Zygmunt Balicki - (1903) Metody nauk spolecznych i ich rozwój w XIX stuleciu.pdf

(14433 KB) Pobierz
+jr.
ZYGMUNT BALICKI
METODY
NAUK SPOŁECZNYCH
I IC H R O Z W Ó J
W XIX STULECIU
M S )? '*
W A R SZA W A
NAKŁADEM k s i ę g a r n i ę . w e n d e i s p ó ł k a
*
1 90 3
http://rcin.org.pl
http://rcin.org.pl
METODY NAUK SPOŁECZNYCH
I IC H R O Z W Ó J
W XIX STULECIU
http://rcin.org.pl
K R A K Ó W . — D R U K W . L . A NCZYCA I S P Ó Ł K I.
http://rcin.org.pl
Dr. ZYGMUNT BALICKI
M
E
T
O
D
Y
N A U K
S P O Ł E C Z N Y C H
I ICH ROZWÓJ
W
X IX S T U L E C IU
N s , i nwc n /, 3
WARSZAWA
nakładem księgarni e. węnde i spółka
1903
H - S i 5 At
http://rcin.org.pl
Zgłoś jeśli naruszono regulamin