Piramidy_internet_tcm75-33243.pdf

(524 KB) Pobierz
Komisja Nadzoru Finansowego
35
PORADNIK KLIENTA
USŁUG FINANSOWYCH
Marcin Pachucki
PIRAMIDY
I INNE OSZUSTWA
NA RYNKU FINANSOWYM
Warszawa 2013
Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego
© Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa 1
www.knf.gov.pl
Warszawa, styczeń 2013
Wydanie II, zaktualizowane
ISBN 978-83-63380-95-3
Projekt okładki
www.czartart.com
Przygotowanie do druku i druk
Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk
www.grzeg.com.pl
Niniejsza publikacja wydana została w ramach projektu CEDUR. Informacje w niej zawarte mają wyłącznie charakter ogólny i nie
stanowią porady inwestycyjnej.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje inwestycyjne, podjęte przez czytelnika na
podstawie zawartych w niniejszej publikacji informacji.
S
PIS TREŚCI
WSTĘP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CZYM JEST PIRAMIDA FINANSOWA? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Dlaczego piramida musi się zawalić? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
JAK USTRZEC SIĘ PRZED PIRAMIDĄ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Zezwolenie na działalność. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Dlaczego warto korzystać z ofert podmiotów nadzorowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
KIEDY POWINNIŚMY BYĆ SZCZEGÓLNIE OSTROŻNI? . . . . . . . . .
Zapewnienie wysokich zysków . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nie daj się zwieść pozorom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Na jakie okoliczności powinniśmy zwrócić szczególną uwagę?
Co wskazuje, iż mogliśmy się stać ofiarą oszustwa? . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 14
. 14
. 15
. 16
. 16
. 18
. 18
20
. 21
.23
.25
INNE TYPY OSZUSTW NA RYNKU FINANSOWYM . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nielegalne zarządzanie aktywami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„Rekomendowanie” papierów wartościowych . . . . . . . . . . . . . . . .
Publiczne oferowanie nienotowanych papierów wartościowych . . . . . .
Działalność parabanków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nielegalna dystrybucja jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych .
CO ROBIĆ, GDY STALIŚMY SIĘ OFIARĄ OSZUSTWA?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
WYTNIJ I ZACHOWAJ . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podstawowe zasady bezpiecznych inwestycji .
Co wymaga zezwolenia organu nadzoru? . . .
Źródła informacji o podmiotach . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
29
29
29
29
SŁOWNICZEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Komisja Nadzoru Finansowego
3
Poradnik klienta usług finansowych
| Piramidy i inne oszustwa na rynku finansowym
Zgłoś jeśli naruszono regulamin