Sabrina Robótki 4-2005.PDF

(15131 KB) Pobierz
Zeszyt 4/2005
Sabrina
Cena 4 zł 90 gr
(w tym 7% VAT)
Indeks
584658
ISSN
1732-4971
977173249750508
<>
T
P -P
** *
^
*
tyczne pomysły szydełkową
<
-
w
I
<4»
^
r
: ^
,JW
^
If.M
r L * ™ ::- - - -
. . g
y 0 >
4
SK
3
^
T
M
u
V
i
A
«i*
a
* • ' . fdHŁ^,S
8
lJ W ^
w
i^
a
¡,« * < " '
i^ V
- i ,t r . •
V '
> r"
■ G & + S'^ g a
a
-
^ » •;
/?
.;.v ^
-TA-
lip r t
Schemat
ona
Wykonanie tego przepięknego modelu nie sprawi trudności tym,
którzy opanowali przerabianie wielokrotnych słupków.
raai
Wielkość:
Ok. 32 cm średnicy
Stopień trudności:
Nietrudna
Materiał:
Ok. 30 g białej włóczki bawełnianej (dł.
400 m/50 g), szydełko nr 1 -1,25.
Wykonanie:
Zrobić 10 o. łańc. i zamknąć w kółecz­
wetka
cym. Za pomocą o. ścisłych zamykają­
cych można przejść na początek na­
stępnego okr. Narysowano tylko część
serwetki, okr. kończyć wg wzoru. Licz­
by określają okr.
W ykończenie:
Serwetkę napiąć ujmując oddzielnie
każdy łuk z o. lanc. i wysuszyć pod wil­
gotną ściereczką.
ko 1 o. ścisłym zamykającym. Wyko­
nać 4 o. łańc. w zastępstwie 1. podwój­
nego słupka, przerobić w kółeczku 39
podwójnych słupków i zakończyć 1 o.
ścisłym zamykającym w 4. początko­
wym o. łańc. Dalej przerabiać zgodnie
ze schematem każde okr. rozpoczyna­
jąc podaną na schemacie liczbą o.
łańc. i kończąc o. ścisłym zamykają­
Zosi@
Biata serwetka
W ielkość:
Ok. 24 cm średnicy
Stopień trudności:
Łatwa
Materiaf:
Ok. 20 g białej włóczki bawełnianej (dł.
100 m/5 g), szydełko nr 0,6 - 0,75.
Wykonanie:
Zrobić 8 o. łańc. i zamknąć w kółeczko
1 o. ścisłym zamykającym. Wykonać 3
o. łańc. w zastępstwie 1. słupka, prze­
robić w kółeczku 29 słupków, zakoń­
czyć 1 o. ścisłym zamykającym w 3. po­
czątkowym o. łańc. Dalej przerabiać
zgodnie ze schematem każde okr. roz­
poczynając podaną na schemacie licz­
bą o. łańc. i kończąc o. ścisłym zamy­
kającym. Za pomocą o. ścisłych zamy­
kających można przejść na początek
następnego okr. Dla uzyskania lepszej
przejrzystości narysowano tylko część
serwetki, okr. kończyć wg wzoru. Licz­
by określają okr.
W ykończenie:
Serwetkę napiąć ujmując oddzielnie
każdy łuk z o. łańc. i wysuszyć pod wil­
gotną ściereczką.
Schemat do modelu 2
|U
2
,~o¿
*
A'3lX A '* V
fV. Ą -S .-30
.-— A
v
A
A
c
1
)•••<
: : .
a s
, '
" i : / - /
••
\
-Y'
s .? 3 > r-, •. - . m
. y v - - - r v .
: / ..• % .;•/•'
,. /• • • • ,
'
•.
• /■ .- - ve
*
\
* \ lim u
.
U . . *J ' 11111* 111
T Í.../ T
/
*.
’ /• •
■ •<
*.
z .
. . . /
.••• .
:
.*
h
.*
aa
-
\\
*
*.
*.
\
:
10 •«
\
11 1 1 /•
VY
: •
y
'
Im///*’
* j
:
: Y“\
f
Objaśnienia
do schem atu:
• = o. łańc.
= o. ścisłe zamykające
4
» = o. ścisłe
|
= słupek
Jeśli znaki zbiegają się u góry, to prze­
rabiamy je razem.
^ = podwójny słupek
o = pikotek (3 o. łańc., 1 o. ścisłe w 1.
o. łańc.)
Zosi@
Filigranowe koronki
O ba modele wyczarowane z delikatnej,
cienkiej włóczki zachwycają drobnym wzorem.
ś i- m
' H ■\ \ W n"
iiw '
«r/J#v
p ^ r^ * C V
■Ł’» W
— Serwetka z otokiem -
W ielkość:
Ok. 31 cm średnicy
Stopień tru d n o ści:
Łatwa
Materiał:
Ok. 20 g białej włóczki bawełnianej (dł.
100 m/5 g), szydełko nr 0,6 - 0,75.
W ykonanie:
Zrobić 8 o. łańc. i zamknąć w kółeczko
1 o. ścisłym zamykającym. Wykonać 3
o. łańc. w zastępstwie 1. słupka, prze­
robić w kółeczku 23 słupki, zakończyć
1 o. ścisłym zamykającym w 3. począt­
kowym o. łańc. Dalej przerabiać zgod­
nie ze schematem każde okr. rozpo­
czynając podaną na schemacie liczbą
o. łańc. i kończąc o. ścisłym zamykają­
cym lub jak oznaczono. Za pomocą o.
ścisłych zamykających można przejść
na początek następnego okr. Dla uzy­
skania lepszej przejrzystości naryso­
wano tylko część serwetki, okr. koń­
czyć wg wzoru. Liczby określają okr.
W ykończenie:
Serwetkę napiąć ujmując oddzielnie
każdy łuk z o. łańc. i wysuszyć pod wil­
gotną ściereczką.
Zosi@
Schemat do modelu 3 ze str. 5
Objaśnienia do schema-
«ów do m odeli 3 14:
• = o. fańc.
* = o .
ścisłe zamykające
i = o. ścisłe
3 4 . . - ' % .............
0 . ....... o /
^
:
’V
33
’•
•••••..
®**’
/ ’ >
*•
'
/\
...o
° •........ ..
/ 32
W
A
c
r
= podwojny słupek
:
:
,
T
»
o
x<-
u:
.M *
• ’ ¿ćW
wl
■:
ł
y.
= potrójny słupek
/ \
'.//•"'jo
j,
= 3 o. ominąć, po 1 po-
dwójnym słupku w na-
stępne3o.,3podw ójne
słupki przerobić w 3 omi-
niętych o. krzyżując po-
dwójne słupki na prze-
mian 1 x z przodu i 1 x z
tyłu (patrz schemat)
= 1 potrójny słupek prze-
rabiając najpierw tylko 2
x 2 pętelki, 3 niewykoń-
czone podwójne słupki w
następne 3 o., 4 pętelki
przerobić razem, pozo-
stałe pętelki przerobić po
2 ii22 zamknąć
z a mk n ą ć
o = pikotek (3 o. łańc. 1 o.
łańc.,
ścisłe w 1. o. łańc.)
..
....
:\
\ .. .*’* ’ . ' • • • / '
/
.N ‘ \ . . .
V**\
N /
-
x *"' *
t
/ / “ *>...V' .*-
’ ’
\ \ !
^
°ł
/ '. •
. . . o,*
'
'
10|* .
:
.
'
f
.7 ^ ..-..
^
V
^ .?4 ..!..
*!’
V * ” '*. . . / ’
.<*>23
i'
'
.. .y '
:
Y*
V * **•,•••••.
/ 'Y
'*> .../**
21# + 1 k
1
Y* ’"
'
’*•
’ ’ *• *'*
'.••• .••'
ó
a
V.
L/
'
'
\
.**
.
•••
,^
•*
-¿#*
f t ? \ 2-
• '
A > .1 0
'
•*’
Jeśli znaki zbiegają się u gó-
ry, to przerabiamy je razem,
jeśli zbiegają się na dole to
przerabiamy je w jednym o.
i0 m £
\
\
Zgłoś jeśli naruszono regulamin