Idzie nowe Prawda i Wolność.pdf

(638 KB) Pobierz
Idzie nowe!
z przekazów Jezusa Chrystusa
PRAWDA I WOLNOŚĆ
IDEAŁ LUDZKOŚCI
MOTTO ...
Przegnano Ciebie poza galaktyki
Poza wszechÊwiata widomego kràg
Odgraniczono przestrzenià zawrotnà
Od ˝ycia, Êmierci, rozkoszy i màk.
I pouczajà ˝e jesteÊ “Osobà”
˚eÊ niedost´pny, gdzieÊ jakoby Król
To k∏am... Tu wewnàtrz - to ja jestem Tobà
TyÊ mà radoÊcià i Ty˝eÊ mój Król.
Cokolwiek czyni´ i Ty czynisz wespó∏.
Cokolwiek myÊl´ - to Twoja myÊl.
Choç nieuchwytny, jesteÊ wszechobecny
Wsz´dzie i nigdzie, i kiedyÊ i dziÊ.
W py∏ku w robaczku w kwiatach
blask Twój p∏onie
W ka˝dym TyÊ jeden o milionach lic.
Jak˝e wi´c nie chcieç przebaczaç, mi∏owaç
Skoro prócz Ciebie nie ma nigdzie nic.
1
Spis rozdziałów
1. W harmonii z prawami światowego Państwa.
2. Cztery stopnie w historii kultury ludzkiej
3. Pierwszy stopień – przymus
4. Drugi stopień – prawo.
5. Trzeci stopień – sprawiedliwość – czyli, Boskie prawo
6. Czwarty stopień – Miłość
7. Sprawiedliwość – prawo wewnętrzne
8. Prawa i metody prawdy i wolności
9. Prawda jest włożona w człowieka
10. Wszystkie istoty kierują się do prawdy
11. Nie ma gorzkiej prawdy
12. Prawda wyklucza kłamstwo
13. Prawda wyzwala
15. Wolność jest w Miłości
16. Wolność jest w Mądrości
17. Wolność jest w wykonaniu woli Boga
18. Wolność jest w samozaparciu
19. Wolność jest w Prawdzie
20. Wolność pochodzi z wiary we wzniosłą naturę
21. Prawo wolności
22. Przywilej człowieka
23. Wolność przynosi wszystkie dobre warunki
24. Obudzony nie przyczynia cierpień innym
25. Rys nowej kultury
26. Trzy podstawy nowej kultury
27. Przypowieści o prawdzie i wolności
28.
Część druga
– Życie dla Całości
29. Życie jako jedność
30. Wszystko w naturze jest owocem wspólnych wysiłków
31. Co to jest życie Całości
32. Życie dla Całości polepsza warunki
33. Życie dla Całości rozwija talenty i zdolności w człowieku
34. Życie dla Całości jest przebudzeniem świadomości
35. Życie dla Całości panuje w rozumnej Naturze
36. Życie dla Całości i życie międzynarodowe
37. Życie dla Całości jest w harmonii z prawami rozwoju
38. Życie dla Całości i nowa kultura
39. Nowy kierunek pracy
40. Przy pracy jest jedna zasadnicza idea
41. Czynność i przejaw duszy
42. Nowa forma pracy jest wolną twórczością
43. Miłość pracę opromienia
44. Nowa forma pracy i środowiska
45. Związek pomiędzy duszami
46. Praca i piękni
47. Nowa forma pracy jest w harmonii z prawem świata
48. Słudzy i synowie
49. Nadejście szóstej Rasy – Prawa kultur Zachodu i Wschodu
50. Istota procesu ewolucyjnego
51. Istota historycznego procesu
52. Prawo o kulturach
53.
Część trzecia
- Nadejście szóstej rasy
4
6
6
6
7
7
7
10
12
12
12
12
13
15
15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
17
18
21
21
23
23
24
25
26
24
26
27
28
29
30
30
32
32
32
33
33
34
34
35
35
35
36
36
2
54. Potrzeba badania praw schodzenia i wchodzenia kultur
55. Czynniki dla odnowienia kultur
56. Dwa prawa dekadencji i rozkwitu kultur
57. Historyczna misja białej rasy
58. Misja białej rasy
59. Zwiastuny nowej epoki
60. Nowa fala
61. Rozkwit duszy ludzkiej
62. Mistrz o nadejściu szóstej rasy
63. Przed nową kulturą
64. Nowe warunki
65. Prototyp Królestwa Bożego
66. Człowiek szóstej rasy
67. Obcowanie z niewidzialnym
68. Życie szóstej rasy
69. Nowy Adam
70. Nowa międzynarodowa organizacja
71. Synowie Światłości
72. Do roboty
36
37
37
38
39
40
41
43
44
44
44
46
46
47
48
53
54
56
57
PRAWDA I WOLNOŚĆ
IDEAŁ LUDZKOŚCI
CZĘŚĆ PIERWSZA
Z przekazów mistycznych Chrystusa
jako Mistrza Królestwa Pokoju
“Prawda jest tym, w czym Miłość i Mądrość współpracują“.
“Prawda – są to owoce, które stale dojrzewają na Drodze Życia“.
“Prawda jest ostatecznym rezultatem Wieczności”.
Mistrz.
3
W HARMONII Z PRAWAMI
ŚWIATOWEGO PAŃSTWA!
“Miłość wyklucza gwałt.
Gwałt rodzi gwałt.
Miłość rodzi miłość“.
Wszelkie naruszenie praw prowadzi do śmierci.
Wiele Ras zanikło z powodu ich naruszenia.
Czy człowiek, który depcze mrówki, może być moralnym?
Wielki Mądry Początek mówi: “Nie zrywajcie kwiatów, nie zabijajcie zwierząt, nie odbierajcie chleba wdowie, nie zabi-
jajcie ludzi”.
Myślę o innym państwie, doskonalszym, bardziej zorganizowanym niż wszystkie państwa, które istniały dotychczas. Jest
to państwo, które istnieje w Mądrej naturze. Wszystkie państwa muszą naśladować jego Prawa, jego ład”.
Mistrz.
W całym wszechświecie, we wszystkich nieograniczonych dziedzinach życia istnieje jeden wielki Boski ład i porządek,
istnieje jedno wielkie światowe państwo. Według niego buduje się obecnie społeczeństwo ludzkie.
Wszystko, co nie jest w zgodzie z tym światowym ładem, przechodzi i przemija. Tylko on jest wieczny.
W tym Boskim ładzie żywej natury są przewidziane potrzeby wszystkich istot, od najmniejszych do największych. Co
pozostaje dziś ludziom? Zbadanie i dostosowanie tego ładu żywej, rozumnej natury, zachować – jej Prawa.
Dzisiejszy ludzki ład na ziemi przyszedł później. Do niego człowiek doszedł stopniowo, odchylając się od pierwszego Bo-
skiego ładu, czyli naruszjąc prawa rozumnej natury. Teraz człowiek musi znów wrócić do Boskiego ładu.
Dziś niewielu ludzi nad tym się zastanawia. Większość myśli, że prawa natury są mechaniczne, że człowiek może robić
co chce.
Natura jest rozumna. Wysoce inteligentne Istoty w niej pracują.
Człowiek musi mieć pokorę i gotowość uczyć się i być z nimi w zgodzie. Współpracować z nimi, a nie przeszkadzać im.
Człowiek jest odpowiedzialny za każdą swoją myśl, za każde swoje uczucie, za każdy swój uczynek, za każde swoje słowo.
W tym światowym państwie istnieje jedność, ład i harmonia. Gdy człowiek narusza jego Prawa, przychodzą na niego
wszystkie nieszczęścia i cierpienia. To się odnosi i do poszczególnego człowieka i do narodu i do całej ludzkości. Ponieważ,
gdy człowiek jest nasieniem, naród jest gałęzią, a ludzkość w pełni rozwiniętym drzewem ze swoimi gałęziami, gałązkami,
liśćmi, kwiatami i owocami.
Gdy jakiś ignorant dotyka nieostrożnie centrali wysokiego napięcia, na pewno sprowadzi na siebie nieszczęście. Coś po-
dobnego przedstawia Wielka Rozumna Natura z jej siłami i Prawami.
Człowiek jest obywatelem tego Państwa. Jego Prawa działają tak w całym Wszechświecie, jak i w ludzkim ciele, rozu-
mie, sercu i duszy. Te Prawa obowiązują wszystkie istoty. W ich zachowaniu i wykonaniu leży prawidłowy rozwój, dobro-
byt i wolność wszystkich obywateli tego światowego Państwa.
Był czas, gdy całe narody, całe kultury poznawały i zachowywały Prawa światowego Państwa. Wtedy bywały epoki po-
stępu, twórczości i rozkwitu.Te kultury trzymały się przez tysiące lat. Jednak gdy człowiek tracił tę wiedzę, gdy naruszał Pra-
wa rozumnej Natury, nieuniknienie nadchodził upadek i zniszczenie kultury.
Dziś człowiek jest dumny ze znajomości Natury, ze swoich osiągnięć i głębokich Praw, które kierują życiem, człowiek
i dziś jest ignorantem, jak i w przeszłości. Wewnętrzne Prawa życia mało kto zna, dlatego cierpienia i przeciwieństwa w ży-
ciu się zwiększyły.
Trzy wielkie prawa rządzą Państwem światowym; Miłość, Mądrość i Prawda.
Miłość, która daje życie wszystkim istotom.
Mądrość, która daje rozum – zachowuje życie.
Prawda, która daje wolność wszystkim.
Każda istota, nawet najmniejsza, posiada te święte Prawa, jako obywatel światowego Państwa. Stopień, w którym je po-
siada, określa jego położenie w tym Państwie. Nikt nie może go pozbawić tych Praw.
Człowiek, czy naród, który dokonuje gwałtu lub niesprawiedliwości i narusza powyższe trzy Prawa światowego Pań-
stwa, zdobędzie gorzkie doświadczenie.
Nie ma człowieka, nie ma istoty, która nie wiedziałaby kiedy narusza wszelkie Prawa życia.
4
Człowiek jest związany tysiącem nici z całym Wszechświatem. Z całej Natury otrzymuje on przypływ sił żywotnych, lecz
gdy się odchyli od Praw natury, gdy je naruszy, sam stawia przegrodę temu przypływowi sił, zrywa swoją łączność z ko-
smicznym Organizmem. W ten sposób traci sprzyjające warunki dla rozwoju, ordynarnieje i idzie ku upadkowi.
W ten sposób zaginęły całe narody i kultury.
Zło przedstawia energię niezorganizowaną. Kryje ono w sobie bakterie samozniszczenia. Zło w każdym swoim przeja-
wie słabnie, ponieważ według prawa rezonansu przyciąga do siebie niszczące siły Natury i koniec końców stępia się. A z dru-
giej strony dobro w każdym swym przejawie się wzmaga, ponieważ przyciąga według prawa rezonansu wszystkie twórcze,
budujące siły w Naturze, które ją wzmacniają i pomagają rosnąć.
Rozumna Natura obezwładnia zło już na samym początku. Jest ono bezpłodne, żadnego owocu nie daje. Dobro ma owoc.
Nosi ono w sobie Życie. Dlatego, przy dobru człowiek zawsze otrzymuje, a przy złu – zawsze traci.
Mistrz mówi:
“Niektórzy myślą; Samą miłością nic się nie zrobi. Jeżeli nic się nie zrobi miłością, to czym się zrobi? Mówią; Trzeba i tro-
chę przymusu. Lecz czy jest większa siła niż siła Miłości? Niektórzy mówią; Użyłem miłości, lecz nie dała mi ona nic. – Nie
użyłeś jej jeszcze jak należy. Miłość bez przymusu może i musi wejść w świat. Przymus jest prawem piekła. Niebo rządzi się
Prawami Miłości, Mądrości i Prawdy. Jedyną siłą, która może ograniczyć zło, jest Miłość”.
Oto dlaczego społeczeństwo, naród czy Rasa, które dokonały przymusu, niesprawiedliwości, potem same były narażone
na te niszczące siły. Życie tak zwanych pół-kulturalnych plemion, zaludniających Australię, część Afryki, Ameryki, wyspy
Wielkiego Oceanu, zwykle uważane jest jako pierwotna faza w życiu ludzkości. W istocie, kwestia jest o wiele bardziej skom-
plikowana. Jeżeli zbadamy ich pomniki, podania i tradycje, zobaczymy, że są to zwyrodniali potomkowie zaginionych wiel-
kich cywilizacji. Na wyspie Wielkanocnej, która jest na zachód od Chile na Oceanie Spokojnym, znajdują się olbrzymie
kamienne ludzkie posągi i mury, 10 m i więcej wyższe. A miejscowi mieszkańcy posiadają tak niską kulturę, że w żaden spo-
sób nie są zdolni do podobnej twórczości. Tam np. w Peru, Meksyku etc. są pozostałości świątyń i pałaców o cudownej ar-
chitekturze. A dzisiejsi tuziemcy Peruwiańczycy i Meksykanie są zwyrodniałymi potomkami dawnych wielkich kultur.
Rasa atlantycka zaginęła, gdy przestępstwa, niesprawiedliwości w niej doszły do wielkich rozmiarów. Swoim rozkładem
przyciągnęła ona niszczące siły, które zatopiły kontynent Atlantydy. Z tych samych powodów doszły do upadku i zwyrod-
nienia starożytny Egipt, Asyria, Babilon, Grecja, Rzym.
Każde odchylenie od Praw światowych przynosi swoje następstwa. Niektóre narody wymordowują w koloniach tzw. “dzi-
kie i barbarzyńskie plemiona”, lecz dusze tych ostatnich wcielają się w te narody i tym obniżą ich kulturę. Wtedy krańce ich
miast zapełnią się słabo rozwiniętymi osobami o skłonnościach przestępczych.
Okrucieństwa w czasie wojen, mordowanie jeńców, palenie wsi nieprzyjacielskich, pociągają swoje następstwa – cierpie-
nia i katastrofy dla narodów, które ich dokonały.
Mistrz mówi:
“Według współczesnych praw, ludzie zabijają przestępców. Dlaczego? Bo takie są ich pojęcia. Ich miłość nie jest jesz-
cze doskonała.
Zamiast zabijać przestępców, należy ich wysyłać na roboty rolne, a zmienią się oni za kilka lat. Dzisiejsza epoka nie była
jeszcze przygotowana do zastosowania tego. Realizować się to będzie w tym nowym tysiącleciu.
Jeżeli się ich zabije, będą oni znacznie niebezpieczniejsi. Często nie dorośli oni, by przebaczać tym, którzy ich karzą
i umierają z wielkim pragnieniem zemsty nad tym społeczeństwem, które ich pozbawia życia. A z niewidzialnego świata
ducha mogą być bardziej szkodliwi dla społeczeństwa, niż tu, w świecie materialnym”.
Jeżeli w jakimś pokoju jest słój z gazem trującym, to dopóki jest dobrze zakorkowany, nie ma niebezpieczeństwa, lecz je-
żeli jest otwarty, staje się niebezpieczny, gdyż gaz trujący napełni powietrze. Coś podobnego dzieje się przy zabijaniu prze-
stępców.
Mistrz mówi:
“Miłość wyklucza wszelkie przestępstwa. Wyklucza ona każdy gwałt i zabójstwo; znaczy i masowe, zorganizowane za-
bójstwo, zwane wojną. Z punktu widzenia moralności absolutnej, którą przynosi Miłość, nikt nie ma prawa odebrać życia,
które Bóg włożył w każdą istotę.Według Boskiego porządku rzeczy, każda istota ma prawo do życia. I kto sobie pozwoli ode-
brać życie, narusza Boski porządek, jakkolwiekby usprawiedliwił ten fakt.
Państwo, w którym ludzie zabijają, w którym istnieją więzienia, jest ze Starego Testamentu. W Królestwie Bożym nie ma
szubienic, więzień i rozstrzeliwań. Kto jest gotów zabić swojego bliźniego i myśli, że w ten sposób wnosi wolność, jest na złej
drodze. Wprowadza on w błąd siebie i otoczenie. Człowiek nie ma prawa zabijać. Jeżeli Duch Boży nie żyje w człowieka
ciele, ciało to może się rozpaść. Lecz tylko śmierć ma prawo niszczyć ludzkie ciała. Tam, gdzie żyje Duch Boży, nie ma się
prawa kierować artylerii do tego człowieka i zabijać go. Z Boskiego punktu widzenia jest to przestępstwo”.
Ujemne myśli i uczucia narodów jednego do drugiego są czymś realnym. Ta są energie, które tworzą potężne prądy. I ta-
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin