liczby gnmicznc dla.
składników
pobumowych
w
glebie
.„....
17.5.2.
Li~br
graniczne
dla
za~ci &kłaclqików
polwmowych
w
liśc111cb
..•..•.••.•..•.••
•.
,„...............
••
1·-;••
.
.....•.„
••..•••..••••.••
„....
17.53.
Informacje niczb!idne
do wytlenia
zalcĆe6.
nawozowyc:b
.„...„.
17.S.4.
Przykład
opracowania
zaleceń
nawoioWych dla
jabłoni
•..
:„„„
„.-...
171
172
173
174
174
174
.'
l
\
':"
·
-
„....
175
175
.
J
··]
,.
..
J
75
J
77
179
18. Fertygacja.„„•.............•„.„..•........
„ „•.•
.
••..•.•.•
„.„.~
..•.••
„ .....•.„ ..•.......„
.....•
184
Literatura ........„.„........
.•..•
„.„..
„.„
....
..•.•
„.„..„.„......„„.„ ...•.•.„.,..„............. 191
>
B
·:i
J
1
-
'
·1
__
..,
„· ·
_
,
--·
._.
·,
,
I
I
·'.
;J.'
a
~~
•.
.
I:'
1
.
I!·
li
~
·i·
.
1: .
.
1
;
i
PRZEDMOWA DO WYDANIA TRZECIEGO
Tr.zecie
wydanie
pÓ~
ulcazuje
się
pod
zmienionym
tytułem ,,Żywienie
roślin
ogrodniczych".
Zmiana
tytułu
wynika
z
wyraźnego
oddzielenia
pojęcia
l
'.
·)
·]
)
I
I:
I,
/
(fertilization),
określającego
zabieg wprowadzenia
&kładnika(ów)
do
gleby
lub podlot.a, od
pojiccia
,))"Wienie"
(nutrition)
-
definiującego
stan
zawartcś:i. składnika
w
roślinie.
Wszystkie
:zabiegi
nawozowe,
związane
z
na-
woteniem
gleb
i
podłoży, są
ukierunkowane
na optymalne
,,i;ywieoie"
lub
„od-
.
,,nawożenie"
fywianie"
.:I
.
..
'
i
Podstawowym
celem nawo7.enia,
uwzględniającego
e,spekty
ochrony
środowiska
i
wymogi
ekąlogi.czne,
jest
optymalne
odfywianie
rąślbi,
z których uzyskuje
się
plon o
wysokich
waiorach
jakościowych
i
ilościowych
.
roślin.
;
j
i
I
j
i
!
.·.
·1
;
jl
l
I'
d
!i
I!
1
1
tt
I
I
.
..;
j
~
:1
.,
j
:
!i
!i
;
;.
-
.:~
q
i.
!
i:
!
~
l'i
!:
,
Zgłoś jeśli naruszono regulamin