std cyniak maria skrypt 2014.odt

(49 KB) Pobierz

Zajęcia nr 2: Rodzaje standardowych technik diagnozy i standardy ich stosowania

CZYM JEST DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA?

Skuteczność diagnozyza: Stemplewska-Żakowicz, Diagnoza psychologiczna, 2009

Przewaga metod ustrukturyzowanych (formalnych) nad swobodnymi → Przewaga stosowania różnego rodzaju metod nad wykorzystywaniem tylko jednego rodzaju → Mit o intuicji diagnostów i klinicystów → Na 136 diagnoz diagnoza statystyczna okazała się bardziej skuteczna w 64 przypadkach od diagnozy klinicznej, w 64 przypadkach była równie skuteczna, a w 8 przypadkach mniej skuteczna → Przewaga metod, których skuteczność została potwierdzona empirycznie – testów, ustrukturyzowanych wywiadów

Standardy stosowania testów → Zanim dokonamy ostatecznego wyboru testu, należy zapoznać się z jego charakterystykami opisanymi w podręczniku testowym: do czego służy test (cel), trafność, rzetelność, normy, procedura stosowania. Należy dobierać testy odpowiednio do celu badania i cech osoby badanej. Z testów korzystać mogą osoby odpowiednio wykształcone lub przeszkolone (część testów dostępnych jest dla nie-psychologów, z innych korzystać może tylko psycholog po uzyskaniu dyplomu, jeszcze inne wymagają dodatkowego przeszkolenia nawet od psychologa). Osoby badane powinny zostać poinformowane o celu badania testem, sposobie przebiegu badania oraz wykorzystaniu i udostępnieniu wyników. Osoby badane mają prawo do otrzymania informacji zwrotnej o uzyskanych w teście wynikach. Należy chronić nie tylko same testy (treści zadań testowych i odpowiedzi), lecz także wyniki badanych (raporty z badań) przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Należy respektować prawa autorskie – nie wolno powielać w żadnej formie materiałów testowych (jest to także kwestia standaryzacji). Należy ostrożnie interpretować wyniki testów, unikając stronniczości i błędnych interpretacji. Należy dbać o zachowanie standaryzacji procedury badania testem (drobiazgowe trzymanie się instrukcji) oraz obiektywności zliczania wyników. W przypadku, gdy stan osoby badanej wymaga wprowadzenia modyfikacji w procedurze testowania (np. osoby z dysleksją, niepełnosprawne) warto skonsultować zmianę procedury z autorem testu lub innym specjalistą/użytkownikiem oraz dokonywać ostrożnej interpretacji wyników uzyskanych w ramach zmodyfikowanej procedury

Wskaźniki trafności testów

CZUŁOŚĆ: TRAFNE WSKAZANIA ->Trafne wskazania / trafne wskazania +  błędne wskazania

SWOISTOŚĆ TESTU: TRAFNE  ODRZUCENIA → Trafne odrzucenia / błędne odrzucenia +  trafne odrzucenia

EFEKTYWNOŚĆ TESTU → Trafne wskazania + trafne odrzucenia /  trafne wskazania + błędne wskazania +  trafne odrzucenia + błędne odrzucenia

 

 

Zajęcia nr 3 i 4: Jednowymiarowe skale inteligencji na przykładzie Testu Matryc Ravena

Czym jest inteligencja? Czynnik „g” → Dwuczynnikowa teoria zdolności  Spearmana: czynnik ogólny „g” i specyficzny  „s” → Rodzaje zadań umysłowych wg Spearmana

Edukcja relacji →   ujmowanie  stosunku (relacji)  pomiędzy elementami

Edukcja korelatu → znana jest relacja,  należy  wydedukować to, co jest  brakującym elementem, do którego ta relacja  się odnosi

Hierarchiczne teorie inteligencji → W hierarchicznych teoriach inteligencji, na szczycie hierarchii zdolności znajduje się właśnie czynnik „g” (np. teoria Vernona) → Cattel: Inteligencja płynna – uwarunkowaną właściwością fizjologiczną struktur nerwowych w mózgu i zależy w znaczącej mierze od czynnika genetycznego – odpowiednik czynnika „g”, oraz  inteligencja skrystalizowana – powstającą jako wynik uczenia się i doświadczenia, zmienia się z wiekiem.

