Esseńska ewangelia pokoju.txt

(78 KB) Pobierz


Aramejskie i starosłowiańskie teksty porównane i zredagowane przez Edmunda Szekely. Przełożone przez Edmonda Szekely i Purcella Weaver

Przedmowa.

Blisko dwa tysišce lat przeminęło odkšd Syn Człowieczy nauczał ludzkoć o drodze, prawdzie, i życiu. Przyniósł zdrowie chorym, mšdroć niewiadomym i radoć utrapionym. Jego słowa zostały w połowie zapomniane i nie zostały zebrane aż do kilku pokoleń po tym, jak zostały wypowiedziane. Były one le rozumiane, le zapisane, setki razy przepisywane i setki razy przekształcane, jednak mimo wszystko przetrwały niemal dwa tysišce lat. I choć jego słowa, tak jak mamy je w dzisiejszym Nowym Testamencie, zostały strasznie zdeformowane i zmutowane, mimo wszystko podbiły połowę ludzkoci i całš cywilizację Zachodu. Fakt ten udowadnia wiecznš żywoć słów mistrza, i ich ostatecznš i nieporównywalnš wartoć. Z tego powodu zdecydowalimy się opublikować czyste, oryginalne słowa Jezusa, przełożone bezporednio z języka Aramejskiego którym mówił Jezus, i jego ukochany uczeń Jan, który jako jedyny sporód uczniów Jezusa notował z perfekcyjnš dokładnociš osobiste nauki swego Mistrza. Ciężkš odpowiedzialnociš jest ogłoszenie obecnego Nowego Testamentu, który jest bazš wszystkich Kociołów chrzecijańskich jako zdeformowanego i sfałszowanego, ale nie ma wyższej religii nad prawdę.

Zawartoć tej ksišżki jest tylko fragmentem - około jednš ósmš kompletu manuskryptów zapisanych po aramejsku w bibliotece Watykanu i po starosłowiańsku w Królewskiej Bibliotece Habsburgów (teraz własnoć Rzšdu Austriackiego). Istnienie tych dwóch wersji zawdzięczamy kapłanom Nestoriańskim którzy, pod naporem nadcišgajšcych hord Dżyngis Chana, zmuszeni byli uciekać ze Wschodu na Zachód, unoszšc ze sobš starożytne pisma i ikony. Starożytne teksty Aramejskie pochodzš z pierwszego wieku po Chrystusie, podczas gdy wersja Starosłowiańska jest dosłownym tłumaczeniem pierwowzoru. Dokładnie jak teksty te przewędrowały z Palestyny do wnętrza Azji i w ręce kapłanów Nestoriańskich, archeologia nie jest jeszcze w stanie dla nas zrekonstruować. Edycja zawierajšca kompletny tekst z wszystkimi koniecznymi odnonikami i przypisami objaniajšcymi (archeologicznymi, historycznymi i egzegetycznymi) jest obecnie w przygotowaniu.* Częć teraz opublikowana odnosi się do uzdrawiajšcych działań Jezusa. Opublikowalimy tę częć najpierw, przed resztš, ponieważ jest to ta częć, której cierpišca ludzkoć najbardziej dzi potrzebuje.

Nie mamy nic do dodania do tego tekstu. Mówi on sam za siebie. Czytelnik, który przestudiuje następne strony z koncentracjš, poczuje wiecznš żywotnoć i przemożne dowody tych głębokich prawd, które ludzkoć potrzebuje dzi bardziej niż kiedykolwiek.

A prawda wiadczyć będzie sama za siebie

Londyn 1937
EDMOND SZEKELY

* Nota wydawcy: Praca ta została opublikowana pod nazwš Ewangelia Esseńczyków

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ewangelia Pokoju JEZUSA CHRYSTUSA

A wtedy wielu chorych i kalekich przyszło do Jezusa, pytajšc go: Jeli wiesz wszystko, powiedz nam, dlaczego cierpimy te bolesne plagi? Dlaczego nie jestemy jak inni ludzie? Mistrzu, uzdrów nas, bymy również byli silni, i nie musieli dłużej znosić naszej niedoli. Wiemy, że masz moc leczyć wszelkie choroby. Uwolnij nas od Szatana i od wszystkich jego wielkich nieszczęć. Mistrzu, miej dla nas litoć.

A Jezus odpowiedział: Szczęliwi jestecie wy, którzy zgłodniali jestecie prawdy, ponieważ zaspokoję was chlebem mšdroci. Szczęliwi jestecie wy, którzy pukacie, ponieważ otworzę wam drzwi życia. Szczęliwi jestecie wy, którzy odrzucilibycie moc Szatana, ponieważ poprowadzę was do królestwa aniołów naszej Matki, gdzie moc Szatana nie może wkroczyć.

A oni zapytali w zadziwieniu: Kto jest naszš Matkš i którzy jej aniołami? I gdzie jest jej królestwo?

Jezus: Wasza Matka jest w was, a wy w niej. Ona was urodziła; ona daje wam Życie. To ona dała wam wasze ciała, i jej pewnego dnia oddacie je z powrotem. Szczęliwi jestecie gdy poznajecie jš i jej królestwo; jeżeli przyjmiecie anioły waszej Matki, i jeżeli działać będziecie według jej praw. Mówię wam prawdziwie, ten kto to robi, nigdy nie zazna choroby. Ponieważ moc naszej Matki jest ponad wszystko. A niszczy ona Szatana i jego królestwo, i ma władzę nad całymi waszymi ciałami, i wszystkim co żyje.

Krew która płynie w nas zrodzona jest z krwi naszej Ziemskiej Matki. Jej krew spada z chmur; tryska z łona ziemi; bulgocze w górskich strumieniach; płynie szeroko w rzekach na równinach; pi w jeziorach; szaleje potężnie w burzliwych morzach.

Powietrze, którym oddychamy zrodzone jest z oddechu naszej Ziemskiej Matki. Jej oddech jest lazurem w wysokociach niebios; wiszczy na szczytach gór; szepcze w liciach lasu; faluje nad polami zboża; drzemie w głębokich dolinach; rozpala się do goršca w pustyni.

Twardoć naszych koci zrodzona jest z koci naszej Ziemskiej Matki, ze skał i z kamieni. Stojš one nagie przed niebiosami na szczytach gór; sš jak olbrzymy które leżš pišc na zboczach gór, jak idole postawione na pustyni, i ukryte sš w głębiach ziemi.

Delikatnoć naszego ciała zrodzona jest z ciała naszej Ziemskiej Matki; której ciało wzrasta żółte i czerwone w owocach drzew, i odżywia nas w bruzdach pól.

Nasze wnętrznoci zrodzone sš z wnętrznoci naszej Ziemskiej Matki, i ukryte sš przed naszymi oczami, jak niewidoczne głębie ziemi.

wiatło naszych oczu, słyszenie naszych uszu, oba zrodzone sš z kolorów i dwięków naszej Ziemskiej Matki; które otaczajš nas, jak fale morza rybę, jak wirujšce powietrze ptaka.

Mówię wam zupełnš prawdę, człowiek jest Synem Ziemskiej Matki, i od niej otrzymał Syn Człowieczy całe swoje ciało, tak jak ciało nowo narodzonego dziecka zrodzone jest z łona jego matki. Prawdziwie mówię wam, jednym jestecie z Ziemskš Matkš; ona jest w was, a wy w niej. Z niej zostalicie zrodzeni, w niej żyjecie, i do niej znowu powrócicie. Trzymajcie się więc jej praw, gdyż nikt nie może żyć długo, ani być szczęliwym, poza tym który czci swojš Ziemskš Matkę i działa zgodnie z jej prawami. Ponieważ wasz oddech jest jej oddechem; wasza krew jej krwiš, wasza koć jej kociš; wasze ciało jej ciałem; wasze wnętrznoci jej wnętrznociami; wasze oczy i uszy sš jej oczami i jej uszami.

