Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych.pdf

(9102 KB) Pobierz
ALFRED TARSKI
POJĘCIE PRAWDY W JĘZYKACH
NAUK DEDUKCYJNYCH
WA R S Z A WA
NAKŁADEM
TOWARZYSTWA
NAUKOWEGO
WARSZAWSKIEGO
Z ZA SIŁKU MINISTERSTWA WYZNAŃ RELIG IJNYC H I OŚW IECENIA PUBLICZNEGO
19 3 3
PRACE
TOWARZYSTWA
WYDZIAŁ
III
NAUK
NAUKOWEGO
WARSZAWSKIEGO
M A T E M A T Y C Z N O - F I Z Y C Z N Y C H.
Nr. 34.
J.U Z IE W U L S K 1
I -*3
B1 "
S P I S
R Z E C Z Y .
Str.
Skróty bibljograficzne
Wstęp .
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
V
1
.
.
.
.
4
16
38
60
91
114
Pojęcie zdania prawdziwego w języku potocznym
Języki sformalizowane, w szczególności język algebry klas .
Pojęcie zdania prawdziwego w języku algebry klas
.
.
Pojęcie zdania prawdziwego w językach skończonego rzędu
Pojęcie zdania prawdziwego w językach nieskończonego rzędu .
.
.
.
.
.
. ■ .
*
.
.
.
.
.
Zakończenie
SK R Ó T Y BIBLJOGRAFICZNE.
W cytatach bibljograficznych, podanych w niniejszej pracy, używam
następujących skrótów:
„A c k e r m a n ni“ zamiast „W. A c k e r m a n n .
Uber die Erfüllbar-
keit gewisser Zählausdrücke.
Mathematische Annalen, 100. Band. Berlin 1928.
Str. 638—649“.
„A j d u k i e w i c z
^1
zamiast „K. A j d u k i e w i c z .
Z metodologji
nauk dedukcyjnych.
Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we
Lwowie, tom X. Lwów 1921“.
„A j d u k i e w i c z2 zamiast „K. A j d u k i e w i c z .
Główne zasady
metodologji nauk i logiki formalnej.
Skrypt autoryzowany zredagował M.
P r e s b u r g e r . Wydawnictwa Koła Matematyczno - fizycznego Słuchaczów
Uniwersytetu Warszawskiego, tom XVI. Warszawa 1928 (litografowane)“.
„ B e r n a y s - S c h ö n f i n k e 1,“ zamiast „P. B e r n a y s und M.
S c h ö n f i n k e 1
Zum Entscheidungsproblem der mathematischen Logik.
.
Mathematische Annalen, 99. Band. Berlin 1928. Str. 342—372“.
„ C a r n a p^* zamiast „R. C a r n a p.
Abriss der Logistik.
Schriften zur
wissenschaftlichen Weltauffassung, Band 2. Wien 1929“.
„C h w i s t e k,“ zamiast „L. C h w i s t e k .
The Theory o f constructive
Types (Principles o f Logic and Mathematics).
Part I. Annales de la Société
Polonaise de Mathématique, tome II. Kraków 1924. Str. 9—48“.
„C h w i s t e k2 zamiast „L. C h w i s t e k .
Neue Grundlagen der Logik
und Mathematik.
Mathematische Zeitschrift, 30. Band. Berlin 1929. Str.
704-724“.
„D e d e k i n d /' zamiast „R. D e d e k i n d.
Was sind und was sollen
die Zahlen?
Fünfte Auflage. Braunschweig 1923“.
„ F r a e n k e lx zamiast „A. F r a e n k e l .
Einleitung in die Mengen-
lehre.
Dritte Auflage. Berlin 1928“.
„ G ö d e li“ zamiast „K. G ö d e l .
Die Vollständigkeit der Axiome des
logischen Funktionenkalküls.
Monatshefte für Mathematik und Physik,
X XX V II. Band. Leipzig 1930. Str. 349-360“.
„G ö d e 1 “ zamiast „K. G ö d e l .
Einige metamathematische Resultate
2
über Entscheidungsdefinitheit und Widerspruchsfreiheit.
Akademie der Wis­
senschaften in Wien, Akademischer Anzeiger Nr. 19, Sitzung der mathe­
matisch-naturwissenschaftlichen Klasse vom 23. Oktober 1930. Wien 1930“.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin