Ignacy Chrzanowski - (1918) Ojcze Nasz Augusta Cieszkowskiego.pdf

(19256 KB) Pobierz
:
3706
N O W E Ż Y C I E IV.
IGN. C H R Z A N O W S K I
OJ CZE NASZ
AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO
__________________ K R A K Ó W __________________
NAKŁADEM KSIĘGARNI J. CZERNECKIEGO
k s i ę g a r n i a
http://rcin.org.pl
s p ó ł k i
D A W N IE J
w y d a w n i c z e j
p o l s k i e j
.
NOWE ŻYCIE.
^)d
dwóch lat zbiera się grono ludzi, przejętych myślą, że przyszłość kultury
leży w mocnem dążeniu do ideału etycznego, zarówno w życiu publicznera jak
w stosunkach międzynarodowych. Myśl to nie nowa, ale daleko jej do urzeczy­
wistnienia. Tak bardzo daleko, że obecnie trzeba było wysiłku twórczej Wszech­
mocy, aby poruszyć ludzkie mrowie, tonące w „gnuśności odmęcie“ .
Nie dziw to chyba żaden, że i dusza Polski zadrgała od potężnego ude­
rzenia i oto także nasze grono wzięło się do wspólnej pracy — nad sobą. W y­
ciągamy dłoń do wszystkich — z pomocą i o pomoc.
Pragniemy w szeregu rozpraw poruszyć niektóre zagadnienia społeczne
i narodowe oraz dać próbę rozwiązania ich, stojąc na gruncie etyki chrześcijańskiej.
Rozprawy,
które się mają po kolei ukazywać, były przedmiotem nieraz
bardzo wyczerpujących roztrząsań w gronie niżej podpisanych osób. Nie wszyscy
uczestnicy uważają każdą myśl w poszczególnych rozprawach wyrażoną za swoją;
owszem różnice zdań bywały nieraz duże. Wszyscy zgadzają się jednak na to,
że jest rzeczą pożyteczną rozprawy te ogłaszać zarówno dlatego, że poruszają
nader żywotne zagadnienia chwili obecnej jak i dlatego, że w ogólnych swych
liniach wytycznych odpowiadają zapatrywaniom całego grona.
Tylko za rzeczy wydane bezimiennie bierze całe grono redakcyjne odpo­
wiedzialność. Autorom, którzy prace swoje podpisują, redakcya pozostawia zu­
pełną wolność opracowania szczegółów tematu,
ogólnego kierunku wydawnictwa.
Kraków, w lutym 1918.
Franciszek Bujak,
P r°f- Uniw. Jagiell.
X . Józef Caputa,
Kanonik.
Ignacy Chrzanowski,
Prof. Uniw. Jagiell.
Józef Korzeniowski,
Kustosz Bibl. Jagiell.
jld a m Krzyżanowski,
Prof. Uniw. Jagiell.
Jan Łoi,
Prof. Uniw. Jagiell.
Wacław Mutermilch,
literat.
Antoni Peretiatkowiez,
Docent Uniw. Jagiell.
Jan M ichał Rozwadowski,
Prof. Uniw. jagiell.
Witold Rubczyński,
Prof. Uniw. Jagiell.
Józef Ujejski,
Docent Uniw. Jagiell.
O.
Adam Woroniecki, O .
P.
Adam Wrzosek,
Prof. Uniw. Jagiell.
X . Kazimierz Zimmermann,
Prof. Uniw. Jagiell.
Pierwsze wydanie tego szkicu ukazało się w „Roku Polskim“
w roku 1916, w zeszytach: wrześniowym, październikowym
i listopadowym.
bacząc jedynie na zachowanie
http://rcin.org.pl
OJ CZ E
NASZ
AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO
http://rcin.org.pl
http://rcin.org.pl
N O W E Ż Y C I E 11
1.
IGN.
CHRZANOWSKI
OJCZE NASZ
AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO
WYDANIE DRUGIE
\V e -
__________________ K R A K Ó W __________________
NAKŁADEM KSIĘGARNI J. CZERNECKIEGO
http://rcin.org.pl
Zgłoś jeśli naruszono regulamin