Powiadam wam prawdziwie, jeżeli nie będziecie się trzymać choćby tylko jednego z wszystkich tych praw, jeżeli skrzywdzicie choćby tylko jednego z wszystkich członków waszego ciała, zatraceni zostaniecie całkowicie w waszej bolesnej chorobie, i będzie płakanie i zgrzytanie zębów. Powiadam wam, dopóki nie posłuchacie praw waszej Matki, nie uda wam się uciec mierci. A ten, który trzyma się praw swojej Matki, z nim trzymać będzie również jego Matka. Uleczy go ona z wszystkich jego plag, i nigdy nie zachoruje. Ona daje mu długie życie i chroni go przed wszystkimi nieszczęciami; przed ogniem, przed wodš, przed ukšszeniem jadowitych węży. Ponieważ wasza Matka zrodziła was, utrzymuje w was życie. Ona dała wam swoje ciało, i nikt oprócz niej nie może was uleczyć. Szczęliwy jest ten, kto kocha swojš Matkę i leży cicho w jej łonie. Ponieważ wasza Matka kocha was, nawet kiedy odwrócicie się od niej. A jak bardziej was pokocha, jeżeli znów do niej wrócicie? Prawdziwie powiadam wam, bardzo wielka jest jej miłoć, większa niż największe góry, głębsza niż najgłębsze morza. A tych którzy kochajš swojš Matkę, nigdy ich ona nie opuci. Jak kwoka chroni swoje pisklęta, jak lwica swoje małe, jak matka nowo narodzone dziecko, tak Ziemska Matka chroni Syna Człowieczego przed wszystkimi niebezpieczeństwami i wszystkim złem.

Ponieważ mówię wam, zła i niebezpieczeństwa niezliczone leżš w oczekiwaniu na Syna Człowieczego. Beelzebub, ksišżę wszystkich diabłów, ródło każdego zła, leży w oczekiwaniu w ciele wszystkich Synów Człowieczych. On jest mierciš, panem każdej plagi, i ubierajšc przyjemne okrycie, kusi i nęci Synów Człowieczych. Bogactwa obiecuje, i moc, i wspaniałe pałace, i ubiory złotem i srebrem obszyte i mnóstwo sług, wszystko to; obiecuje sławę i chwałę, przyjemnoć i pożšdanie kobiet, obżarstwo i pijaństwo, burzliwe życie i lenistwo i próżniacze dni. A nęci on każdego tym do czego ich serce najbardziej się przychyla. A w dniu, w którym Synowie Człowieczy zostali już niewolnikami wszystkich tych marnoci i obrzydliwoci, jako zapłatę porywa Synom Człowieczym wszystkie te rzeczy, które Ziemska Matka dała im tak szczodrze. Zabiera on im ich oddech, ich krew, ich koć, ich ciało, ich wnętrznoci, ich oczy i ich uszy. I oddech Syna Człowieczego staje się krótki i zduszony, pełen bólu i mierdzšcy złem, jak oddech nieczystych zwierzšt. A jego krew staje się tłusta i mierdzšca złem, jak woda bagien; krzepnie i czernieje, jak noc mierci. A jego koci stajš się twarde i węlaste; roztapiajš się w rodku i łamiš na kawałki, jak kamień padajšcy na skałę. A jego ciało ronie tłuste i wodniste; gnije i rozkłada się, wierzbišce i pokryte wrzodami będšcymi obrzydlistwem. A jego wnętrznoci wypełniajš się obrzydliwym brudem, z sšczšcymi się strumieniami rozkładu; a zastępy obrzydliwych robaków majš tam siedlisko. A jego oczy zachodzš mgłš, aż ciemna noc otacza je, a jego uszy zatykajš się, jak cisza grobu. A na samym końcu błšdzšcy Syn Człowieczy traci życie. Ponieważ nie trzymał się praw swojej Matki, i dodawał grzech do grzechu. Z tego względu odebrane mu zostajš wszystkie dary Ziemskiej Matki: oddech, krew, koć, ciało, wnętrznoci, oczy i uszy, a na końcu również życie którym Ziemska Matka ukoronowała jego ciało.

Ale jeżeli błšdzšcy Syn Człowieczy pożałuje swych grzechów i odwróci się od nich, i powróci znów do swojej Ziemskiej Matki; i jeli trzymać się będzie praw swojej Ziemskiej Matki i uw...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin