Wardyn K. - Zakażenia Układu Moczowego.pdf

(31232 KB) Pobierz
pod
redakcją:
Kazimierza A. W ardyna
i
Katarzyny
Życińskiej
WYDAWNICTWO
Wydawnictwo Czelej 2006
~l
Wprowadzenie ....................................................
15
Autorzy ..........................................................
16
Rozdział
1
Katarzyna
Życińska,
Kazimierz A. Wardyn
Rys historyczny .............................................. 21
Obserwacja moczu .................................................
21
Wróżbiarstwo
- uromantia, mantyka ..................................
23
Mocz w tradycji alchemii .......................................
23
Interpretacja moczu ...........................................
25
Rola uryny w medycynie ludowej .....................................
25
Rola moczu a praktyka kliniczna .....................................
25
Rozdział
2
Katarzyna
Życińska,
Kazimierz A. Wardyn
Pozyskiwanie moczu do badania ............................... 31
Pobieranie moczu do
badań
bakteriologicznych.........................
Zalecany sposób pobierania moczu ..............................
Stosowanie pasków zanurzeniowych w diagnostyce chorób nerek .........
Badanie osadu moczu ...............................................
Nowe metody badania moczu ........................................
Przyszłość
diagnostyki
b~dania
moczu ................................
Rozdział
33
33
37
37
38
39
3
Ryszard Gellert
Interpretacja wyniku badania ogólnego moczu ................... 41
Powstawanie moczu ................................................
42
Składowe
badania ogólnego moczu ...................................
44
Własności
fizyczne moczu ...........................................
45
Kolor .......................................................
45
Przejrzystość
.................................................
45
Ciężar właściwy (ciężar względny, ciężar
gatunkovvy) ...............
46
Własności
chemiczne moczu ........................................
48
Jony wodorowe w moczu (pH) ...................................
48
Glukoza i inne cukry ..........................................
49
Białka
.......................................................
SO
Nlikroalbuminuria ............................................
55
Urobilinogen ................................................. 55
Bilirubina ...................................................
56
Krew, hemoglobina, mioglobina ................................. 57
iYlioglobina ..................................................
58
Ciaia ketonowe ............................................... 58
Azotyny.................... . .............................. 59
Esteraza leukocytów ........................................... 59
Dodatkowe pola testowe ........................................ 60
N-acetyl-gl ukozaminidaza ...................................... 60
Mikroalbuminuria i albumina/kreatynina.............................. 61
Testy paskowe ................................................ 61
Osad moczu ...................................... - ............... 63
Krwinki czerwone ............................................. 64
Krwinki
białe
................................................ 66
Eozynofiluria ................................................. 67
Limfocyturia ................................................. 67
Leukocyturia
„jałowa"
(ropomocz „jalowy") ....................... 67
Waleczki .................................................... 67
Nabłonki
.................................................... 69
Kryształy
.................................................... 70
Bakterie, grzyby,
pasożyty
...................................... 70
Bakteriuria „bezobjawowa" ..................................... 70
Szczególne profile osadu moczu ...................................... 71
Osad „teleskopowy" ........................................... 71
Osad „pusty" ................................................. 71
Zasady interpretacji badania ogólnego moczu .......................... 71
Perspektywy badania ogólnego moczu ................................. 72
Rozdział
Rozdział
7
Andrzej
Książek,
Andrzej Swatowski
Zakażenie układu
moczowego -
vuUL.«u
kllnu;z111y
i
postępowanie
z chorym .....................................
115
Ostre zapalenie dolnych dróg moczowych
niepowikłane
................
Powikłane zakażenie
dolnych dróg moczowych ........................
Nawrotowe zapalenie dolnych dróg moczowych .......................
Ostre odmiedniczkowe
niepowikłane
zapalenie nerek...................
Powikłane
ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek ......................
122
122
123
123
124
Rozdział
8
Wyszyńska
Teresa
Zakażenia układu
moczowego u dzieci
i
młodzieży
..............
129
129
132
134
137
140
141
141
4
układu
Danuta
Dzierżanowska,
Wanda
Kamińska
Diagnostyka mikrobiologiczna
zakażeń
moczowego ........ 75
Etiopatogeneza ...................................................
Objawy kliniczne .................................................
Postępowanie
diagnostyczne ........................................
Leczenie ........................................................
Postępowanie
profilaktyczne .......................................
Rokowanie ......................................................
Wnioski .........................................................
Rozdział
Ogólne zasady pobierania moczu na posiew ............................ 75
Metody pobierania moczu na posiew ............................. 76
Przechowywanie i transport moczu na posiew...................... 78
Pobieranie moczu na badanie przesiewowe w aparacie Uro-Quick
(Becton Dickinson) ............................................ 79
Klasyczny posiew moczu ............................................ 79
Dodatek
9
układu
Piotr
Gastoł
Wady rozwojowe
moczowego ..........................
147
Kolonie wzrostowe wybranych uropatogenów .................... 83
Rozdział
5
Rutkowski
Przemysław
Epidemiologia
zakażeń układu
moczowego,
zapadalność,
koszty
ekonomiczne ................................................ 95
i
chorobowość
.......................................... 95
Ekonomiczne
następstwa
ZUM ...................................... 97
Rozdział
Zapadalność
6
Kamińska
Danuta
Dzierżanowska,
Wanda
Czynniki etiologiczne
i
patogeneza
zakażeń układu
moczowego .... 99
9.1. Wodonercze ................................................. 147
Etiologia .................................................... 148
Rozpoznanie wodonercza ...................................... 149
Leczenie wodonercza ......................................... 152
9.2.
Odpływ pęcherzowo-moczowodowy
.............................. 155
Rozpoznanie
odpływu pęcherzowo-moczowodowego
.............. 156
Leczenie
odpływu pęcherzowo-moczowodowego
.................. 159
9.3. Megaureter- szeroki moczowód ................................ 162
Patofizjologia ............................................... 163
Diagnostyka ................................................ 164
Leczenie szerokiego moczowodu ................................ 166
9.4. Torbiel
ujścia
moczowodowego -ureterocele ...................... 168
Embriologia ................................................. 168
Rozpoznanie ureterocela ...................................... 169
Leczenie ureterocela .......................................... 171
Ureterocele proste ............................................ 173
9.5. Zastawki cewki tylnej .......................................... 175
Patologia zastawek cewki tylnej ................................ 175
Rozpoznanie zastawek cewki tylnej ............................. 177
Leczenie zastawek cewki tylnej ................................. 180
6
7
Następstwa
Rozdział
i
powildania zastawek cewki tylnej ................... 182
10
Katarzyna
Życińska,
Kazimierz A. Wardyn
Zakażenia układu
moczowego u kobiet. ........................ 185
Epidemiologia i etiologia .......................................... 186
Młode
kobiety ................................................... 188
ZUM u kobiet w okresie
ciąży
...................................... 188
ZUM u kobiet w okresie menopauzy ................................. 189
ZUM u kobiet w
podeszłym
wieku .................................. 190
Bakteriuria bezobjawowa ........................................... 191
Wspólny obraz kliniczny ZUM u kobiet z grup ryzyka ................. 191
Objawy
wskazujące
na
infekcję
dróg moczowych ....................... 191
Zespoły
kliniczne
powikłanych
i
niepowikłanych
zakażeń układu
moczowego ........................................ 193
Niepowikłane zakażenia układu
moczowego (NZUM) ............. 193
Postępowanie
z chorym na ZUM .................................... 194
Ostre
niepowikłane
zapalenie
pęcherza
moczowego u
młodych
kobiet. .. 195
Leczenie
nawracającego zakażenia pęcherza
moczowego ........... 198
Leczenie ostrego niepowildanego odmiedniczkowego zapalenia nerek .. 200
Leczenie ch01ych z
powikłanymi
ZUJ\il. .......................... 202
Rozdział
Pomiar
ciśnienia
cewkowego ....................................... 227
Elektromiografia ................................................. 228
Badania dodatkowe ............................................... 229
Leczenie
wysiłkowego
nietrzymania moczu .......................... 229
Terapia behawioralna ......................................... 230
,
Fizykoterapia
mięśni
dna miednicy ............................. 230
Cwiczenia Kegla .................................................. 230
Stożki
dopochwowe .......................................... 231
Elektrostymulacja ............................................ 231
Biofeedback ................................................. 231
Metody farmakologiczne ...................................... 232
J\il.etody operacyjne ........................................... 232
Leczenie
naglącego
nietrzymania moczu ............................. 233
Leczenie farmakologiczne ..................................... 233
Leczenie zachowawcze ........................................ 234
Leczenie zabiegowe .......................................... 234
Leczenie mieszanej postaci nietrzymania moczu ....................... 234
Leczenie nietrzymania moczu z
przepełnienia
oraz pozazwieraczowego .... 235
Rozdział
13
Justyna Teliga-Czajkowska, Krzysztof Czajkowski
Zakażenia
dróg moczowych u kobiety
ciężarnej
................. 237
11
Krzysztof Czajkowski
Zakażenia
Wstęp
...........................................................
dróg moczowych w ginekologii ...................... 207
208
209
211
212
213
237
Zmiany adaptacyjne
układu
moczowego w czasie
ciąży
.................. 238
Podział zakażeń układu
moczowego u
ciężarnej
........................ 239
14
Rutkowski
Zaburzenia anatomiczne ...........................................
Operacje ginekologiczne ...........................................
Inne sytuacje .....................................................
Terapia hormonalna ..............................................
Różnicowanie
ze schorzeniami ginekologicznymi ......................
Rozdział
Rozdział
Przemysław
Zakażenia układu
moczowego u
mężczyzn
......................
243
243
243
245
245
245
24 7
247
249
12
Krzysztof Czajkowski, Magdalena
Broś
Nietrzymanie moczu ........................................ 217
Wywiad ......................................................... 221
Karta
częstości
i
objętości
mikcji (dzienniczek mikcyjny) ............... 222
Kwestionariusze
dotyczące
nietrzymania moczu ....................... 222
Badanie fizykalne ................................................. 223
Badanie ogólnolekarskie ...................................... 223
Badanie neurologiczne ........................................ 223
Badanie ginekologiczne ....................................... 223
Pomiar
objętości zalegającej
(post voided residua[
-
PVR) ................. 224
Test podpaskow)r ................................................. 224
Badanie ogólne moczu ............................................. 225
Posiew moczu .................................................... 225
Badanie urodynamiczne ........................................... 225
U roflowmetria ............................................... 226
Cystometria ................................................ 226
Pomiar punktu przecieku
(jeak point pressure
LPP) ............... 227
Epidemiologia ...................................................
Etiopatogeneza ...................................................
Diagnostyka .....................................................
Postacie
zakażeń układu
moczowego u
mężczyzn
......................
Zapalenie cewki moczowej .........................................
Zapalenie
pęcherza
moczowego .....................................
Zapalenie
gruczołu
krokowego ......................................
Odmiedniczkowe zapalenie nerek ...................................
Rozdział
15
Katarzyna
Życińska,
Kazimierz A. Wardyn
Zakażenia układu
moczowego
w
wieku
podeszłym
............... 251
251
253
254
255
257
260
260
Pacjenci w wieku
podeszłym
........................................
Epidemiologia ...................................................
Rozpoznanie i
postępowanie
........................................
Etiologia i patogeneza .............................................
Postępowanie
....................................................
Podsumowanie ...................................................
Wnioski .........................................................
8
9
Rozdział
16
Tomasz Rusinowicz, Kazimierz A. Wardyn
Zakażenia układu
moczowego u pacjentów z
........... 263
Wprowadzenie i epidemiologia ..................................... 263
Etiopatogeneza ................................................... 264
Rodzaje drobnoustrojów ........................................... 266
Postacie kliniczne ................................................ 267
Bezobjawowa bakteriuria ...................................... 267
Ostre zapalenie
pęcherza
moczowego ........................... 268
Odmiedniczkowe zapalenie nerek .............................. 269
Zakażenia
grzybicze .......................................... 269
Zakażenia
wirusowe .......................................... 270
Zakażenia gruźlicze
.......................................... 270
Gazowe zapalenia
układu
moczowego ........................... 271
Ropień
nerki korowa-rdzeniowy
(ang.
renal corticomedullary abscess) .
..............................
277
Odrębności
leczenia
zakażeń układu
moczowego w cukrzycy ............. 282
Rozdział
Przyleganie gronkowca do
różnych
polimerów syntetycznych . . . . . . . . . .
Skład
chemiczny polisacharydowej adhezyny
wewnątrzkomórkowej
(PIA) ..
Molekularne podstawy tworzenia
śluzu
i agregacji komórek .............
Substancje
śluzu
pokrewne w stosunku do PIA ........................
Środki
bakteriobójcze .........................................
Probiotyki kontrolowanie bakteriurii ..........................
Leczenie: wskazania i metody ......................................
Bezobjawowa bakteriuria ......................................
Objawowy bakteriomocz lub infekcja ............................
Podsumowanie ...................................................
