Świdnica gmina.pdf

(4842 KB) Pobierz
Folder Turystyczny
GMINA ŚWIDNICA
TOURIST FOLDER OF ŚWIDNICA MUNICIPALITY
TOURISTISCHE FOLDER GEMEINDE ŚWIDNICA
G
MINA
Ś
WIDNICA
Wilkanowo, widok z lotu ptaka / Wilkanowo, bird's eye view / Wilkanowo. Ansicht aus der Vogelperspektive
2
F
O
LD ER
T
U
RY ST Y CZ NY
G
MINA
Ś
WIDNICA
Z wielką radością oddajemy w Państwa
ręce „Folder Turystyczny Gmina Świdnica”.
Publikacja ta powstała w ramach realizacji
projektu Spotkanie gmin partnerskich w
Świdnicy pod hasłem „Rozwój współpracy
transgranicznej w latach 2005-2015” współ-
finansowanego przez Euroregion Sprewa –
Nysa – Bóbr w ramach Programu Operacyj-
nego Współpracy Transgranicznej Polska
(województwo lubuskie) – Brandenburgia
2007-2013 w ramach Europejskiej Współ-
pracy Terytorialnej. Projekt realizowany jest
przy współudziale gminy partnerskiej Lüb-
benau.
Jest to nasze pierwsze tego typu wydaw-
nictwo, dlatego mamy nadzieję, że odwie-
dzający gminę partnerzy i turyści podzielą się
z nami swoimi opiniami, aby każda następna
publikacja była lepsza. Spotkania w ramach
projektu przyczynią się do pogłębiania part-
nerstwa zaprzyjaźnionych gmin. Przełoży się
to na zwiększenie ilości realizowanych
wspólnie przedsięwzięć związanych z szeroko
rozumianą kulturą i turystyką. Tym bardziej,
że ciekawy przewodnik po gminie Świdnica
– miejscu realizacji projektu – pozwoli na-
szym partnerom nie tylko lepiej poznać gmi-
nę, ale również chętniej i częściej gościć na
przyjaznej Ziemi Świdnickiej.
W przewodniku znajdziemy opisy miejs-
cowości, zabytków, szlaków turystycznych,
trochę ciekawostek i propozycji mieszkań-
ców. Szczególne miejsce w niniejszej publi-
kacji zajmuje garść nowinek oraz informacji
dotyczących naszego niemieckiego partnera
– zaprzyjaźnionej gminy Lübbenau, z którą
już od lat wspólnie realizujemy niezwykle
różnorodne projekty. Wzajemnie ucząc się
od siebie, staramy się z każdym kolejnym po-
mysłem działać jak najefektywniej na rzecz
naszych Małych Ojczyzn.
Przy tworzeniu przewodnika pomagało
wiele osób. Gorące wyrazy wdzięczności
składamy na ręce Elisabeth Jente z partner-
skiego Urzędu Gminy Lübbenau. Bardzo
dziękujemy za pomoc: (w kolejności alfabe-
tycznej) Markowi Bursztynowi, Tomaszowi
Cygańskiemu, Bogumiłowi Hoderowi, An-
drzejowi Janionowi, Jackowi Kucharczykowi
i Kołu Rowerowemu Kret, Mirosławowi Ku-
lebie, Mariuszowi Malinowskiemu, Elżbiecie
Noga, Teresie i Grzegorzowi Patek, Włodzi-
mierzowi Rebelskiemu, Annie Równickiej,
Krzysztofowi Stefańskiemu i Adamowi Woj-
tuściszynowi. Pracując nad przewodnikiem,
wykorzystaliśmy materiały z dotychczaso-
wych wydawnictw Urzędu Gminy, Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Gminy Świdnica oraz
Koła Rowerowego Kret.
Mamy nadzieję, że „Folder Turystyczny
Gmina Świdnica” będzie zachętą do odwie-
dzania naszej Małej Ojczyzny, a dotychcza-
sowym miłośnikom gminy i jej partnerom
ułatwi jej poznawanie.
ZAPRASZAMY!
Zespół redakcyjny
F
O
L D E R
T
U
RY S T YC ZNY
3
G
MINA
Ś
WIDNICA
We are very happy to present You with the
edition of Tourist Folder of Świdnica muni-
cipality.
This publication was created under the pro-
ject called "Meeting of the partner munici-
palities in Świdnica - "Development of
cross-border cooperation in the years 2005
- 2015". It is co-sponsored by the Euroregion
"Spree - Nysa – Bober” by the Cross-Border
Cooperation Operational Programme of Po-
land (Lubuskie) - Brandenburg 2007 – 2013
– The European Territorial Cooperation,
which is realized in cooperation with the
partner community Lübbenau.
This is first such release, so we hope that vi-
sitors and tourists will share their opinions
with us in order to improve future publica-
tions.
Project meetings will result in enhancing
the partnership between friendship commu-
nities. This in turn will increase the number
of partnership projects involving two main
sectors: culture and tourism. Our interesting
Tourist Folder of Świdnica municipality –
the place of the project – will contribute to
this concept by allowing our partner to
learn more about Świdnica community and
will also encourage to frequent visits in this
friendly land.
The folder contains descriptions of towns
and villages, historic sites and hiking trails.
Someof them proposed by our citizens.
There is a special place in this publication
for news and information about our German
partner town Lübbenau. We have been coo-
perating on various projects for many years
with Lübbenau. Learning from each other,
we try to work as efficiently as possible for
our Little Motherlands.
Many people helped in creating the guide.
Special thanks to Mrs. Elisabeth Jente our
friend from Lübbenau Municipal Office.
Our great thanks to: (in alphabetical order)
Marek Bursztyn, Tomasz Cygański, Bogumił
Hoder, Andrzej Janion, Jacek Kucharczyk i
Koło Rowerowe KRET, Mirosław Kuleba,
Mariusz Malinowski, Elżbieta Noga, Teresa
i Grzegorz Patek, Włodzimierz Rebelski,
Anna Równicka, Krzysztof Stefański, Adam
Wojtuściszyn.
In working on the Tourist Folder we used
the material from previous publications of
the Municipality, the Association of Friends
of Świdnica and Cycling Group “Kret”.
We hope that Tourist Folder of Świdnica
municipality will encourage tourists to visit
our Little Motherland. Especially those who
have not been here yet, and will reassure re-
gular visitors that it is the most beautiful
place.
WELCOME!
Editorial Team
Zalew Świdnicki / The Świdnica Bay / Stausee Świdnica
4
F
O
LD ER
T
U
RY ST Y CZ NY
Zgłoś jeśli naruszono regulamin