Inne definicje inteligencji → Inteligencja płynna → „zdolność ogólna, odpowiadająca spearmanowskiemu czynnikowi „g”, warunkująca sprawność wszelkich czynności umysłowych, a tym samym – efektywność przystosowania do wymagań życia i skuteczność celowego działania”

Inteligencja skrystalizowana → „zbiór wielu różnych szczegółowych zdolności intelektualnych, wśród których – w zależności od poziomu analizy – można wyróżnić bardziej i mniej złożone – w tym pewne zdolności elementarne, czy podstawowe”

 

Jak dokonywać pomiaru inteligencji płynnej? → Testy neutralne kulturowo, Testy rozumowania indukcyjnego, Testy rozumowania dedukcyjnego, Testy uwagi i szybkości, Wskaźniki chronometryczne, Wskaźniki fizjologiczne

Testy neutralne (zredukowane) kulturowo: → Brak międzykulturowego zróżnicowania  wyników, Materiał nieznany, wolny od doświadczeń  (jednakowo trudny) lub pospolity,  dotyczący wspólnych doświadczeń  (jednakowo łatwy), Materiał niewerbalny, Np. Neutralny Kulturowo Test Inteligencji  Cattela (głównie asemantyczny,  geometryczny materiał), Międzynarodowa  Skala Wykonaniowa Leitera, Test Matryc  Ravena

Testy rozumowania: → Indukcyjnego  - klasyfikacja, szeregowanie,  analogia – nacechowane czynnikiem „g” → Dedukcyjnego  - rozumowanie  sylogistyczne:  sylogizmy liniowe: Jan jest wyższy niż Piotr.  Piotr jest wyższy niż Paweł. Czy Jan jest  wyższy od Piotra? kategoryczne: Wszystkie ryby są  kręgowcami. Niektóre zwierzęta są rybami.  Czy zwierzęta wodne są kręgowcami?  Warunkowe: Jeżeli ktoś rzuci kamieniem w  okno, szyba się zbije. W oknie jest zbita  szyba. Czy ktoś rzucił w okno kamieniem?

Testy uwagi i szybkości

Testy uwagi: → wykonywanie prostych czynności zgodnie z  podanymi regułami; uwaga jako podstawa inteligencji;

Testy szybkości: → proste zadania, ale krótki czas na  wykonanie; szybkość przebiegu procesów  intelektualnych

Wskaźniki chronometryczne → Czas reakcji → Wstępna analiza percepcyjna – czas  potrzebny na dokonanie poprawnego  różnicowania dwóch bodźców (czas  ekspozycji) → Wskaźniki chronometryczne korelują z  inteligencją niezależnie, czy jest mierzona  testami z ograniczeniem czasowym czy  bez → Różnicują ludzi o różnym poziomie  inteligencji → Skracają się z wiekiem aż do okresu  dojrzałości, potem stabilizują, a w  starszym wieku wzrastają

Pomiar inteligencji płynnej Testem Ravena

Wersje Testu Ravena:

Test Matryc w wersji Kolorowej: dla dzieci,  osób o obniżonym poziomie inteligencji i  osób starszych

Test Matryc w wersji Standard: dla  większości populacji (TMS-K, TMS-R, TMS  Plus)

Test Matryc w wersji dla Zaawansowanych:  dla dobrych studentów i młodych dorosłych

Test Matryc Ravena → Koncepcja Spearmana → Do badania potencjału, inteligencji płynnej Najlepsza pojedyncza miara czynnika „g” → Powstał w 1938 roku → Test niewerbalny → Zadania ułożone wg stopnia trudności → W większości test mocy, bez ograniczenia  czasowego

Standaryzacja  → Standaryzacja dotyczy: Organizacji miejsca badania: jasne, ciche,  bez osób trzecich → Stosowania się do procedury: instrukcja,  obliczanie wyników, interpretacja → Dbając o zachowanie standaryzacji nie należy zapominać, iż zarówno w trakcie, jak i przed i po sesji testowej należy zadbać o komfort osoby badanej → W trakcie badania kontrolujemy sytuację, dbamy o swój wizerunek i profesjonalizm oraz trzymamy się ściśle procedury → Przed sesją warto porozmawiać na luźne tematy z osobą badaną, ale nie przesadzić z żartami, aby nie obniżyć jej motywacji, jak również opowiedzieć krótko o teście i rodzaju wykonywanych zadań → Po sesji warto zapytać o odczucia i wrażenia osoby badanej, co uważa za trudne, a co za łatwe, czy coś ją zaskoczyło itp.

