Działania wojenne 10 Zmotoryzowanej Brygady Kawalerii I 1 Pułku Korpusu Ochrony Pogranicza w kampanii od 1 – 7 września 1939 roku.pdf

(122 KB) Pobierz
Z HISTORII OCHRONY GRANIC
Piotr
Koszalin
POTOMSKI
DZIAŁANIA WOJENNE 10 ZMOTORYZOWANEJ BRYGADY
KAWALERII I 1 PUŁKU KORPUSU OCHRONY POGRANICZA
W KAMPANII OD 1 – 7 WRZEŚNIA 1 9 3 9 ROKU.
Dowodzący 10 Zmotoryzowaną Brygadą Kawalerii płk dypl. Stanisław
Maczek w połowie sierpnia 1939 roku przegrupował jednostkę w rejon
Krakowa. Tam nastąpiło przekazanie Brygadzie oddziałów przewidzianych
etatem wojennym. Brygada będąc w odwodzie Armii Kraków otrzymała
zadanie być w gotowości do działania na kierunkach: Pszczyna, Bielsko,
Zawiercie, Katowice. W tym celu dowódca brygady przez dwa tygodnie
wykonywał rekonesanse wymienionych kierunków w towarzystwie szefa
sztabu brygady mjra dypl. Franciszka Skibińskiego. Równocześnie
kontaktował się z dowódcami dywizji Armii Kraków, odpowiedzialnymi za
obronę na
1
poszczególnych odcinkach, uzgadniając ewentualne
współdziałanie .
10 Zmotoryzowana Brygada Kawalerii została przeorganizowana i
zmotoryzowana w 1937 roku. Brygada była pierwszą jednostką tworzących
się nowych sił pancernych Wojska Polskiego. Z tradycji była ona brygadą
kawalerii, z istoty brygadą pancerno-motorową (600 maszyn). Związek
taktyczny pod dowództwem pułkownika dypl. Stanisława Maczka szybko
stał się chlubą całej armii polskiej, przodując w wyszkoleniu i szczycąc się
wzorowymi żołnierskimi stosunkami. W założeniu Brygada miała spełnić
zadania ruchliwej jednostki pancerno - zaporowej. Koncepcja ta w latach
następnych ulegała zmianom. Jako pierwsza w Wojsku Polskim taka
jednostka, podlegała bezustannym doświadczeniom. Miało to swoje
pozytywne strony, albowiem łączyło się z udziałem Brygady we wszystkich
większych manewrach i ćwiczeniach organizowanych w siłach zbrojnych II
Rzeczypospolitej. Brygada brała udział w zajęciu Zaolzia i Jaworzyny, a w
miarę jak dojrzewał konflikt z III Rzeszą, była stawiana w stan pogotowia
osiągając pełną gotowość bojową w końcu sierpnia 1939 roku
2
.
1
2
S t a n i s ł a w M a c z e k ,
Od podwody do czołga. Wspomnienia wojenne 1918 –
1945,
Wrocław 1990, s. 56.
Tamże, s. 5 5 . W trakcie mobilizacji do Brygady nie dotarł batalion czołgów 7 T. P. i
bateria artylerii, co powodowało zmniejszenie siły pancernej o 2/3 i artylerii o 1/3.
1
56
Z HISTORII OCHRONY GRANIC
29 sierpnia 1939 roku z wywiadowczych danych Oddziału II Sztabu
Generalnego WP pojawił się jeszcze jeden, zagrożony niemiecką inwazją
kierunek: Nowy Targ. 30 sierpnia płk dypl. Stanisław Maczek w czasie
rekonesansu „Beskidu Wyspowego” nawiązał kontakt w zakresie
współdziałania z dowódcą 1 Pułku Korpusu Ochrony Pogranicza
podpułkownikiem W. Wójcikiem.
Jednostki Korpusu Ochrony Pogranicza były formacjami elitarnymi,
które musiały sprostać skomplikowanej sytuacji na bardzo trudnych do
ochrony odcinkach granicy państwowej. Dotyczyło to głownie rubieży
wschodnich II Rzeczypospolitej. Żołnierze KOP poddawani byli szkoleniu
specjalnemu i wojskowemu. Byli specjalnie dobierani i stanowili w
ówczesnych siłach zbrojnych kwiat piechoty polskiej . Skuteczność działań
Korpusu Ochrony Pogranicza sprawdzała się w codziennej służbie, przy
ochronie nienaruszalności granicy państwa. Do głównych zadań Korpusu
Ochrony Pogranicza należało:
niedopuszczanie do nielegalnych przekroczeń granicy,
zwalczanie przemytu i wykroczeń skarbowych,
ochrona znaków i urządzeń granicznych,
współdziałanie z wojskiem w dziedzinie obronności państwa.
Dowódca 10 Zmotoryzowanej Brygady Kawalerii po nawiązaniu
kontaktu z dowódcą 1 Pułku Korpusu Ochrony Pogranicza na kierunku:
Nowy Targ, ustalili zasady współdziałania i rejony dogodne do obrony dla
obu jednostek. W świetle danych o koncentracjach niemieckich sił zbrojnych
na Słowacji oraz Morawach, kierunek Nowy Targ, wydawał się najbardziej
prawdopodobnym do wykonania uderzenia. Niemcy jako potencjalni
agresorzy, mieli przewagę wyboru miejsca i czasu ataku. Polscy dowódcy,
by sprostać wyzwaniu musieli to przewidzieć i być w gotowości napaść
odeprzeć!
Niemcy uderzyli 1 września 1939 roku o świcie, na całym odcinku
Armii Kraków. Wobec zaznaczającego się od pierwszych godzin
oskrzydlenia od południowego zachodu przez niemiecki związek pancerno-
motorowy , dowódca armii gen. Szylling skierował swój odwód operacyjny:
3
4
E u g e n i u s z K o z ł o w s k i ,
Wojsko Polskie 1936 – 1939. Próby modernizacji i
rozbudowy,
Warszawa 1974, s. 137-139.
silny związek pancerno - motorowy”
okazał się w toku 5 dniowej, zażartej bitwy
najpierw 2 dywizją pancerną, 4 dywizją lekką, 1 dywizj
ą
górską, okazując się w rezultacie
korpusem pancerno - motorowym z 14 armii gen Lista. Stosunek sił na niekorzyść dla
strony polskiej wynosił 10 : 1. S. M a c z e k ,
Od podwody...,
s. 57.
157
Z HISTORII OCHRONY GRANIC
10 Zmotoryzowaną Brygadę Kawalerii do natychmiastowej akcji. Zagrożony
był właśnie kierunek Nowy Targ - Chabówka, bronione przez dwa bataliony
KOP, baterię artylerii i oddziały Obrony Narodowej. Dowódca brygady płk
dypl. Stanisław Maczek otrzymał zadanie osłony południowego skrzydła i
tyłów Armii Kraków we współdziałaniu z 1 Pułkiem KOP. 10 Brygada i 1
Pułk KOP miały nie dopuścić aby nieprzyjaciel wyszedł z wąwozów
górskich. W tym celu miały opóźniać działania Niemców na kierunkach
wyprowadzających na Myślenice i Dobczyce, nie pozwalając na wyjście
nieprzyjaciela w teren otwarty z głównymi liniami komunikacyjnymi.
Należało działać bardzo szybko. Płk dypl. S. Maczek zdawał sobie
sprawę jak bezbronne są bataliony KOP bez broni ppanc w starciu z
zagonami pancernymi nieprzyjaciela. Przekazując wytyczne szefowi sztabu
do wymarszu Brygady spod Krakowa w kierunku na Zakopane, udał się z
drużyną motocyklistów pod Nowy Targ, do miejsca postoju dowódcy Pułku
KOP ppłka W. Wójcika dla zorganizowania walki. Z drogi przez łącznika -
motocyklistę, nakazał szefowi sztabu na czoło maszerującej Brygady
wysunąć szwadron ppanc. Zadaniem szwadronu miało być jak najszybsze
ppancerne wsparcie batalionów KOP. W południe, po przybyciu na miejsce
do ppłka Wójcika w rejon Chabówki, dowódca brygady stwierdził,
że
żołnierze KOP i górale z oddziałów Obrony Narodowej nie zawiedli. Udało
im się odeprzeć nieprzyjaciela, zatrzymać jego natarcie i zdobyć nawet
jeden czołg. Dowódca brygady wzmocnił armatami ppanc ugrupowanie
oddziałów KOP. W rejonie góra Wysoka, kluczowym miejscu dla obrony,
zdecydował przyjąć bitwę.
Po południu, 1 września czołgi niemieckiej 2 DPanc zostały odparte
pod Wysoką wspólną obroną ułanów i górali Obrony Narodowej, przy
wsparciu armatek 37 mm i artylerii motorowej. Bitwa trwała przez resztę
dnia i narastała w dniu 2 września. Nieprzyjaciel do walki kierował coraz
większe siły pancerne i piechoty zmotoryzowanej, wsparte artylerią lekką i
średnią. Zniszczono 45 niemieckich czołgów. Polacy wykonali
przeciwnatarcie szwadronem zmotoryzowanych ułanów na nacierającą
piechotę niemiecką wspartą czołgami. Niemcy zostali zatrzymani. 1 Pułk
KOP pod Chabówką atakowała 4 Dywizja lekka. Jej natarcie również
zostało zatrzymane . Po naszej stronie były poważne straty, dużo mniejsze
niż Niemców ale bolesne. Zginął dowódca dywizjonu art. motorowej mjr
Żmudziński a kilka działek ppanc zostało rozjechanych przez niemieckie
czołgi na swych stanowiskach ogniowych. Natomiast obrońcy zyskali dwa
5
Tadeusz
Jurga
,
Agresja
Niemiec
hitlerowskich
na
Polskę.
Polskie
działania obronne na przedpolu głównej pozycji 1 – 3 września 1939 r.
[ w : ]
Polski czyn zbrojny w II wojnie
ś
w i a t o w e j . Wojna obronna Polski
1939.
R e d . n a u k o w a E u g e n i u s z K o z ł o w s k i , W a r s z a w a 1 9 7 9 , s.400.
1
58
Z HISTORII OCHRONY GRANIC
cenne dni, opóźniając działania Niemców i wzmacniając morale w
walczących oddziałach. Niewielka brygada zmotoryzowana i dwa bataliony
KOP zmusiły korpus posiadający olbrzymią przewagę w lotnictwie, czołgach
i artylerii oraz w „bagnetach do dreptania w miejscu . Wskutek silnego
natarcia niemieckiej 2 DPanc, płk Maczek zdecydował przerzucić w nocy z
2/3 września oddziały na kolejną linię opóźniania na północ od doliny
Skawy, zamykając wejścia do wąwozów i biegnące nimi drogi do
Krzczonowa, Naprawy i Mszany Dolnej. Manewr zaskoczył Niemców. Ich
już dobrze wstrzelana artyleria obłożyła ogniem opuszczone stanowiska i
długo ostrzeliwała poszczególne punkty topograficzne w poszukiwaniu
przeciwnika, który tak niespodziewanie zniknął.
W nowym miejscu oddziały 10 Zmotoryzowanej Brygady Kawalerii i 1
Pułku KOP po całodniowych walkach w dniu 3 września pod Jordanowem,
w rejonie Krzczonowa i Mszany Dolnej, również 4 września zadawały
ciężkie straty Niemcom. Wykonywano kontrataki. Szwadrony 24 pułku
zmotoryzowanych ułanów uderzyły na oddziały 4 Dywizji lekkiej i zmusiły je
do odwrotu. O świcie, 5 września batalion KOP niespodziewanym atakiem
pod Pcimiem, zaskoczył Niemców i zadał im straty. Ogniem z ckm i 4 dział
ppanc zmieciono kolumnę niemieckich samochodów podwożących piechotę
na podstawy wyjściowe do ataku, spalono kilka czołgów. W kilka godzin
później, ponownie pod Pcimiem kontratakował 10 zmotoryzowany pułk
strzelców konnych. Doszło do zaciętej walki z oddziałami 2 DPanc i 3
Dywizji górskiej. Wobec wejścia na tyły pułku oddziałów niemieckiej 7
Dywizji piechoty i 2 DPanc, Polacy wycofali się.
