Lis A., Ustawa górnicza Leszka Białego.pdf

(651 KB) Pobierz
przegląd
prawNo-ekoNomiczNy
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Zamiejscow y Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli
» Nr 26 » » »
Stalowa wola 2014
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli
Adres redakcji
Wydawca
Redakcja „Przeglądu Prawno-Ekonomicznego”
37-450 Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 6a
e-mail: ppe@kul.pl
Zespół redakcyjny
dr Artur Lis - redaktor naczelny
dr Barbara Lubas - zastępca redaktora naczelnego
dr Dariusz Żak - redaktor tematyczny
dr Leszek Buller - redaktor tematyczny
dr Piotr Sołtyk - redaktor tematyczny
dr Beata Piasny - redaktor tematyczny
dr Marek Nowak - redaktor statystyczny
mgr Joanna Główka - sekretarz redakcji
mgr Iwona Butryn - zastępca sekretarza redakcji
mgr Rafał Podleśny - redaktor techniczny
mgr Janusz Luty - redaktor techniczny
mgr Kamil Woźniak - opracowanie redakcyjne i korekta
prof. Jurij Paczkowski(Ukraina)
prof. Pantelis Kyrmizoglou (Alexander TEI of Thessaloniki, Greece)
prof. Wiktor Czepurko ( Ukraina)
prof. zw. dr hab. Oleksandr Mereżko (Ukraina)
prof. Anton Stasch (European Akademy of Technology & Management, Oedheim Niemcy)
prof. Henryk Cioch (KUL Stalowa Wola)
ks. prof. Antoni Dębiński (Rektor KUL Lublin)
abp. prof. Andrzej Dzięga (KUL Lublin)
dr hab. Antoni Magdoń (KUL Stalowa Wola)
prof. Wojciech Nasierowski (University of New Brunswick)
prof. Edward Skrętowicz (KUL Stalowa Wola)
prof. Tomasz Wielicki (California State University, Fresno)
prof. Romuald Holly (SGH Warszawa)
Recenzenci zewnętrzni
Rada naukowa
dr hab. Romuald Szeremietiew, prof. KUL
dr hab. Krystyna Rosłanowska-Plichcińska, prof. KUL
dr hab. Jerzy Szkutnik, prof. Politechniki Częstochowskiej
Druk i oprawa
Wydawnictwo KUL
20-827 Lublin, ul. Zbożowa 61, tel. 81 740 93 40
ISSN 1898-2166
Nakład
300 egz.
przedmowa
3
» przedmowa » » »
Szanowni Państwo,
kolejny 26 numer kwartalnika „Przegląd
dziedziny prawa i ekonomii.
rokie spektrum publikowanych tematów.
ście artykułów oraz recenzję książki.
Prawno-Ekonomiczny”, obejmujący zbiór
ciekawych i aktualnych tematów z zakresu
Prezentowany kwartalnik zawiera dwana-
gister Zuzanny Gądzik poświęcone przestęp-
stwu znęcania, którego skutkiem jest targnię-
cie się pokrzywdzonego na własne życie. Ar-
tykuł jest analizą instytucji prawa, a także akt
sądowych z wybranej dekady uwzględniający
wyniki przeprowadzonych badań autora.
Pawła Włodkowica i jego wpływu na rozwój
czając jej nowe standardy.
Problematykę zapisu windykacyjnego
tor Mirosław Kopeć przedstawił postać
adwokatury. Według autora, Paweł Włodko-
krajowej adwokatury, jednocześnie wyzna-
i wprowadzenia do polskiego systemu praw-
nego darowizny na wypadek śmierci pre-
W lekturze anglojęzycznego tekstu dok-
Godne zapoznania jest opracowanie ma-
Warte polecenia w tym numerze jest sze-
mamy przyjemność przedstawić Państwu
na wypadek śmierci ze skutkiem rozporzą-
dzającym, co jest niewątpliwie istotne w ob-
rocie prawnym.
Artykuł doktora Jarosława Przybytniow-
skiego został poświęcony zagadnieniom
związanym z zarządzaniem ryzykiem klęsk
żywiołowych w aspekcie bezpieczeństwa
ekologicznego państwa. Opracowanie jest
wynikiem badań własnych autora i traktuje
stwem występowania żywiołów.
związanych ze szkodami będącymi następ-
Rogowski. Artykuł stanowi syntezę najważ-
niejszych regulacji prawnych dotyczących
nizacyjno - prawnej.
placówek wsparcia dziennego, będąc szcze-
prowadzić działalność w takiej formie orga-
prawa własności w miejscowym planie za-
magistra Sławomira Zwolaka, wskazano
wpływ danej instytucji prawnej na korelacje
z prawem własności jednostki.
Wskazać należy również pozytywną re-
Temat zakładania, prowadzenia i funk-
o ważkiej problematyce ponoszenia kosztów
cjonowania placówek wsparcia dziennego
w swoim artykule przedstawia doktor Paweł
gólnie pomocnym dla podmiotów, które chcą
gospodarowania przestrzennego, autorstwa
cenzję przedstawioną przez doktora Artura
W opracowaniu dotyczącym ochrony
wic niewątpliwie przyczynił się do rozwoju
zentuje magister Aneta Makowiec. Autorka
spadkodawcy rozdysponowania majątkiem
wskazuje, że instytucja ta stwarza możliwość
4
przegląd prawno-ekonomiczny
26 (1/2014)
Lisa odnoszącą się do publikacji autorstwa
Damiana Gila pt. „Korzenie i ewolucja insty-
tucji prawa sądowego”, która zapewne na-
kłoni Państwa do lektury.
rubryki pt. „Materiały źródłowe dla studiów
nad prawem”, która będzie kontynuowana
w kolejnych numerach kwartalnika. Zawarty
gorąco odsyłam.
Niniejszy numer wieńczy dodanie nowej
brane propozycje bieżącego numeru kwar-
i życzę ciekawej, pouczającej i przekonywu-
jącej lektury.
Dariusz G. Żak
Redaktor numeru
talnika. Jednakże wszystkie przedstawione
w nim artykuły polecam Państwa uwadze
W przedmowie zaprezentowano wy-
w niej jest artykuł autorstwa doktora Artura
Lisa „Ustawa górnicza”, do którego państwa
Spis treści
5
» SpiS TreŚci » » »
Artykuły
Zuzanna Barbara Gądzik -
Przestępstwo znęcania się, którego skutkiem jest targnięcie się
pokrzywdzonego na własne życie. Analiza akt sądowych.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Marzena Broda -
Odstępstwa od samodzielnego wykonywania zarządu majątkiem wspólnym
małżonków
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
Mirosław Kopeć -
Paweł Włodkowic’s contribution to development of the Polish legal profession
. .
26
Ihor Krajewskyj -
Charakter prawny stosunków pomiędzy założycielami spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
Jarosław W. Przybytniowski -
Zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych a bezpieczeństwo
ekologiczne państwa na podstawie badań własnych
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68
Aneta Makowiec -
Rozważania na temat zapisu windykacyjnego i wprowadzenia do polskiego
systemu prawnego darowizny na wypadek śmierci
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
Paweł Rogowski - Tworzenie,
prowadzenie i funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego
w świetle ustawy z dn. 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. cz.II
. . . . . .
80
Aleksandra Surowiecka -
Tożsamość konstytucyjna państwa – analiza wybranego
orzecznictwa niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego i polskiego Trybunału
Konstytucyjnego w kontekście procesów integracji europejskiej (cz. II)
. . . . . . . . . . . . . . . .
92
Sławomir Zwolak -
Ochrona prawa własności w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110
rECENZJE
Bartosz Stasch -
Ocen ratingowe i cen swapów ryzyka niewypłacalności w pierwszych latach
trwania globalnego kryzysu finansowego – przykład Grecji
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102
Artur Lis -
Recenzja książki: Korzenie i ewolucja instytucji prawa sądowego
. . . . . . . . . . .
121
MAtEriAły źródłowE
Artur Lis -
Ustawa górnicza Leszka Białego
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124
Zgłoś jeśli naruszono regulamin