Chrzanowska D. - Dziecko w wieku przedszkolnym.pdf

(14660 KB) Pobierz
Dr„n,.I""""'
'"''"'""
I kRA rA
'
w
k.
(
,,
.
'
'
r
.
'
..
"
I
T
.•
1
w
.,
pracy
ZUlUJ
UWŁ!
J
pl.
11ł"'lOlt::
\.l&.I\.
~·-.v
• • ...... - · - ------
przygotowana pr7ez
zespół
autorski pracowników nauko-
wych Instytutu Matki i Dziecka.
Jeśli ksiąźka
ta pozwoli rodzicom na lepsze uozumle-
nie potrzeb dziecka, zarówno w
środowisku
domowym,
jak
i
w przedszkolu, oraz
uło.twi
rodzicom wychowo.oie
zdrowych fizycznie
i
psychicznie dzieci,
będę uważo.111,
że spełniła
on11 swe :zadanie.
Prof.
dr
m~d.
h&b
KRYSTYNA IOtlCOWA
Spis
treści
Prof. dr
Kryllyna
Bollcowa
Przedmowa
.
• •
.
• ,
Dr Romana Kurn1ew1cz-Wuaakowa
Rozw6J
fizyczny • • . • • • • •
Uwagi
wstępne
o rozwoju . . • • • • • •
Kr61ka
cb4rakterystyka
rozwoju llryaugo d:lledta
do
3 roku
tycia • • • • • • • • • • • •
O
okresie pnednlr.olnym
og61nle • • • • •
Charakterystyka ukladu
kosi.n~
I
mlęłnlowf090
Wysokołć
I
dęur
dala
Proporcje
dala
Połtawa dało
• .
Trochę
danych
por6wnawaych
Metody
kontroli rozwoiu flzynnego •
Sprawnoić
fizyczna • •
Dr
Danuta
Cht1anow1ka
Rozw6J
psychlany
I wychowani•
Uwagi 0>16lne o rozwoju
ps~hlcznym
d%lec.ka
w
wiftll
przedt:z.kolnym
. • . •
• • , •
• •
Gl6wno
nynnlk.I
rozwoju poy<hl<rof'Vo
Wlaklwołd
dtlccka
1alełnc
od
typu
n•rwawevo •
N'lokt6r<>
tf'Chy
I
wldc"•ołn
rozwoju dllech w
„l•lna
pncdnkolnym • •
• • • • • • •
Czynniki
łroclo"l•kowo-wychowawae wrłrw•l~
na
raz" 6j P'l"hlany
Dtledto "
rodłlnlf!
Stosunek
rod&łc6w
do
d&łed.a
,
Wtp61!yclto
dt
«'I.A
I
rndt
D41
Puca
nad urablarul!m
chara\t•ru
dt
Wyrablanlf! nawylów
5
n
li
13
IS
11
23
30
34
4l
41
Sl
Srosowanl•
na0t6d
I
Ro.wljal\l• f"..XlU a
h
rntiru I d
OU..C\o
adorto"•"•
Wycho"'•n • oehu.ln.
U:rtatalnołt
uba• wa d tch
„,
llllluralńfl
I\
,..„
„....,_. •
„.„ .
,,,.,.
___
..... n
, ,
....,tedd
11
WcJ)lll
li
a
ł2ar
CUby
at
:
I
t
I
ldl
dl•
• n,
'•
. . . . . •
l'b;
p
r .....
I
Nł•lurf
dla d&lad
D
7
.........
O(MH
4cy
-11•
'
.._„ • ...
„„
rozwo„
1
nkoły,
SkrolU
Błonnłlt:
Słr.!adnlkl
_,-1
a1•
142
145
mlnera!na
Wapń
dll«kl
z
pnyrod4 .
'W)dllat
do
m
uta
łColltMt
149
149
Ili
Przno!owu
t
t<ko
do przednltola
pobyt
pou
.i-e rodi
ym .
Na~•
•P
flhDe trudnosc1
wychowawcze
N•
:&
ok.&rgl rodziców na
dzieci
Prz}c
shrg
S:x~
tat&.ic:e
UM
170
170
171
174
t'r
L:
,
D
c
•ew1lta·Klepacka
•'
RK,'
~
opieka
domowa nad zdrowiem dzJecka
~-
ne
nudy higieny dziecka
w
wieku
przedszkolnym
Fosfor
Żel
ozo
Woda
Witaminy
Witamina
A
Witamina
O
Witamina
81
Witamina
81
Wl?amlna C
Ile produktów dziecko powinno
1poływat
w
cl4P ..._
Codzienne
posiłki
dzltcu
Co
podać dzltc~u
na
łllladanlt,
obiad, poclwlleurek
I
kolację
Wull!:ltl
łrodowlskowe
Czrstost osobista, codzienna
toaleta,
04wykl
higieniczne
Organizacja trybu tycia - rytm dnio
M!Ojsce
I
worunkl
snu dziecka
OcWez t obuwie
w
różnych
poroch roku
Zabawy na
łwtetym
powlotrzu
-
spacery,
wycieczki
Organizacja wakacji
.
łł&rtowarue
k4p1ele powietrzne,
słoneczne
i
wodna
Zapo~arue
wadom postawy
I
płaskostopiu
Cwiczenia ruchowe profilaktyczne , ,
c"'•=t.
ksztaJtuj4ca
postawę
run~
topoblegaj4ce
płaskostopiu
Za;c eg.o:.le
rueszcz~JUwym
wypadkom
182
182
183
189
195
198
201
209
212
216
221
222
223
223
c„
227
Pierwsze
łnltdanlt
Drugie
łnladanla
Obiad
Podwlenorek
,
Kol•<Ja
. •
Stosowania produktów zamlnnycll
• • • ' •
,
Jak
l4czyć
prayn4dzanla poellt.W d!a ddecl
I
P'd*m
dla
dorosłych
.
,
ha.
Posiłki
domowa dzJeck• ucz.,.ct•.Mceto
do
iW
••li
M
Jakle warunki nalety
11wonyt daleck• "
cłOllle
nla
posiłków
daleCł
Czy
wlddwle oceniamy brak luDleela •
....
~
Jak
ływlć
dzl«ko 90r,cak11)4ce
-
pned
pny
Żywieni•
dzieci
w
podr6ły
I •• WTC*-
'
I
I
I
I
I
I
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
215
J ll
241
1G
XS
*
io
J 5I
:m
m
IM
.„
•.•„
Ma
;a
ł
LUJ...... I
i
l
.....
. . . . . . . . . . . . . .0
I
....,.,,
uwy
.
Aby
dllecl
...
·
••
-
-
Dr Romana
ICurnlewlcz·Wllcralrowa
polf••
Dr
Udill
na.ci
dl4ł=M
Jedl4
potł•WT
bennle
I lterenlll• dopr•·
wtoH
c1o
„011 .
. . . . . . . • . .
UbNI
dlled:•
w wieku
pnedszllolnym
w
pnyr14dunl11
•t•Nal• ...... . . . . . . . .
. .
.
. . . . .
11
11~
'
lludt
e••
I
c•tr- .
.
.
.
Pa:Adtl
IMlgete
w
białko
I
Ich
ucblał
w
prewłdłowym
„Włwury
I
owoc61'
W Codllelulycll
~.
a;
-1~ łllrh
pnduka.al
sbołowyml,
1c
1Pt•&"y
li
.... ....
211
302
30&
30I
Rozwój fizyczny
310
312
315
316
UWAGI WSI
ĘPNE
O ROZWOJU
„rozwój fizyczny"
jest
bucbo
c.I
-. • ; .
muje bowiem
całokształt
proces6w
bklloglcmydt. ...
chemicznych
i biofizycmycb,
u~b
w
5
'e
człowieka
-
od
zapłodnienie
do
łmłerd.
Ptwwwt •..,..
runkują
rozrastanie
sl41
I
dojniewanłe
orpntrma 7.llla-
ny,
które obserwujemy
u
czlowleb.
9'
..-tas
I
łyda
procesów.
Następujtt
one
po
sobie
w
obAla
aj
bll9ł­
ności
i
kierunku
I
Sit
nieodwracelne. Om6wlmy
m
µ „
przejawy
tych procesów, które kaidy
z
1odl~w
powt.
nien
umieć obserwował
I
poprawnie
iral9iJNuto•llt.
Mse-
na
tu
zaliczyć
m.ln. np. wysoko6t
I
chjtlf
d9ll.
a
a1't
kończyn
i
tułowia.
Ich
wzajemny
ukłllcl
l
wuj • ....
porcje.
Ukształtowanie
cech dziecka ......
J9I&
9ll cd 11 _.
regu
czynników,
prnde
wnyMldia
DWIY Mi'
I'
I
środowiskowej.
Czynnikiem
błolugk:Ul.,.„
3
dy1Spozycje,
które
dzieci
po
••••alidlcolt
a •
n
one
predysponowane do
a11w.- '
''~~ ~
łych
wymiarów clate. do
ay'i
JID
u
ł
tempa
prCKeSóW
rocwoJoWYCb. dD
w
12
Pił
P -
pótniejSZł'gO
dojrzewanl~
'b
p:at
Na to ddedalcue
pod.ałe
aa
2
1-
3
dowlsllow•.
w
jaklcb
d•Wko ••••· Jt?
Pojęcie
Dri.111u••lło-bpod:a
Srcttp~n
• oduonne .
li:
,U:1
dla rodnc6w .
d...,......
_..
µw•...-
I
a.
.!!
„„.:
•a
Zgłoś jeśli naruszono regulamin