tyton.pdf

(835 KB) Pobierz
PIOTR SZRENIAWSKI
ADMINISTRACYJNOPRAWNE
ZAGADNIENIA
PRZECIWDZIAŁANIA
NIKOTYNIZMOWI
Administracyjnoprawne zagadnienia przeciwdziałania nikotynizmowi
wydawnictwo
piotrszreniawski
© by Piotr Szreniawski 2005
Projekt okładki: Norbert Rybarczyk
ISBN 83-918645-9-6
Lublin 2005
2
Spis treści
Wstęp
Rozdział I
Charakterystyka podstawowych pojęć prawnych
1.1 Wprowadzenie
1.2 Pojęcie nikotynizmu
1.3 Ochrona prawna przed nikotynizmem
1.4 Strefa wolna od dymu tytoniowego
Rozdział II
Zasady ogólne prawa administracyjnego
2.1 Wprowadzenie
2.2 Zasady prawa materialnego
2.3 Zasady ogólne prawa procesowego
2.4 Zasady prawa Unii Europejskiej
Rozdział III
Zakres działania organów administracji publicznej
3.1 Wprowadzenie
3.2 Zadania organów administracji rządowej
3.3 Zadania organów samorządu gminnego i innych podmiotów administrujących
Rozdział IV
Prawne formy działania administracji publicznej
4.1 Wprowadzenie
4.2 Pojęcie prawnych form działania administracji publicznej
4.3 Akt normatywny
4.4 Akt administracyjny
4.5 Akt generalny stosowania prawa
4.6 Porozumienie administracyjne
4.7 Umowa cywilnoprawna a umowa administracyjna
4.8 Ugoda administracyjna
4.9 Czynności materialno-techniczne
4.10 Działalność społeczno-organizatorska
Rozdział V
Kontrola realizowana przez organy administracji publicznej
5.1 Wprowadzenie
5.2 Pojęcie i zakres kontroli
5.3 Najwy sza Izba Kontroli
5.4 Państwowa Inspekcja Sanitarna
5.5 Państwowa Inspekcja Pracy
5.6 Inspekcja Handlowa
5.7 Słu ba Celna i Stra Graniczna
5.8 Policja, Stra Miejska, Stra Leśna i Państwowa Stra Po arna
5.9 Kontrola społeczna
5
6
6
7
14
28
30
33
36
43
48
49
52
52
55
58
67
68
69
71
72
74
81
81
86
90
96
97
99
102
108
3
Rozdział VI
Administracyjnoprawne modele przeciwdziałania nikotynizmowi
6.1 Wprowadzenie
6.2 Model międzynarodowy
6.3 Model zamknięty na przykładzie Irlandii
6.4 Model częściowo zamknięty na przykładzie Węgier i USA
6.5 Model otwarty na przykładzie Niemiec
Podsumowanie
111
111
115
117
119
121
4
Wstęp
Nikotynizm jest zarówno problemem zdrowotnym, ekonomicznym czy
społecznym, jak i zagadnieniem prawnym. W niniejszej pracy zająłem się wyłącznie
aspektami publicznoprawnymi tego zagadnienia. W szczególności skupiłem uwagę na
zagadnieniach administracyjnoprawnych tego problemu.
Celem pracy była analiza modelu administracyjnoprawnego przeciwdziałania
nikotynizmowi obowiązującego w Polsce. Problematyka nikotynizmu ma wielkie znaczenie
we współczesnym świecie. Nikotynizm, czyli nałóg tytoniowy, jest to uzale nienie od
u ywania wyrobów tytoniowych, jest on zjawiskiem dotyczącym podmiotowych praw
zarówno jednostki, jak i musi być rozpatrywane w interesie publicznym.
W pracy wyró nione zostały trzy podstawowe modele przeciwdziałania
nikotynizmowi: tzw. model zamknięty, model otwarty oraz model częściowo zamknięty.
Model otwarty pozostawia wiele swobody odnośnie mo liwości palenia tytoniu w miejscach
publicznych ani nie nakłada większych obowiązków na podmioty administracji publicznej w
kwestii przeciwdziałania nikotynizmowi. Model zamknięty przeciwdziałania nikotynizmowi
charakteryzuje się wieloma ograniczeniami dotyczącymi palenia tytoniu w miejscach
publicznych jak i podkreśla znaczenie działań administracji publicznej w kwestii
przeciwdziałania nikotynizmowi. Podstawową tezą rozprawy jest twierdzenie, e
prawnoadministracyjny model przeciwdziałania nikotynizmowi obowiązujący w Polsce jest
modelem częściowo zamkniętym.
Zakres pracy mieści się w sferze prawa administracyjnego. Dlatego te
metodologia i aparatura pojęciowa u ywana w rozprawie pochodzi z tej dziedziny prawa. W
szczególności zastosowałem w pracy metodę dogmatyczną. Praca została napisana
według stanu prawnego na dzień 1 maja 2005.
Niniejsza praca jest skróconą wersją rozprawy doktorskiej, przygotowanej w
Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji pod kierownictwem naukowym
Prof. dr hab. Jerzego Stelmasiaka, obronionej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w
Lublinie w 2005 roku.
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin