Raszewska-Żurek B., Kształtowanie się nazwisk równych imionom w Polsce (wiek XIII-XVI).pdf

(4807 KB) Pobierz
Instytut slawIstykI PolskIej akademII nauk
towarzystwo naukowe warszawskIe
Beata raszewska‑Żurek
kształtowanIe sIę nazwIsk
równych ImIonom w Polsce
(wIek XIII–XVI)
119
Beata raszewska‑Żurek
kształtowanIe sIę nazwIsk równych ImIonom w Polsce
Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy (SOW)
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Pałac Staszica, pok. 311a
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel. 0 22 827-17-41 lub 0 22 657 28 49
sow-ispan@wp.pl, www.ispan.waw.pl
IsBn 83‑89191‑54‑7
KSztAłtOWANIe SIę NAzWISK
róWNych ImIONOm W POlSce
Zgłoś jeśli naruszono regulamin