Jakie jest pochodzenie Kościoła Katolickiego.txt

(7 KB) Pobierz
http://www.gotquestions.org/Polski/pochodzenie-Kosciola-Katolickiego.html

Pytanie: Jakie jest pochodzenie Kocioła Katolickiego?

Odpowied: Kociół Katolicki utrzymuje, że swój poczštek bierze w mierci, zmartwychwstaniu i wniebowstšpieniu Jezusa Chrystusa, około 30 roku n.e. Kociół Katolicki twierdzi, że jest Kociołem, za który umarł Jezus, Kociołem ustanowionym i zbudowanym przez Apostołów. Czy jest to prawdziwe pochodzenie Kocioła Katolickiego? Przeciwnie. Nawet pobieżne czytanie Nowego Testamentu odkryje, że Kociół Katolicki nie bierze swoich korzeni w nauczaniu Jezusa czy Jego apostołów. W Nowym Testamencie nie ma wzmianek na temat papiestwa, czczenia / adorowana Marii (czy też niepokalanego poczęcia Marii, wiecznego dziewictwa Marii, wniebowstšpienia Marii, czy Marii jako współ-odkupicielki i współ-mediatorki) proszenia więtych w Niebie o modlitwy, apostolskiej sukcesji, ordynacji Kocioła do funkcjonowania sakramentów, dziecięcego chrztu, wyznawania grzechów kapłanowi, czyćca czy też takiego samego autorytetu tradycji Kocioła i Pisma więtego. Tak więc, jeli Kociół Katolicki nie bierze swoich poczštków z nauczania Jezusa i Jego apostolów, podanych w Nowym Testamencie, jaki jest jego prawdziwy poczštek?

Przez pierwsze 280 lat chrzecijańskiej historii, chrzecijaństwo znajdowało się pod sztandarem Imperium Rzymskiego, a chrzecijanie byli straszliwie przeladowani. To uległo zmianie po nawróceniu Cesarza Rzymskiego Konstantyna. Konstantyn zalegalizował chrzecijaństwo w Edykcie z Mediolanu w 313 r.n.e. Póniej, w 325 r.n.e., Konstantyn zwołał Radę Nicei, w celu ujednolicenia chrzecijaństwa. Konstantyn widział w chrzecijaństwie religię, która mogłaby zjednoczyć Imperium Rzymskie, które już w tym czasie zaczynało się dzielić. Podczas, gdy może być to postrzegane jako pozytywny krok w kociele chrzecijańskim, rezultaty wcale nie były tak pozytywne. Konstantyn kontynuował wiele swoich pogańskich wierzeń i praktyk, a kociół chrzecijański, który promował był mieszankš prawdziwego chrzecijaństwa i rzymskiego pogaństwa.

Konstantyn stwierdził, że ze względu na to, iż Imperium Rzymskie jest tak ogromne, rozległe i różnorodne  nie każdy zgodzi się zerwać ze swoimi religijnymi wierzeniami i skłoni się w zamian ku chrzecijaństwie. Tak więc, Konstantyn pozwolił, a nawet promował chrystianizację wierzeń pogańskich. Całkowicie pogańskim i zupełnie niebiblijnym wierzeniom zostały nadane chrzecijańskie właciwoci. Oto niektóre jasne przykłady:

(1) Kult Izis, egipskiej bogini-matki, został wchłonięty do chrzecijaństwa poprzez zamianę Izis na Marię. Wiele tytułów, jakie były używane w stosunku do Izis, takich jak Królowa Nieba, Matka Boga i theotokos (Noszšca-Boga) zostały przypisane Marii. Marii została dana wysoka rola w wierze chrzecijańskiej, sięgajšca daleko więcej niż przypisuje jej Biblia, w celu przycišgnięcia zwolenników nowej wiary, ku której w przeciwnym razie by się nie skłonili. Wiele wištyń powięconych Izis zostało faktycznie przemienionych na wištynie Marii. Pierwsze jasne wzmianki katolickiego kultu maryjnego pojawiły się w pismach Origena, który żył w Aleksandrii, Egipcie, które, tak się składa, były głównymi miejscami kultu Izis.

(2) Mitraizm był religiš w Imperium Rzymskim w I-V wieku n.e. Był bardzo popularny wród Rzymian, szczególnie wród żołnierzy rzymskich, i prawdopodobnie był religiš kilku rzymskich władców. Podczas gdy mitraizm posiadał oficjalny status w Imperium Rzymskim, był de-facto oficjalnš religiš dopóki Konstantyn i jego następcy zamienili go na chrzecijaństwo. Jednš z kluczowych właciwoci mitraizmu był posiłek ofiarny, który zawierał jedzenie ciała i picie krwi byka. Mitra, bóg mitraizmu był obecny w ciele i krwi byka, i podczas konsumowania, gwarantował zbawienie tym, którzy uczestniczyli w posiłku ofiarnym (z j. ang. theophagy  jedzenie bogów). Mitraizm miał również siedem sakramentów, jest to zbyt wiele podobieństw pomiędzy mitraizmem, a rzymskim katolicyzmem, aby je ignorować. Konstantyn i jego następcy znaleli zastępstwo na posiłek ofiarny mitraizmu w Ostatniej Wieczerzy / Chrzecijańskiej Komunii. Niestety, niektórzy z pierwszych chrzecijan zaczęli łšczyć mistycyzm z Ostatniš Wieczerzš, odrzucajšc biblijny koncept prostej i uwielbiajšcej pamištki mierci Chrystusa i przelania Jego krwi. Romanizacja Ostatniej Wieczerzy doprowadziła do ofiarnego spożywania Jezusa Chrystusa, znanego teraz pod nazwš Mszy Katolickiej / Eucharystii.

(3) Większoć cesarzy rzymskich (oraz obywateli) było henoteistami. Henoteista to osoba, która wierzy w istnienie wielu bogów, ale skupia się głównie na jednym bogu lub uznaje jednego konkretnego boga za wyższego ponad innymi bogami. Na przykład rzymski bóg Jowisz był nadrzędny w stosunku do innych bogów. Rzymscy żeglarze często chwalili boga Neptuna, boga oceanów. Kiedy Kociół Katolicki wchłonšł rzymskie pogaństwo, po prostu zastšpiło innych bogów więtymi. Tak jak poród rzymskich bogów był bóg miłoci, bóg pokoju, bóg wojny, bóg siły, bóg mšdroci etc. tak Kociół Katolicki ma więtych, którzy zajmujš się każdš z tych i wieloma innymi kategoriami. Tak jak wiele rzymskich miast miało swojego specyficznego boga, tak Kociół Katolicki zapewnił patronów więtych dla miast.

(4) Przewaga rzymskiego biskupa (papiestwo) została stworzona z pomocš rzymskich władców. Rzym, będšc centrum zarzšdzania Imperium Rzymskiego i będšc miejscem głównego przebywania władców rzymskich, wzrosło w swoim znaczeniu we wszystkich aspektach życia. Konstantyn i jego następcy, udzielili swojego poparcia biskupowi Rzymu, jako nadrzędnemu władcy kocioła. Oczywicie to lepiej dla Imperium Rzymskiego, żeby główny orodek zarzšdzania i religii znajdowały się w tym samym miejscu. Podczas gdy większoć innych biskupów (oraz chrzecijan) protestowało, by biskup Rzymu był nadrzędnym, jednak po wpływach władców rzymskich, w końcu do tego doszło. Kiedy Imperium Rzymskie rozpadło się, papież przyjšł tytuł, który wczeniej należał do władcy rzymskiego  Pontificus Maximus.

Można by przytoczyć wiele innych przykładów. Te cztery powinny wystarczyć do zademonstrowania prawdziwego pochodzenia Kocioła Katolickiego. Oczywicie Kociół Katolicki zaprzecza pogańskiemu pochodzeniu swoich wierzeń i praktyk. Kociół Katolicki przykrywa pogańskie wierzenia pod warstwami skomplikowanej teologii. Kociół Katolicki zaprzecza pogańskim korzeniom pod maskš tradycji Kocioła. Kociół Katolicki, rozpoznajšc, że wiele jego wierzeń i praktyk jest obcych temu, co mówi Pismo więte, jest zmuszony, aby zaprzeczyć, iż jedynym wystarczajšcym autorytetem jest Pismo więte.

Pochodzenie Kocioła Katolickiego to tragiczny kompromis chrzecijaństwa z otaczajšcymi go religiami pogańskimi. Zamiast ogłaszania Ewangelii, Dobrej Nowiny i nawracania pogan, Kociół Katolicki schrystianizował religie pogańskie i spoganizował chrzecijaństwo. Poprzez zatarcie i wymazanie różnic katolicyzm stał się atrakcyjny dla ludzi w Imperium Rzymskim. Jedynym rezultatem było to, że Kociół Katolicki stał się przez wieki przeważajšcš religiš w rzymskim wiecie. Jednakże, innym rezultatem było to, że większa częć chrzecijaństwa odeszła od prawdziwej Ewangelii Jezusa Chrystusa i prawdziwego wyznawania Bożego Słowa.

2 List do Tymoteusza 4:3-4 mówi: Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będš znosili, ale według własnych pożšdań - ponieważ ich uszy wierzbiš - będš sobie mnożyli nauczycieli. Będš się odwracali od słuchania prawdy, a obrócš się ku zmylonym opowiadaniom.

Zgłoś jeśli naruszono regulamin