W nocy z 5/6 września 10 Brygada i 1 Pułk KOP znalazły się w
bezpośredniej łączności z Grupą Operacyjną gen. Boruty - Spiechowicza,
na południowym skrzydle Armii Kraków, z zadaniem osłony tego skrzydła.
Zadanie zostało wykonane przez obronę Wiśnicza oraz manewr odwrotowy
na Dunajec w ciągu dni 6 i 7 września. Tutaj nadszedł rozkaz oddania
przydzielonego 10 Brygadzie 1 Pułku i batalionu KOP. Dowódca Brygady
płk Stanisław Maczek był pełen uznania dla żołnierzy Korpusu Ochrony
Pogranicza dowodzonych przez dzielnych dowódców: ppłka Wójcika i mjra
Kuferskiego. Potwierdził opinię, iż była to elita polskiej piechoty .
6
7
8
Antoni
Grudziński
,
Zarys
historii
wojennej
1
Dywizji
Pancernej.[w]
Przegląd kawalerii i broni pancernej,
N r . 3 4 , L o n d y n 1 9 6 4 , s . 5 8 .
Do Brygady dołączył kolejny batalion K O P dowodzony przez mjra Kuferskiego.
F r a n c i s z e k S k i b i ń s k i ,
Pierwsza pancerna,
Warszawa 1970, s.58.
S. M a c z e k ,
Od podwody...,
s. 7 6 .
159
Z HISTORII OCHRONY GRANIC
10 Zmotoryzowana Brygada Kawalerii wykonała z powodzeniem
osłonę kierunku Rzeszów - Lwów w ugrupowaniu Armii Karpaty. Tam
stoczyła walki obronne o Rzeszów, Łańcut, zatrzymując npla na
Jaworowie. Brała udział w krwawych walkach o Lwów z 1 Dywizją górską,
zadając straty Niemcom okupione również ciężkimi stratami polskimi.
W trakcie tych walk nadeszła wiadomość o wkroczeniu wojsk sowieckich
w granice Polski i rozkaz dla Brygady o jej natychmiastowym przejściu do
dyspozycji Naczelnego Wodza, w rejon Halicza, w przewidywaniu obrony
na Dniestrze. Po forsownym marszu między kolumnami niemieckimi
i sowieckimi w Haliczu 18 września, Brygada otrzymała rozkaz
przekroczenia granicy z Węgrami. 19 września p o d Tatarowem 10
Zmotoryzowana Brygada Kawalerii przekroczyła granicę państwową
9
.
Kampanii 1939 roku Wojsko Polskie Rzeczypospolitej nie mogło
wygrać, walcząc nieprzerwanie i samotnie przez pięć tygodni
z przeważającymi siłami Wehrmachtu III Rzeszy a od 17 września, także
z Armią Czerwoną Związku Sowieckiego. Sojusznicy zawiedli. Kampania
była przegrana. Natomiast 10 Brygada i oddziały Korpusu Ochrony
Pogranicza wyszły z niej ze sławą i w poczuciu dobrze spełnionego wobec
Ojczyzny obowiązku.
9
Żołnierze nie zrezygnowali z walki. We Francji odtworzyli jednostkę o nazwie 10
Brygada Kawalerii Pancernej i wzięli udział w walkach z Niemcami. Po upadku Francji,
już w Wielkiej Brytanii utworzyli 1 Dywizję Pancerną złożoną głównie z wiarusów 10
Brygady. Dywizja dowodzona przez gen. Stanisława Maczka przeszła chlubny szlak
bojowy od Falaise do Wilhelmshaven.
Potomski Piotr; Działania wojenne 10 Zmotoryzowanej Brygady Kawalerii I 1 Pułku Korpusu
Ochrony Pogranicza w kampanii od 1 – 7 września 1939 r o k u , Biuletyn
Centralnego Ośrodka Szkolenia nr 2/02, Koszalin 2002, s. 156 – 160.
160
Zgłoś jeśli naruszono regulamin