Szkodliwosc religii.txt

(4 KB) Pobierz
DLACZEGO WIĘKSZOĆ RELIGII JEST SZKODLIWA?


1. Religie narzucajš człowiekowi koncepcje filozoficzne życia i mierci.

2. Religie udzielajš prostych odpowiedzi na trudne pytania i nakazujš wierzyć w ich prawdziwoć nawet wtedy, gdy budzš wštpliwoci.

3. Religie utrudniajš indywidualny rozwój duchowy człowieka.

4. Religie zniewalajš człowieka ekonomicznie i psychicznie.

5. Religie sš odpowiedzialne za nietolerancję religijnš i wiele wojen religijnych.

6. Religie narzucajš człowiekowi moralnoć i sposób życia.

7. Religie fałszujš obraz rzeczywistoci - dopasowujš wiat do religijnych dogmatów.

8. Religie składajš obietnice, których spełnienia nie sš w stanie zagwarantować.

9. Religie terroryzujš człowieka - straszš nieprzyjemnymi rzeczami, jeli wierny nie będzie postępować zgodnie z religijnymi nakazami i rozkazami.

10. Religie uczš poddaństwa i służebnoci.

 

JAK ZOSTAJE SIĘ RELIGIJNYM NIEWOLNIKIEM?

1. Decydujš o tym rodzice w chwili narodzin dziecka. Jego wolny wybór i konstytucyjne prawo do wolnoci sumienia i wyznania ich nie interesujš. Od chwili narodzin dziecko poddawane jest praniu mózgu. Uczestniczy w obrzędach religijnych, których znaczenia często nie rozumie, a doktryna religijna wpajana jest mu na równi z wiedzš naukowš. Dziecko nie potrafi odróżnić informacji prawdziwych od wymylonych i obracajšc się w rodowisku wierzšcych, przyjmuje tę wiedzę za pewnik. Dopiero z czasem, gdy doronie, zaczynajš pojawiać się wštpliwoci i pytania. Wówczas otrzymuje proste i sprytne odpowiedzi, które wštpliwoci te szybko rozwiewajš. Religijne niewolnictwo utrwalane jest także poprzez presję rodowiska, w którym człowiek żyje. Do niedawna wystšpienie z Kocioła zwišzane było z ekskomunikš i klštwami. W dzisiejszych czasach zdarza się, że nietolerancyjna rodzina odwraca się plecami do zmieniajšcego wyznanie członka rodziny a nawet go wydziedzicza.

2. Niewolnikiem religijnym można zostać w wyniku nawrócenia. Nawrócenie następuje zazwyczaj w chwili słaboci psychicznej człowieka, gdy jest nieszczęliwy i załamany. Zwraca wtedy oczy ku Bogu, a wpojone w człowieka odruchy i zachowania każš mu ić modlić się do Kocioła. Gdy otrzyma wsparcie odkrywa, że w religii znajdujš się informacje, które nadajš życiu ludzkiemu sens. Problem polega na tym, że obok wiadomoci bezsprzecznie użytecznych, znajdujš się "informacje" szkodliwe dla rozwoju duchowego człowieka. Nawrócony nie dostrzega tego i przyjmuje za pewnik wszystko, co mu się powie. W ten sposób traci wolnoć, którš oddaje w ręce guru, księdza czy innego duchownego.

3. Niewolnikiem religijnym można zostać na skutek indoktrynacji religijnej. Czyli rozmowy na temat religijny przeprowadzonej w taki sposób, aby wywołać w człowieku wštpliwoci. Obok rad praktycznych i w życiu użytecznych, pojawiajš się budzšce wštpliwoci obietnice lepszego życia po mierci, których nikt nie jest w stanie zagwarantować. W tej metodzie zniewalania ludzi przodujš wiadkowie Jehowy, którzy sš wyposażeni w specjalne ksišżeczki z instrukcjami, jak należy rozmawiać z buddystami, katolikami czy ateistami. Każda z zawartych w nich porad obnaża słabe punkty poszczególnych religii (oprócz wiary wiadków Jehowy, oczywicie), a ponadto udziela rad, jak bronić słabych punktów zawartych w "Biblii". "Biblia" pełna jest sprzecznoci, a niektóre fragmenty wyranie ukazujš chrzecijaństwo w złym wietle. Przebiegła odpowied wiadków Jehowy jest wówczas następujšca (przykład z życia wzięty): "Bóg celowo umiecił w Pimie więtym te fragmenty, aby osoby wštpišce, które nie sš godne poznania Prawdy, utwierdziły się we własnych przekonaniach. Prawdziwa i wartociowa wiedza dostępna jest tylko dla osób, które sš tego godne, szukajš w "Biblii" potwierdzenia Prawdy (a nie Fałszu), ufajš Bogu i nie wštpiš. Prawda dostępna jest tylko dla wybranych". Czyli dla wiadków Jehowy. To jedna z chytrych odpowiedzi która udowadnia, że autorami "Biblii" sš ludzie, a nie Bóg. Słowa, które przypisuje się Bogu, powinny być zawsze prawdziwe, a człowiek szukajšcy w nich fałszu nie powinien go odnajdywać.

4. Najokrutniejszym z możliwych sposobów na utratę wolnoci wyznania jest przymusowe nawracanie przy użyciu szantażu lub broni. W tej metodzie przodowali w dawniejszych czasach katolicy osišgajšc całkiem niezły rezultat. Dzi kraje Ameryki Południowej i Łacińskiej to najsilniejsze bastiony katolicyzmu.

5. Niewolnikiem religijnym można zostać naladujšc osobę uduchowionš, będšcš autorytetem moralnym, jak ksišdz Pio czy Jan Paweł II. Niestety, osoba naladujšca ów autorytet zazwyczaj nie wie, że podobne autorytety pojawiajš się wród wyznawców wszystkich religii wiata. Wynika to nie z wyznawanych przez nie religii, lecz z hardoci ducha, zaradnoci, modlitwy, medytacji a nawet poczucia humoru. Jednym słowem z silnej osobowoci tych ludzi, a nie religii. Przykładem niech będzie chociażby Ghandi.

Wiecej: http://www.eioba.pl/a/1hxl/dlaczego-wiekszosc-religii-jest-szkodliwa-i-jak-zostaje-sie-ich-niewolnikiem#ixzz2R88yUCw2
Zgłoś jeśli naruszono regulamin