Rozdział
312
313
314
314
315
317
317
317
317
320
18
Kazimierz A. Wardyn
Małgorzata Olędzka-Oręziak,
Urosepsa .................................................. 325
Wstęp
...........................................................
17
Katarzyna
Życińska,
Kazimierz A. Wardyn
Zakażenia układu
układu
moczowego u chorego z cewnikiem.
Zakażenia
moczowego u chorego z uszkodzeniem rdzenia
kręgowego
.. 285
Neurologia mikcji ................................................ 287
Wpływ
uszkodzenia rdzenia
kręgowego
(SCI) na
funkcję
układu
moczowego ................................................ 289
Ropomocz u pacjentów z SCI .................................. 290
Bakteriomocz u pacjentów z SCI ............................... 291
Nawrót bakteriomoczu i rekolonizacja dróg moczowych ............ 291
Pochodzenie bakteriomoczu ................................... 292
Bakteriologia ................................................ 292
Zakażenia
dróg moczowych u pacjentów z SCI. ........................ 293
Gorączka
................................................... 293
Reakcja
przeciwciał
i leukocytoza .............................. 293
Demograficzne i behawioralne czynniki ryzyka ................... 294
Poziom uszkodzenia rdzenia a
zakażenie układu
moczowego ........ 295
Stopiei'1 uszkodzenia rdzenia a
zakażenie układu
moczowego ........ 295
Dysfunkcja
pęcherzowo-cewkowa
a
zakażenie układu
moczowego.... 296
1\fodele urodynamiczne a
zakażenie układu
moczowego ............ 296
Refluks
pęcherzowo-moczowodowy
............................. 297
Wpływ
metody
opróżniania pęcherza
............................ 297
Cewnik
pozostający
na
stałe
w drogach moczowych
(indwelling catheters)
..........................................
297
1v1etoda okresowego cewnikowania ............................. 298
Cewniki
zewnętrzne
(uridomy) ................................. 299
Cewniki
nadłonowe
.......................................... 300
Rola kolonizacji skóry ............................................. 308
Bakteriuria
wywołana
przez cewnik ............................ 309
Rola biofilmu bakteryjnego .................................... 310
Rodzaje cewników i worków moczowych ............................. 310
Jviateriał
cewnika i jego pokrycie ............................... 311
325
Epidemiologia ................................................... 326
Patogeneza urosepsy .............................................. 327
Obraz kliniczny i leczenie urosepsy .................................. 332
Definicja sepsy .............................................. 333
Posiew moczu u chorego z
urosepsą
............................ 335
Podejrzenie rozwoju urosepsy .................................. 336
Leczenie urosepsy ............................................ 338
Urosepsa w wybranych grupach chorych....... . ................ 339
Eliminacja
źródła
infekcji ..................................... 342
Postępowanie wstępne
w przypadku chorego z
ciężką sepsą
lub
wstrząsem
septycznym ..................................... 343
Zapobieganie rozwojowi urosepsy ................................... 347
Podsumowanie ................................................... 348
Rozdział
19
Andrzej Swatowski, Piotr
Książek,
Andrzej
Książek
Ostra
niewydolność
nerek w przebiegu
zakażenia
dróg moczowych .. 353
Rozdział20
Ryszard Grenda,
Mieczysław
Litwin
Specyfika
zakażeń układu
moczowego u dzieci z
przewlekłą
niewydolnością
nerek
i
leczonych
nerkozastępczo
............... 359
Zakażenia układu
moczowego u dzieci z
przewlekłą chorobą
nerek........ 359
Mechanizmy bliznowacenia nerek
(renal scarring) .
......................
360
Teoria pierwotnej i wtórnej dysplazji nerek ...................... 360
Teoria
„młota
wodnego" ...................................... 361
Teoria
„zakażonego odpływu"
.................................. 361
Znaczenie wieku dziecka w procesie bliznowacenia nerek .......... 361
Czynniki
sprzyjające zakażeniom układu
moczowego u dzieci
z
przewlekłą chorobą
nerek ......................................... 362
Zakażenia układu
moczowego jako czynnik ryzyka
postępu
przewleldej choroby nerek ............................. 363
Leczenie
zakażeń układu
moczowego u dzieci z
przewlekłą chorobą
nerek . 363
Zakażenia układu
moczowego u dzieci leczonych
nerkozastępczo
......... 365
Specyfika
zakażeń układu
moczowego u dzieci po przeszczepieniu nerki ... 367
10
11
Zgłoś jeśli naruszono regulamin