Dlaczego standaryzacja jest ważna? → Pozwala zachować wysoką rzetelność  dokonywanego pomiaru → Wyrównuje szanse – stwarza jednakowe  warunki → Zachowanie standaryzacji badania  pozwala na odnoszenie wyników do norm

Przeprowadzenie badania → Konieczne jest zapoznanie się z procedurą badawczą → Przygotowanie wskazanych materiałów: zeszyt z zadaniami testowymi, arkusz odpowiedzi, ołówek → Postępujemy zgodnie z procedurą → Odmierzamy czas dokładnie za pomocą stopera; co jakiś czas sprawdzamy, czy wszystko w porządku; obserwujemy zachowanie osoby badanej (np. objawy stresu) – tzw. obserwacja behawioralna

TMS-K → Dla osób w wieku 5;11 – 15;11 lat → Dla osób w wieku pow. 16 lat → Wyniki rosną z wiekiem i stabilizują się ok. 13-14 r. ż. → Test trudny dla osób do 9 r.ż. i pow. 54 r. ż. → Płeć nie różnicuje wyników; wykształcenie i miejsce zamieszkania różnicują → Zgodność wewn. 0,7-0,9 → Stabilność bezwzględna 0,7-0,8 → Trafność zbadana tylko dla dzieci korelując wyniki z osiągnięciami szkolnymi i wynikami innych testów: Wechslera, Leksykon Jurkowskiego i Rysunkowym Testem Twórczego myślenia

TMS-R  → Normalizacja tylko dla żołnierzy → Wiek, miejsce zamieszkania i  wykształcenie różnicują wyniki → Zgodność wew. 0,94 → Brak badań walidacyjnych → Test równoległy względem TMS-K, zatem  można go stosować korzystając z danych  dot. TMS-K (rzetelność, błąd pomiaru,  normy)

TMS Plus → Osoby w wieku 21-79 lat → Przeciętnie trudny dla osób w wieku 21-64  lata; trudny dla osób starszych → Płeć nie różnicuje, ale różnicuje  wykształcenie i miejsce zamieszkania → Zgodność wewn. 0,8-0,9 → Stabilność bezwzględna 0,7-0,9 → Trafność sprawdzono korelując wyniki z  wynikami w teście APIS-Z, Wechslera,  WCST, oceny szkolne uczniów

TMZ → Uczniowie 12;6-19;5, dobrzy studenci → Płeć nie różnicuje istotnie, wyniki  stabilizują się ok. 14-15 r.ż., miejsce  zamieszkania, typ szkoły i wykształcenia  różnicują → Test za trudny dla osób w wieku 12-13 lat i  za łątwy dla dobrych studentów → Rzetelność 0,8 → Trafność sprawdzana poprzez korelacje z  wynikami egzaminów i kierunkami studiów → Tylko ta wersja ma ograniczenie czasowe! 30 minut

Poprawka na zgadywanie → Tendencję do zgadywania możemy kontrolować poprzez odpowiednio sformułowaną instrukcję; Raven zachęca do zgadywania (ale możliwe jest także zniechęcanie, ważne aby wyrównać tę tendencję u wszystkich kandydatów). Możemy też obliczyć tzw. poprawkę na zgadywanie wg wzoru:

K = P – (B/m – 1) → K - liczba odpowiedzi bez zgadywania, P - liczba poprawnych odpowiedzi w teście, B - liczba błędnych odpowiedzi, m - liczba opcji odpowiedzi w zadaniach testowych.

 

 

Zajęcia nr 7: Skala Inteligencji D. Wechslera

Polskie normalizacje Skal → Wechsler – Bellevue  (1939) → WISC  (1949) – wersja dla dzieci → WAIS  (1955) → WAIS-R (1981) – renormalizacja  dokonana przez Pracownię Testów  Psychologicznych (2004) → WISC-R (1974) – wersja dla dzieci

Skale Wechslera – informacje ogólne → Podobna procedura badania we wszystkich wersjach → Każda bateria składa się z dwóch podskal: Słownej – wiedza, język, rozumowanie, pamięć → Bezsłownej – umiejętności przestrzenne, sekwencje, rozwiązywanie problemów. → Tylko do badań indywidualnych! → Czas przeprowadzania badania od 60 do ponad 100 minut → Różnorodne zadania z pomocami (rysunkami, klockami, układankami) → Stosowany w badaniach klinicznych do badania inteligencji ogólnej → Brak leżącej u podstaw skali jednej teorii  → Wg Wechslera inteligencja to „ogólna zdolność jednostki do rozumienia otaczającego świata i radzenia sobie z nim” → Podobnie jak w testach APIS i tutaj wyniki surowe przekształca się na wyniki przeliczone (WP) o średniej = 10 i odchyleniu = 3.  → Wyniki (WP) poszczególnych testów sumujemy, obliczamy przedziały ufności i przeliczamy na IQ – oddzielnie dla Skali Słownej, Bezsłownej i Pełnej  → Podobnie obliczamy wyniki czynnikowe  → Rysujemy profil zdolności, aby wskazać słabsze i silne strony osoby badanej

Testy WAIS-R

WAIS-R → Na przemian testy ze Skali Słownej i  Bezsłownej → Premie za szybkość pracy w niektórych  testach → Dla osób w wieku 16-79 lat → Arkusz odpowiedzi – szczegółowy,  zawiera wiele wskazówek pomocnych w  przeprowadzaniu badania → Część testów zaczynamy np. od 4 zadania  i wracamy w przypadku błędnych  odpowiedzi; niektóre możemy też  skończyć wcześniej – po 5 kolejnych  błędnych odpowiedziach

WISC-R → 10 testów + 2 zastępcze → Podobne testy co w skali dla dorosłych → Dla dzieci w wieku 6 - 16 lat → Podobna procedura i takie samo  przeznaczenie

Szybkość → W przypadku niektórych zadań w Skali  Wechslera mierzony jest czas i stosowane  premie czasowe.Jak to może wpływać na zachowanie i wyniki  osób badanych?

Analiza profilowa (psychogram) → Graficzne przedstawienie wyników w poszczególnych testach → W obrazowy sposób ukazuje mocne i słabsze strony osoby badanej → Istnieją opracowania na temat profili lub zależności pomiędzy kilkoma testami charakterystycznych dla różnego rodzaju zaburzeń → Sprawdzamy rozpiętość profilu (najniższy vs najwyższy wynik w danej Skali) – informacja o spoistości, integracji struktury intelektu → Obliczamy przeciętną profilu dla każdej skali i porównać do niej wyniki testów odnosząc do podanej wartości kryterialnej → Interpretujemy

Trafność teoretyczna → Badanie trafności teoretycznej pozwala nam  potwierdzić jaki konstrukt teoretyczny bada  dany test; w przypadku skal złożonych tj.  Skala Wechslera sprawdzamy trafność  poszczególnych testów → O trafności teoretycznej świadczą: Korelacje z wynikami uzyskiwanymi w  innych testach (narzędziach) badających ten  sam konstrukt → Porównania międzygrupowe

Trafność teoretyczna WAIS-R → Korelacje z innymi narzędziami tj.: Test Matryc Ravena, Test Sortowania Kart z Wisconsin WCST, Test Spostrzegawczości i Uwagi TUS, Test Płynności Figuralnej R.M. Ruffa RFFT, Kalifornijski Test Uczenia się Językowego CVLT, Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI, Kwestionariusz Stylów Radzenia Sobie ze Stresem CISS 

Porównania międzygrupowe: pomiędzy K i M, różnymi grupami wiekowymi, osobami o różnym wykształceniu i miejscu zamieszkania

Trafność czynnikowa → Sprawdzenie, czy poszczególne  testy/skale tworzą czynniki (założone  przez teorię), czyli badają określony rodzaj  zdolności lub określoną cechę → Sprawdzana za pomocą analizy  czynnikowej

Czynniki WAIS-R – 3 czynniki → Dewiacyjny iloraz inteligencji : Początkowo stopień rozwoju umysłowego → U Wechslera ma inne znaczenie – jest  skalą standardową o średniej = 100 i  odchyleniu stand. 15 → Zakres: 45 – 145 → Nie pozwala zatem skutecznie różnicować  osób o b. niskim, jak i b. wysokim ilorazie  inteligencji

Zajęcia nr 8: Diagnoza osobowości

Koncepcja Costy i McCrae → Wielka Piątka

NEUROTYCZNOŚĆ → Przystosowanie emocjonalne vs emocjonalne niezrównoważenie.

Wysoka: podatność na irracjonalne pomysły,  mniejsza zdolność do kontrolowania swoich  popędów i zmagania się ze stresem, silne  reagowanie lękiem, napięciem, tendencja do  zamartwiania się, częste doświadczanie  stanów gniewu i wrogości, łatwe  zniechęcanie się w trudnych sytuacjach,  niskie poczucie wartości, wstydliwość,  poczucie zmieszania w obecności innych.

Niska: stabilność emocjonalna, spokój,  relaks, zdolność do zmagania się ze  stresem, brak doświadczania obaw, napięć i  rozdrażnienia.

EKSTRAWERSJA → Charakteryzuje jakość i ilość interakcji społecznych oraz poziom aktywności, energii i zdolność do odczuwania pozytywnych emocji.

Wysoka: przyjacielskość, serdeczność,  rozmowność, skłonność do zabawy,  poszukiwanie stymulacji, tendencja do  dominowania w kontaktach społecznych,  aktywność życiowa, wigor, optymizm życiowy  i pogodny nastrój.

Niska: rezerwa w kontaktach społecznych,  brak optymizmu, preferencja do przebywania  w samotności i nieśmiałość.

OTWARTOŚĆ NA DOŚWIADCZENIE → Opisuje tendencje do poszukiwania i pozytywnego wartościowania doświadczeń życiowych, tolerancję wobec nowości i ciekawość poznawczą.

Wysoka: ciekawość zjawisk świata zewnętrznego i wewnętrznego, kreatywność, żywa i twórcza wyobraźnia, ciekawość intelektualna, zainteresowanie sztuką, wrażliwość estetyczna, niekonwencjonalność, skłonność do kwestionowania autorytetów, niezależność w sądach, nastawienie na odkrywanie nowych politycznych, społecznych i etycznych idei.

Niska: konwencjonalność w zachowaniu, konserwatyzm w poglądach, cenienie tradycyjnych wartości, pragmatyczne zainteresowania, preferencja uznanych sposobów działania.

 

UGODOWOŚĆ → Opisuje pozytywne vs negatywne nastawienie do innych ludzi, orientację interpersonalną przejawiającą się w altruizmie vs antagonizmie, doświadczanych w uczuciach, myślach i działaniu.

Wysoka: sympatia w stosunku do innych, skłonność do udzielania pomocy, przekonanie że inni ludzie mają identyczne postawy, prostolinijność, prostoduszność, szczerość, altruizm, potulność, łagodność, skromność, uczuciowość w stosunku do innych ludzi.

Niska: Egocentryzm, sceptycyzm w opiniach na temat intencji innych ludzi, nastawienie rywalizacyjne raczej niż kooperatywne, agresywność, oschłość w kontaktach z innymi ludźmi.

SUMIENNOŚĆ → Charakteryzuje stopień zorganizowania, wytrwałości i motywacji jednostki w działaniach zorientowanych na cel.

Wysoka: silna wola, motywacja do działania, wytrwałość w realizacji swoich celów, skrupulatność, obowiązkowość, punktualność, rozwaga, rzetelność w pracy, duże osiągnięcia akademickie i zawodowe, pracoholizm, skłonność do utrzymywania porządku, perfekcjonizm.

Niska: mała skrupulatność w wypełnianiu obowiązków, mała motywacja do osiągnięć społecznych, hedonistyczne nastawienie do życia, brak jasno sprecyzowanych celów życiowych, rozleniwienie, impulsywność przy podejmowaniu decyzji, spontaniczność w działaniu.

KRYTERIA PODSTAWOWYCH CZYNNIKÓW OSOBOWOŚCI

Ogólność  – hierarchiczna budowa cech;  wyodrębnione składniki osobowości można  zaklasyfikować do pięciu ogólnych cech  osobowości; opisu osobowości można  dokonać na poziomie ogólnym (ogólny opis  pięciu cech), jak i szczegółowym  (charakterystyka i opis składników cech  osobowości)

Realność  – cechy można diagnozować nie  tylko na podstawie samoopisu, ale także  obserwacji; można wykazać ich dużą  stabilność czasową oraz duże znaczenie w  procesie adaptacji do wymagań środowiska

KRYTERIA PODSTAWOWYCH CZYNNIKÓW OSOBOWOŚCI

Niezmienność  – wymiary osobowości są  wyodrębniane w badaniach leksykalnych, jak  i w innych modelach osobowości

Uniwersalność  – wymiary osobowości są  wyodrębniane niezależnie od badanej  kultury, wieku, płci, czy rasy (uniwersalność  kulturowa i demograficzna)

Biologiczność  – częściowe uwarunkowanie  biologiczne cech osobowości  (odziedziczalność)

 

ADAPTACYJNE ZNACZENIE CECH OSOBOWOŚCI

Wyższa OTW – wyższe wyniki w testach  myślenia dywergencyjnego oraz większa  kreatywność, wyższe wyniki w teście  Słownik WAIS → Związki z mechanizmami obronnymi i  strategiami radzenia sobie ze stresem,  innymi cechami osobowości → Sumienność i Otwartość – predyktory  powodzenia szkolnego i zawodowego → Związki NEU z psychicznym i fizycznym  zdrowiem jednostki

KWESTIONARIUSZE NEO

NEO Inventory – badał 3 wymiary:  neurotyczność, ekstrawersję, otwartość na  doświadczenie → NEO PI (Personality Inventory)  – badał 5  wymiarów → NEO PI R (Revised) – bada 5 wymiarów  wraz z ich składnikami, ma polską  adaptację → NEO FFI – wersja skrócona, bada 5  wymiarów (bez składników), ma polską  adaptację

NEO FFI → 60 pozycji, po 12 na skalę → 5-o stopniowy format odpowiedzi → Dla osób w wieku 15-80 lat → Normy oddzielne dla K i M, stenowe → Rzetelność: zgodność wewnętrzna 0,68 –  0,82 → Trafność teoretyczna: korelacje z  wynikami PTS, FCZ-KT, EAS-TS, DOTS- R, EPQ-R, PLP → K wyżej niż M na wszystkich skalach,  zachodzą zmiany z wiekiem → Potwierdzona struktura czynnikowa

OBLICZANIE WYNIKÓW → Wykorzystujemy klucz odpowiedzi,  sumujemy punkty za odpowiedzi, zgodnie  z kluczem (uwaga na odwróconą skalę!) –  od 0 do 4 pkt. → Gdy jest więcej niż 1/6 opuszczeń (więcej  niż 3 na skalę) – nie interpretujemy; gdy  mniej – przypisujemy 2 pkt. → Obliczamy przedział wyników  prawdziwych dla wszystkich skal → Odnosimy do norm

ZASTOSOWANIE → Badania grupowe i indywidualne → Badania naukowe → Poradnictwo zawodowe, wychowawcze → Badania kliniczne → Obok innych narzędzi, jak i sam

 

Zajęcia nr 12: Pomiar stylów radzenia sobie ze stresem

SKALE CISS → Styl skoncentrowany na zadaniu SSZ → Styl skoncentrowany na emocjach SSE → Styl skoncentrowany na unikaniu SSU: Angażowanie się w czynności zastępcze ACZ / Poszukiwanie kontaktów towarzyskich PKT

STYL SKONCENTROWANY NA ZADANIU → Podejmowanie zadań w obliczu stresu,  mające na celu rozwiązanie trudnej,  stresującej sytuacji; podejmowanie  aktywności, wysiłku aby rozwiązać problem  poprzez poznawcze przekształcenia lub  zmianę sytuacji.

STYL SKONCENTROWANY NA EMOCJACH → ...

Zgłoś jeśli naruszono regulamin